ראשי | העיר והעירייה | שקיפות עירונית | תמיכות במוסדות ציבור | תמיכות לשנת 2018 תמיכות במוסדות ציבור

תמיכות לשנת 2018

  • בקשה לתמיכה יכול להגיש רק מוסד ציבור כמשמעו בחוק.
  • הגופים הזכאים להגיש בקשת תמיכה הם: אגודות ספורט, ארגוני נשים, תנועות נוער, מוסדות דת, מוסדות רווחה ומוסדות חינוך ותרבות, נוער ובעלי חיים.
  • מתן התמיכה כפוף לאישור תקציב העירייה. יודגש כי אין ודאות שיקבע תקציב לנושא התמיכה או גובה שיעורו.
  • מתן התמיכה כפוף למילוי הוראות ותנאי נוהל משרד הפנים.
  • ניתן להוריד את טפסי הבקשה והתבחינים מעמוד זה.
  • הבקשות לתמיכה תוגשנה לא יאוחר מיום 26.3.18.
  • לא תאושרנה בקשות שתוגשנה לאחר מועד זה.

הודעה בדבר אורכה להגשת בקשה לקבלת תמיכות >