ראשי | תנאי השימוש ראשי

תנאי השימוש

תנאי שימוש – יישומון ואתר עיריית רמת גן
ברוכים הבאים ליישומון של עיריית רמת-גן. בעזרת היישומון תמצאו את כל מה שקורה בעיר במגוון תחומים, כגון: תרבות, אמנות, חינוך, התחדשות עירונית ועוד.

היישומון מאפשר גלישה מיידית באתר העירוני, דרכו ניתן לשלם תשלומים, לקבל מידע על אגפי העירייה והמחלקות בה, כולל שעות קבלת קהל, ולבדוק את הפעילויות העירוניות ואת המתקנים העירוניים.

היישומון מאפשר פניה נוחה, בטוחה ומהירה לשירותי העירייה ולמוקד העירוני 109, וניתן לדווח דרכו על כל מפגע או בעיה ולעקוב אחרי הטיפול.
בכניסה תוכלו להגדיר לעצמכם אזור אישי על פי תחומי העניין שלכם ולהישאר מחוברים לעיר בכל היממה ולקבל מידע הקשור לסביבת המגורים שלך, כולל גני ילדים, בתי ספר ועוד.

העירייה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם מידע בהודעות פוש (push notification). מידע זה ישוגר רק אם נתת את הסכמתך המפורשת לכך. בכל עת תוכל/י לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע.

באזור האישי ביישומון ניתן להגדיר קבלת הודעות PUSH על פי תחומי עניין נבחרים.

חלק משירותי היישומון דורשים גישה למיקום שלך. לא תוכל/י להשתמש בשירותים אלו, אלא אם כן תאפשר/י ליישומון את זיהוי מיקומך, ואת השימוש בו.

השימושים ביישומון להם נדרש זיהוי המיקום, ובלעדי הזיהוי לא תוכל/י להשתמש בהם, הם אלו: איתור שירות או מוסד בדפי "השכונה שלי", "התחדשות עירונית" ו"אינדקס עסקים".

להלן תנאי השימוש המפורטים באתר העירוני, אשר חלים אף על השימוש ביישומון זה:

א.כללי
אתר האינטרנט של עיריית רמת גן מנוהל על ידי העירייה ומופעל על ידה. האתר נועד לספק למשתמשים בו מידע אודות העיר רמת-גן ופעילויות העירייה, ומספק מידע כללי ואישי (להלן "האתר העירוני", "העירייה").

באמצעות האתר העירוני ניתן לקבל שירותים שונים מאת העירייה, ובנוסף שירותים לתושב, הכוללים תשלום חשבונות ארנונה, תשלום דו"חות חנייה, בירור מצב חשבון במחלקת הגבייה, הרשמה לגני ילדים, איתור תיקי בניין, קבלת עדכונים על מידע המתפרסם באתר, ביצוע פניות למוקד העירוני 109, ועוד. המידע והשירותים הניתנים באתר העירוני ניתנים בכפוף לתנאים להלן.

ב.השימוש באתר העירוני:
השימוש באתר העירוני מוצע כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן, כאשר השימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות והמגבלות שבתנאי שימוש אלה.

תכני האתר העירוני ניתנים לשימוש כמות שהם, והעירייה לא מתחייבת להתאים את השירות באתר לצרכי המשתמש. לא תהא למשתמש באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העירייה בגין תכונות השימוש, המגבלות או אופן השימוש בו.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להסיר את האתר העירוני, או לשנות מעת לעת את מבנהו, את מראהו, ואת זמינותם של השירותים והתכנים הנמסרים בו, ללא צורך במתן הודעה מראש על כך.

העירייה איננה מתחייבת לכך, שהשירות הניתן באתר יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות, או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה או בתוכנה, או פגיעה מכל סיבה אחרת, והעירייה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש או לרכושו כתוצאה מכך.

האתר העירוני מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מאת העירייה. חל איסור מוחלט לבצע שינויים באתר או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ובמידע.

ג.המידע:
המידע המוצג באתר העירוני מיועד לידע כללי ולצרכים אישיים בלבד, ואינו מיועד לשמש אסמכתא לכל עניין שהוא, או לצורך כל הליך שהוא. מידע זה הינו כללי ואין בו כדי להוות תחליף לבדיקה, או לקבלת מידע באשר לעניין מסויים הנדרש באופן ספציפי למשתמש מסוים. מידע זה אינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי, ואין בו כדי להטיל על העירייה חובה כלשהי כלפי המעיין, או כלפי המשתמש במידע. בכל מקרה, המידע המפורסם בפרסומים הרשמיים של העירייה גובר על המידע המפורסם באתר זה.

ד.אחריות:
העירייה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אשר ייגרם למשתמש או לצד שלישי, בין במישרין בין בעקיפין, עקב השימוש באתר העירוני או במידע המפורט בו, לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר, או מהשבתתו הזמנית או הקבועה של האתר, או כל שיבוש אחר שנגרם למידע המופיע באתר.

העירייה אינה אחראית לכל טעות, סתירה, השמטה, תוספת, שיבוש, פגם או כל ליקוי אחר המצוי במידע, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע כפי שהתפרסם ברשומות, או כפי שמופיע ברישומי העירייה.

העירייה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו. לקבלת מידע רשמי ותקף, יש לפנות לגורם המוסמך לכך.


זכויות יוצרים:
זכויות היוצרים על תוכנו של אתר זה שייכות לעירייה. אסור להפיץ, להעתיק, לפרסם, לשדר, או להציג בכל דרך שהיא כל מידע הנמסר באתר זה, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת העירייה.

ה.תשלומים דרך האתר העירוני:
ניתן לבצע תשלומי חובה שונים באמצעות האתר העירוני, לרבות תשלומי ארנונה, דו"חות חניה וחובות אחרים לעירייה. כמו כן, ניתן לקבל באמצעות האתר שירותים שונים כגון הרשמה לגני ילדים, איתור תיקי בניין, בירור מצב חשבון במחלקת הגביה, ועוד.

כדי שניתן יהיה לבצע תשלומים באמצעות האתר יש למלא פרטים בטופס. ללא מסירת כל הפרטים המבוקשים, לא ניתן לבצע את התשלום.

הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו לעירייה או מי מטעמה, עקב שיבוש הליכי גביית התשלומים.

התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי. אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב התושב לבצע את התשלום, מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי להכרה בתשלום כמבוצע.

ו.הגנת הפרטיות:
חלק מהשירותים באתר העירוני מצריכים הרשמה. במסגרת ההרשמה נדרש למסור מידע אישי, כדוגמת שם או כתובת או כתובת הדואר האלקטרוני.

העירייה תשתמש במידע אישי זה, או במידע הנמסר לצורך ביצוע תשלומים דרך האתר, בהתאם להוראות כל דין בנוגע להגנת הפרטיות.

העירייה תעשה כמיטב יכולתה לשמירת המידע, ותימנע במידת האפשר מהעברתו לצדדים שלישיים, אלא אם היא תחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי, או במסגרת המותווית בדיני הגנת הפרטיות.

העירייה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו באתר, ובמידע שנאסף אודות דפוסי השימוש באתר, לשיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך, ולצרכים סטטיסטיים.

ז.קישורים:
באתר העירוני מצויים קישורים לאתרים אחרים. הקישורים נועדו לנוחות המשתמשים בלבד. בין העירייה לבין בעלי האתרים האחרים שאינם שייכים לעירייה אין כל קשרים משפטיים או קשרים אחרים, ואין לעירייה כל שליטה בתוכן המצוי באתרים אלה. אין בקישורים הניתנים באתר של עיריית רמת-גן, משום מתן תוקף לתוכנם, וכן אין בכך אישור, המלצה, או העדפה לאותם אתרים. העירייה אינה מתחייבת לכך שכל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
בכל שאלה או בקשה, ניתן לפנות למנהלת האתר במייל:  [email protected]