ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף תשתיות | מחלקת גנים ונוף | פקיד היערות העירוני | הליך בקשת אישור פקיד היערות פקיד היערות העירוני

הליך בקשת אישור פקיד היערות

יזם/קבלן אשר מעוניין להגיש תכניות להיתר בניה ונדרש ממנו אישור פקיד היערות העירוני,יגיש את התכנית לגב' שיטה קשקש באגף ההנדסה, רח' המעגל 26, רמת גן, טל': 03-6753243. לאחר הקליטה באגף ההנדסה, התכניות יועברו לטיפול פקיד היערות העירוני. לגבי בקשות כריתת/העתקת עצים לא במסגרת היתר בניה, יש לפנות למחלקת גנים ונוף, משרד פקיד היערות העירוני.
 

לתשומת לב הפונים: בהתאם לתיקון מס' 6 לפקודת היערות, להלן הגדרת "עץ בוגר" במגרש המיועד לבניית מגורים: "עץ בוגר" הינו עץ במגרש שייעודו בתוכנית בת-תוקף הוא מגורים וקוטר גזעו הוא 20 סנטימטר לפחות". לגבי עצים שלא במגרש המיועד למגורים הגדרת "עץ בוגר" לא משתנה (עצי פרי נכללים ברשימת עצים בוגרים במידה וקוטר הגזע בהתאם להגדרה לעיל).

 

להלן רשימת התכניות להגשה:
 

תיק רגיל כאשר ניצבים עצים במגרש

 • דף ראשון של ההגשה
 • תשריט תב"ע
 • תכנית מדידה
 • נספח עצים בוגרים
 • תכנית מרתפים
 • תכנית פיתוח עם סימון עצים חדשים (ראה הנחיות להגשת מסמכים לקבלת רישיון כריתה/העתקה)
 • דו"ח אגרונום באשר למצב העצים בשטח (ראה רשימת מומחים. מידע נוסף באתר משרד החקלאות)
 • טופס בקשה לכריתה/העתקה

 

תיק "אין עצים במגרש"

 • טופס הצהרה - אין עצים במגרש
 • מפה טופוגרפית עם סימון שטח הבניה
 • דף ראשון של ההגשה
 • צילומים של המגרש


תיק "עצים לא מוגנים במגרש"

 • טופס הצהרה - עצים לא מוגנים במגרש | להורדת הטופס >>
 • מפה טופוגרפית עם סימון העצים ושטח הבניה
 • דף ראשון של ההגשה
 • צילומים של העצים

 

תיק "שימור עצים"

 • טופס הצהרה - עצים לשימור
 • נספח עצים בוגרים (ראה הנחיות להגשת מסמכים לקבלת רישיון כריתה/העתקה)
 • דף ראשון של ההגשה
 • דו"ח אגרונום באשר למצב העצים בשטח (ראה רשימת מומחים. מידע נוסף באתר משרד החקלאות)
 • מפרט לשימור עצים ע"י אגרונום (במידה ויידרש ע"י פקיד היערות)


למידע נוסף, ניתן לפנות לאתר של משרד החקלאות