ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף שפ"ע | מחלקת פרסום ושילוט | תשלום אגרות שילוט מחלקת פרסום ושילוט

תשלום אגרות שילוט