ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף שפ"ע | מחלקת פרסום ושילוט | בקשה לרשיון שלט מחלקת פרסום ושילוט

בקשה לרשיון שלט

בקשות לקבלת רישיון לשילוט יש להגיש למחלקת פרסום ושילוט באמצעות טופס בקשה לרישיון שלט. אין להתקין שלט אלא לאחר קבלת רישיון שילוט ותשלום אגרת השילוט, כנדרש.

המבקש להציב שלט יגיש בקשה בכתב למחלקת השילוט בציון פרטי המבקש, תרשים השילוט, גודלו ומיקומו. ועדת השילוט העירונית תדון בבקשה ותשובה תישלח על ידי המחלקה.

במידה והעסק נסגר, הוסר/ו שלט/ים או חלו שינויים בתוכן או בצורה או במידות השלט/ים, על בעל העסק להודיע בכתב למחלקת פרסום ושילוט.

 

רישיון לשילוט
לא יפרסם אדם שילוט, לא יגרום ולא ירשה לאחר מטעמו לפרסם שילוט, אלא על פי רישיון מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי הרישיון, ולאחר ששילם את האגרות שנקבעו בחוק.

 

בקשה לרישיון
המבקש לפרסם שילוט יגיש בקשה על כך בכתב, בנוסח המפורט בחוק והמפורסם באתר העירייה, בצירוף הפרטים והמסמכים הנדרשים.

 

תוקף רישיון לשילוט
תוקפו של רישיון לשילוט הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן, אלא אם כן צוין מועד אחר ברישיון.
חיוב בתשלום אגרת שילוט אינו מהווה רישיון לשילוט.
רישיון השילוט יהיה בתוקף רק לאחר תשלום האגרה.
בעת שינוי בעלים של שילוט קיים, יפקע תוקף הרישיון.
לא ישנה אדם שילוט אלא על פי רישיון ובהתאם לתנאי הרישיון.
שינה אדם שילוט בתוך תקופת הרישיון בלי שקיבל רישיון לכך או בניגוד
לתנאי הרישיון, יפקע תוקף הרישיון מיד עם ביצוע השינוי כאמור;

 

חידוש רישיון לשילוט קיים
בקשה לחידוש רישיון, לשילוט קיים שלא בוצע בו שינוי, ושלא היה שינוי בבעלים או במחזיקים של השילוט האמור, תוגש בכתב לראש העירייה לפחות 30 ימים לפני תום תוקפו, ותכלול הצהרה של מגיש הבקשה בהתאם לנוסח שבחוק אשר מפורסם באתר העירייה, ובכפוף לתשלום אגרה.
לא יהא תוקף לחידוש רישיון לשילוט קיים אם חודש על סמך הצהרה כוזבת.
הוגשה בקשה לחידוש רישיון לשילוט קיים כאמור בסעיף קטן (א) ושולמה אגרת שילוט בעד תקופת הרישיון, יראו את מגיש הבקשה כמחזיק ברישיון תקף בעד תקופת החידוש, וזאת עד לחידושו של הרישיון כמבוקש, למעט אם נשלחה הודעה בכתב על ידי העירייה ולפיה סירבה לחידוש הרישיון.

 

אגרת שילוט
בעד הצגת שילוט, ישלם המבקש לעירייה אגרה בשיעורים הנקובים בחוק, בסכומם המעודכן ליום התשלום.
שטח השילוט לחיוב יכלול חישוב ברוטו של המשטח או המתקן עליו הוא מותקן לרבות המסגרת שבה הוא נתון; שטחו של שילוט הנושא פרסום ביותר מצד אחד, יחושב כסכום שטחם של כל צדדיו.
בעל רישיון לשילוט או מי שפרסמו חייבים בתשלום אגרת שילוט לכל תקופה שבה פורסם השלט, בהתאם לגובה האגרה שנקבעה בחוק.
בעד הצבת שילוט למשך תקופה הקצרה משנה, תחושב אגרה בעד כל חודש בשיעור של 10% משיעור האגרה השנתית, ובלבד שסך האגרה אשר ישולם בעד תקופת פרסום השילוט, לא יעלה על שיעור האגרה לשנה שלמה:

 

אחזקת שילוט
בעל רישיון לשילוט יחזיק את השילוט בצורה נקייה, שלמה, נאה, תקינה ובטוחה ובהתאם להוראות חוק עזר זה וכל דין, ולפי דרישת ראש העירייה, יתקן, יסיר או יחליף שילוט שניזוק, הושחת או התבלה.

 

הסרת שילוט
בעל רישיון לשילוט אחראי להסרת השילוט וכל המחובר אליו, על מתקניו ועמודיו, מיד עם פקיעת תוקף הרישיון או עם ביטולו.
בעל רישיון לשילוט ייתן הודעה בכתב למחלקת שילוט של העירייה על הסרת השילוט לא יאוחר מ-7 ימים מיום הסרתו, ולאחר מכן, לא יהיה חייב באגרת שילוט; אין האמור גורע מחובתם של בעל רישיון לשילוט ומי שפרסמו לשלם אגרת שילוט המגיעה מלפני מסירת ההודעה.כל שלט בעיר חייב לעבור אישור מוועדת השילוט העירונית.