ראשי | העיר והעירייה | שקיפות עירונית | תמיכות במוסדות ציבור | תמיכות לשנת 2022 תמיכות במוסדות ציבור

תמיכות לשנת 2022

תמיכות למוסדות ציבור בענפי השחייה והשחמט לשנת 2022

בהתאם לנוהל תמיכות למוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות שפרסם משרד הפנים, ובהמשך לקול הקורא לבחינת תמיכה בענפי ספורט תחרותיים נוספים, מוסדות ציבור/עמותות בענפי השחייה והשחמט מוזמנים להגיש בקשה לקבלת תמיכות כדלקמן:

 • בקשה לתמיכה יכול להגיש רק מוסד ציבור כמשמעו בחוק.
 • מתן התמיכה כפוף לאישור תקציב העירייה. יודגש כי אין ודאות שיקבע תקציב לנושא התמיכה או גובה שיעורו.
 • מתן התמיכה כפוף למילוי הוראות ותנאי נוהל משרד הפנים.
 • הבקשה תוגש באופן מקוון בלבד.
 • התבחינים מופיעים באתר האינטרנט העירוני www.ramat-gan.muni.il
 • יש להגיש את הבקשה המקוונת דרך הקישור https://ramat-gan.tmichot.co.il/
 • הבקשות לתמיכה תוגשנה באמצעות המערכת המקוונת לא יאוחר מיום 7.5.2022.
 • לא תהיה אפשרות להגיש בקשה לאחר מועד זה.

 

 

תמיכות למוסדות ציבור לשנת 2022- הארכת מועד הגשה

בהתאם לנוהל תמיכות למוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות שפרסם משרד הפנים, ניתן להגיש בקשה לקבלת תמיכות כדלקמן:

 • בקשה לתמיכה יכול להגיש רק מוסד ציבור כמשמעו בחוק.
 • הגופים הזכאים להגיש בקשת תמיכה הם: ארגוני נשים, תנועות נוער, אירגוני נוער, מוסדות דת, מוסדות רווחה ,מוסדות חינוך ונוער, מוסדות תרבות, ארגונים למען בעלי חיים ועמותות לסיוע לניצולי שואה ובני משפחותיהם.
 • מתן התמיכה כפוף לאישור תקציב העירייה. יודגש כי אין ודאות שיקבע תקציב לנושא התמיכה או שיעורו.
 • מתן התמיכה כפוף למילוי הוראות ותנאי נוהל משרד הפנים.
 • הבקשה תוגש באופן מקוון בלבד.
 • התבחינים מופיעים באתר האינטרנט העירוני www.ramat-gan.muni.il
 • יש להגיש את הבקשה המקוונת דרך הקישור https://ramat-gan.tmichot.co.il/
 • הבקשות לתמיכה תוגשנה באמצעות המערכת המקוונת לא יאוחר מיום 31.3.22.
 • לא תהיה אפשרות להגיש בקשה לאחר מועד זה.

 

 

תמיכות לעמותות ספורט לשנת 2022

 


בהתאם לנוהל תמיכות למוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות שפרסם משרד הפנים, ניתן להגיש בקשה לקבלת תמיכות כדלקמן:

 • בקשה לתמיכה יכול להגיש רק מוסד ציבור כמשמעו בחוק.
 • גופים הזכאים, בשלב זה, להגיש בקשת תמיכה הם: עמותות/אגודות ספורט.
 • מתן התמיכה כפוף לאישור תקציב העירייה. יודגש כי אין ודאות שיקבע תקציב לנושא התמיכה או גובה שיעורו.
 • מתן התמיכה כפוף למילוי הוראות ותנאי נוהל משרד הפנים.
 • הבקשה תוגש באופן מקוון בלבד.
 • התבחינים מופיעים באתר האינטרנט העירוני www.ramat-gan.muni.il
 • יש להגיש את הבקשה המקוונת דרך הקישור https://ramat-gan.tmichot.co.il/
 • הבקשות לתמיכה תוגשנה באמצעות המערכת המקוונת לא יאוחר מיום 15.1.2022.
 • לא תהיה אפשרות להגיש בקשה לאחר מועד זה.