ראשי | העיר והעירייה | שקיפות עירונית | תמיכות במוסדות ציבור | תמיכות לשנת 2021 תמיכות במוסדות ציבור

תמיכות לשנת 2021

בהתאם לנוהל תמיכות למוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות שפרסם משרד הפנים, ניתן להגיש בקשה לקבלת תמיכות כדלקמן:

  • בקשה לתמיכה יכול להגיש רק מוסד ציבור כמשמעו בחוק.
  • הגופים הזכאים להגיש בקשת תמיכה הם: ארגוני נשים, תנועות נוער, אירגוני נוער, מוסדות דת, מוסדות רווחה, מוסדות חינוך ונוער, מוסדות תרבות, ארגונים למען בעלי חיים ועמותות המפעילות בתי כנסת.
  • מתן התמיכה כפוף לאישור תקציב העירייה. יודגש כי אין ודאות שיקבע תקציב לנושא התמיכה או גובה שיעורו.
  • מתן התמיכה כפוף למילוי הוראות ותנאי נוהל משרד הפנים.
  • הבקשה תוגש באופן מקוון בלבד.
  • יש להגיש את הבקשה המקוונת דרך הקישור - להגשת הבקשה>>
  • הבקשות לתמיכה תוגשנה באמצעות המערכת המקוונת לא יאוחר מיום 5.3.21.
  • לא תהיה אפשרות להגיש בקשה לאחר מועד זה.

באשר לגופים זכאים בתחום הספורט, תצא הודעה נפרדת לגבי מועדי פתיחת המערכת להגשת תמיכה.