ראשי | העיר והעירייה | שקיפות עירונית | תמיכות במוסדות ציבור | תמיכות לשנת 2019 תמיכות במוסדות ציבור

תמיכות לשנת 2019

  • בקשה לתמיכה יכול להגיש רק מוסד ציבור כמשמעו בחוק.
  • הגופים הזכאים להגיש בקשת תמיכה הם: אגודות ספורט, ארגוני נשים, תנועות נוער, מוסדות דת, מוסדות רווחה ומוסדות חינוך ותרבות, נוער ובעלי חיים.
  • מתן התמיכה כפוף לאישור תקציב העירייה. יודגש כי אין ודאות שיקבע תקציב לנושא התמיכה או גובה שיעורו.
  • מתן התמיכה כפוף למילוי הוראות ותנאי נוהל משרד הפנים.
  • הבקשה תוגש באופן מקוון בלבד.
  • יש להגיש את הבקשה המקוונת דרך הקישור https://ramat-gan.tmichot.co.il/
  • הבקשות לתמיכה תוגשנה לא יאוחר מיום 15.1.19.
  • לא תאושרנה בקשות שתוגשנה לאחר מועד זה.