ראשי | העיר והעירייה | שקיפות עירונית העיר והעירייה

שקיפות עירונית

עיריית רמת-גן פועלת בשקיפות עירונית בהתאם לחוק חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, שנכנס לתוקפו בחודש מאי 1999. תכליתו  של החוק להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות, מידע בעל אופי ציבורי המצוי בידי הרשות.  מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב ראוי שיהיה נגיש לתושב.

 • בקשה לקבלת מידע יש להגיש על גבי טופס בקשת מידע בכתב לממונה חופש המידע בעירייה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
 • מתן המידע כרוך בתשלום אגרת בקשה. ככל שהמידע המבוקש מצריך טיפול ו/או הפקה, ייגבו בנוסף לאגרת הבקשה גם אגרת טיפול ו/או אגרת הפקה.
 • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו של המבקש.
 • החלטה בבקשה תינתן לפונה בתוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה בעירייה. החליטה הרשות לדחות את הבקשה, יימסרו לפונה נימוקי הדחייה בכתב.
 • הפונה זכאי לעתור בפני בית המשפט המחוזי כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע.

 

אגרות

 

 • תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט - 1999  מסדירות את תשלומי האגרות בגין הטיפול בבקשות לקבלת מידע.
 • אגרת בקשת מידע - 20 ש"ח.
 • אגרת טיפול במידע - 30 ש"ח החל לכל שעה החל מהשעה הרביעית.
 • אגרת הפקת מידע - 0.2 ש"ח עבור כל דף צילום, או פלט מחשב, לתקליטור - 2.5 ש"ח.

 

דרכי תשלום אגרת בקשת מידע

 

 

הטיפול בבקשות

 

 • כל בקשה למידע נבדקת עם קבלתה בעירייה וזאת גם טרם תשלום אגרת הבקשה הקבועה בחוק.

 

 • ממונה חופש המידע בוחן את הבקשות בשיתוף יחידות העירייה ומעדכן בכתב את מבקשי המידע בדבר הבקשה לרבות בדבר הימצאות המידע ביחידות העירייה.

 

חוקי עזר עירוניים

 

באתר האינטרנט העירוני ניתן למצוא רשימה מסודרת של חוקי העזר העירוניים.

 

תאגידים עירוניים

 

באתר האינטרנט העירוני ניתן למצוא מידע אודות תאגידים שבשליטת העירייה, הכולל את הדוחות הכספיים של כל תאגיד.


 

איכות הסביבה

 

באתר האינטרנט העירוני ניתן לעיין במידע אודות איכות הסביבה, ואודות פקיד היערות  העירוני.

 


תקציב ודו"חות כספיים

באתר האינטרנט העירוני ניתן למצוא מידע בנוגע לתקציב ולדו"חות כספיים.

 


אמנת זמני פעילות

באתר האינטרנט העירוני ניתן למצוא אמנה בה זמנים מדויקים לטיפול המחלקות בפניותיכם. ממדי הזמן המפורטים כפופים לימים ולשעות פעילות העירייה. בנוסף, באתר העירוני ניתן למצוא את דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור


נגישות בעיר

עיריית רמת-גן פועלת במהלך כל השנה להנגשת משרדיה והאתרים השונים ברחבי העיר. חלק מהמתקנים הונגשו וחלק יונגשו בהמשך.  רשימת מבני ציבור המונגשים באחריות העירייה >>נוהל עירוני בנושא מדיניות אכיפה בדבר שמירת/שיפוץ חזיתות

באתר האינטרנט העירוני ניתן למצוא מידע בנוגע לנוהל העירוני בנושא מדיניות אכיפה בדבר שמירת/שיפוץ חזיתות.


נוהל עירוני בנושא אודיו ווידאו

באתר האינטרנט העירוני ניתן למצוא מידע בנוגע לנוהל העירוני בנושא אודיו ווידאו ומידע בנוגע לנספחיו.


פריסת מצלמות בעיר רמת-גן

באתר העירוני ניתן למצוא מידע אודות מצלמות ביטחון ומצלמות אכיפה הפזורות ברחבי העיר.