ראשי | העיר והעירייה | שקיפות עירונית | חוק חופש המידע - מידע כללי שקיפות עירונית

חוק חופש המידע - מידע כללי

רקע

לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה. נוהל זה הינו עפ"י חוק חופש המידע, ומותאם למדיניות העבודה בעירייה.

מטרה

ליצור את המסגרת הנוהלית בארגון למילוי דרישות החוק.

הגדרות

מידע: כל מידע המצוי ברשות ציבורית והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.
ממונה: מי שימונה על ידי ראש רשות ציבורית. הוא ממונה על עמדת מידע לרשות הציבור, על טיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישום הוראות החוק.
קבלת מידע: לרבות עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו. באתר האינטרנט העירוני ניתן למצוא מידע בנוגע לנוהל עירוני בנושא אודיו ווידאו ובנוגע לנספחיו.
תושב: כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מרשם האוכלוסין התשכ"ה 196, וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל.
אגרה: תקנות חוק חופש המידע (אגרות) התשנ"ט 1999 - תשלום עבור מסירת המידע אשר גובהו נקבע בוועדת אגרות ובהתאם לתקנות החוק.
אגרת בקשה: אגרת בקשה לקבלת מידע תהיה בסכום של 20 ש"ח. לביצוע תשלום אגרת בקשה לפי חוק חופש המידע - לחץ כאן >
אגרת טיפול: אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו תהיה בסכום של 30 ש"ח לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה השלישית.
אגרת הפקה: א. אגרת הפקה של מידע בכתב תהיה בסכום של 0.2 ש"ח לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.5 ש"ח לדיסקט מחשב שנמסר. ב. היה המידע מוקלט, מוסרט או צילום - יישא המבקש, בעלות ההפקה או העתקה של המידע.
התחייבות לשאת בתשלום האגרות: בנוסף לתשלום אגרת בקשה - האזרח מתחייב לשלם עד גובה 150 ש"ח בגין עלות טיפול והפקת מידע.
הצמדה: הסכומים הנקובים לעיל יעודכנו ב-1/10 של כל שנה בשיעור השינוי של המדד השנתי.
פטור: מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו, פטור מאגרת בקשה, וכן מאגרת טיפול בעד ארבע שעות עבודה.

סוגי המידע

מידע העומד בפני עיון ציבורי:

 • מידע תמציתי על תפקידי העירייה.
 • דרכי ההתקשרות עם הממונה ודרכים נוספות לקבלת המידע.
 • ההנחיות המינהלתיות הכתובות שעל פיהן הרשות פועלת ויש להן נגיעה או חשיבות לציבור.
 • חוקי עזר עירוניים.

מידע הניתן לדחייה במקרים מסויימים ו/או אינו עומד בפני עיון הציבור

 • המידע שהטיפול בו מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירים.
 • מידע ישן שאיתורו כרוך בקושי של ממש.
 • מידע שנוצר בידי רשות ציבורית אחרת.
 • מידע אשר בגילויו יש חשש לפגיעה בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בביטחון הציבור או בביטחונו או בשלומו של אדם.
 • מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות, כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1891.
 • מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין.
 • מידע אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של הרשות או את יכולתה לבצע את תפקידיה.
 • מידע על אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב.
 • מידע על אודות פרטי משא ומתן עם גוף או עם אדם שמחוץ לרשות.
 • מידע בדבר דיונים פנימיים.
 • מידע הנוגע לניהול פנימי של הרשות שאין לו נגיעה או חשיבות לציבור.
 • מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי שפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית בערכו.
 • מידע שהגיע לידי הרשות, שאי גילויו היה תנאי למסירותו.
 • מידע הנוגע לענייני משמעת של עובד.
 • מידע שיש בגילויו פגיעה בצנעת הפרט של אדם שנפטר.


תהליך קבלת המידע על פי החוק

 • תושב אשר מבקש לקבל מידע פונה בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
 • אם המידע נכלל באוסף המידע לעיון הציבור הפונה מופנה למקום לעיון על המידע.
 • אם המידע אינו נמצא במאגר מידע לעיון הציבור, האזרח מקבל פקודת גביה בסכום של 20 ש"ח, אגרת בקשה.
 • הבקשה נרשמת במחלקת חוק חופש המידע.
 • אם האזרח אינו משלם את האגרה תוך שבוע - הבקשה נסגרת.
 • אם הפונה משלם את האגרה בקופת העירייה ומחזיר את העותק החתום למחלקת חוק חופש המידע , אנו מעדכנים ברשימותינו.
 • מחלקת חוק חופש המידע פונה למנהל הרלוונטי על מנת לקבל הערכה שהמידע קיים, שאפשר לספק אותו והערכת פרק הזמן עד להפקת המידע ועל הערכה על אגרת הטיפול.
 • האגף/המחלקה הרלוונטיים מעבירים את האינפורמציה למחלקת חוק חופש המידע .
 • מחלקת חוק חופש המידע תשלח לאזרח מכתב תשובה כולל פקודת גביה בגובה של אגרת הטיפול.
 • אם האזרח אינו משלם תוך שבועיים הבקשה נסגרת.
 • האזרח משלם את האגרה תוך פרק הזמן הנקוב.
 • מחלקת חוק חופש המידע שולחת את המידע לאזרח לא יאוחר מ- 30 יום.
 • מחלקת חוק חופש המידע מעדכנת את רשימותיה והמידע נשמר במאגר המידע.

מועדים למסירת מידע

 • הרשות תודיע למבקש המידע ללא שהות ולא יאוחר מ-30 ימים מקבלת הבקשה על החלטתה בבקשה.
 • במידת הצורך, רשאי הממונה להאריך את התקופה הזאת ב-30 ימים נוספים, ובלבד שהודיע על כך למבקש בכתב וינמק את הצורך בהארכת התקופה.
 • ראש הרשות רשאי לתת הארכה נוספת בהחלטה מנומקת אשר תישלח למבקש. הארכה הנוספת לא תעלה על 60 ימים.
 • אם הרשות החליטה להעמיד את המידע לרשות המבקש, תבוצע ההחלטה תוך זמן סביר אך לא יותר מ-15 ימים זולת אם קבע הממונה כי ההחלטה תבוצע במועד מאוחר יותר.

תיקון מידע

אם נמסר לאדם מידע אודותיו ואותו אדם גילה כי המידע אינו נכון, ברור או מעודכן, הוא רשאי לפנות אל הרשות בבקשה לתקנו.

תחולה לגבי אדם שאינו אזרח או תושב

חוק חופש המידע חל גם על מבקש מידע שאינו אזרח ישראלי או תושב, לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל.

הגנה על צד שלישי

אם נתבקש מידע הכולל פרטים על אודות צד שלישי, אשר מסירתם עלולה לפגוע בצד השלישי, והרשות שוקלת לאפשר למבקש המידע, תודיע הרשות לצד השלישי, בכתב, על דבר הגשת הבקשה ועל זכותו להתנגד למסירת המידע ותודיע על כך למבקש. צד שלישי רשאי להודיע לרשות בתוך 21 ימים כי הוא מתנגד לבקשה, בנימוק שאין למסור את המידע, כולו או מקצתו. 21 הימים האמורים לא יבואו במנין המועדים כפי שצויין בסעיף 6 לעיל.

במידה וחליטה הרשות לדחות את התנגדותו של הצד השלישי, תמציא לו בכתב את החלטתה המנומקת, ותודיע לו על זכותו לעתור נגד החלטתה על פי חוק זה (תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה על ההחלטה, עתירה לבית המשפט המחוזי). הרשות לא תעביר את קבלת המידע המבוקש בטרם חלפה התקופה להגשת העתירה או בטרם הוחלט לדחותה, לפי העניין, אלא אם כן הודיע הצד השלישי שהתנגד בכתב כי הוא מוותר על זכותו להגישה.


אחריות

 • ביצוע הנוהל באחריות ממונה על העמדת המידע לרשות הציבור ו/או העובדים האחראיים במינהלים הרלוונטיים.
 • הממונה יפרסם דין וחשבון שנתי שיכלול דיווח של הממונה על הפעלת חוק חופש המידע ברשות.

הדו"ח יכלול

 • מספר הבקשות למידע שהוגשו במהלך השנה החולפת.
 • מספר הבקשות שנענו בשנה החולפת - בקשות שנענו בחיוב, בקשות שנענו בשלילה ובקשות שנענו חלקית.
 • שעורי הבקשות שנענו במועדים השונים הקבועים בסעיף 2 לחוק.
 • מספר העתירות שהוגשו על החלטות הממונה.
 • תמצית ההחלטות בעתירות שהוגשו על החלטות הממונה, בעלות חשיבות לציבור.
 • מידע אודות פעילותה לתחומי אחריותה של העירייה.


דין וחשבון שנתי - ועמדת מידע לרשות הציבור

על פי החוק, מפרסמת העירייה דו"ח שנתי הכולל מידע אודות פעילותה וכן דיווח על הפעלת חוק חופש המידע בעירייה. הדו"ח עומד לעיון הציבור בספריית בית עמנואל, רח' חיבת ציון 16 רמת-גן, בימים א'-ה' בין השעות 18:30-10:00(לא כולל ימי שישי וערבי חג).

 

הממונה על חוק חופש המידע

ביאליק 35 | רמת-גן
03-6753367
03-6753374