ראשי | העיר והעירייה | שקיפות עירונית | תמיכות במוסדות ציבור | תמיכות לשנת 2017 תמיכות במוסדות ציבור

תמיכות לשנת 2017

תמיכות למוסדות ציבור לשנת - 2017 הארכת מועד הגשה:

בהתאם לנוהל תמיכות למוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות שפרסם משרד הפנים, ניתנת בזאת אורכה להגשת בקשה לקבלת תמיכות כדלקמן:

  • בקשה לתמיכה יכול להגיש רק מוסד ציבור כמשמעו בחוק.
  • הגופים הזכאים להגיש בקשת תמיכה הם: אגודות ספורט, ארגוני נשים, תנועות נוער, מוסדות דת, מוסדות רווחה ומוסדות חינוך ותרבות, נוער ובעלי חיים.
  • מתן התמיכה כפוף לאישור תקציב העירייה. יודגש כי אין ודאות שיקבע תקציב לנושא התמיכה או גובה שיעורו.
  • מתן התמיכה כפוף למילוי הוראות ותנאי נוהל משרד הפנים.
  • ניתן להוריד את טפסי הבקשה והתבחינים מעמוד זה.
  • הבקשות לתמיכה תוגשנה לא יאוחר מיום 23.1.17.
  • לא תאושרנה בקשות שתוגשנה לאחר מועד זה.