ראשי | העיר והעירייה | שקיפות עירונית | תמיכות במוסדות ציבור | תמיכות לשנת 2023 תמיכות במוסדות ציבור

תמיכות לשנת 2023

תמיכות למוסדות ציבור לשנת 2023


בהתאם לנוהל תמיכות למוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות שפרסם משרד הפנים, ניתן להגיש בקשה לקבלת תמיכות כדלקמן:

  • בקשה לתמיכה יכול להגיש רק מוסד ציבור כמשמעו בחוק.
  • הגופים הזכאים להגיש בקשת תמיכה הם: עמותות ספורט, ארגוני נשים, תנועות נוער, אירגוני נוער, מוסדות דת, מוסדות רווחה ,מוסדות חינוך ונוער, מוסדות תרבות, ארגונים למען בעלי חיים, עמותות לסיוע לניצולי שואה ולבני משפחותיהם.
  • מתן התמיכה כפוף לאישור תקציב העירייה. יודגש כי אין ודאות שיקבע תקציב לנושא התמיכה או גובה שיעורו.
  • מתן התמיכה כפוף למילוי הוראות ותנאי נוהל משרד הפנים.
  • הבקשה תוגש באופן מקוון בלבד.
  • התבחינים מופיעים באתר האינטרנט העירוני
  • יש להגיש את הבקשה המקוונת דרך הקישור >>
  • הבקשות לתמיכה תוגשנה באמצעות המערכת המקוונת החל מיום 16.1.23 ולא יאוחר מיום 19.2.2023.
  • לא תהיה אפשרות להגיש בקשה לאחר מועד זה.