ראשי | הרשמה ראשי

הרשמה

פרטים אישיים*שדות חובה

שם פרטי*
אנא הזן שם מלא
שם משפחה*
רחוב*
מס' בית*
יש להזין לפחות מספר טלפון אחד. נייח או נייד
 
טלפון נייד
קידומת
טלפון נייח
קידומת

הגדרות התחברות

כתובת דוא"ל*
נא להזין כתובת מייל
סיסמה*
נא להזין סיסמה באורך 8 תווים לפחות שמכילה אותיות ומספרים ללא תווים מיוחדים
אימות סיסמה*
הקלד את הסיסמה שוב

בחרו תחומי עניין

תחומי עניין

נהלי האתר

תנאי השימוש במידע באתר האינטרנט של עיריית רמת-גן
א.      כללי
ברוכים הבאים לאתר עיריית רמת-גן. האתר מנוהל ומופעל על ידי עיריית רמת-גן. האתר נועד לספק למשתמשים בו מידע אודות העיר רמת-גן, לקבל שירותים שונים הניתנים על ידי העירייה ושניתן לקבל אותם דרך האתר. האתר מספק מידע כללי ואישי  וגם שירותים לתושב הכוללים תשלום חשבונות ארנונה, תשלום דו"חות חנייה, בירור מצב חשבון במחלקת הגבייה, הרשמה לגני ילדים, איתור תיקי בניין, קבלת עדכונים על מידע המתפרסם באתר, ביצוע פניות למוקד העירוני 109, ועוד. המידע והשירותים המוצעים באתר העירוני ניתנים בכפוף לתנאים להלן.
 
ב.      השימוש באתר
השימוש באתר האינטרנט של עיריית רמת-גן מוצע כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן, כאשר שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות והמגבלות שבתנאי שימוש אלה.
השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם, והעירייה לא מתחייבת להתאים את השירות לצרכי המשתמש. לא תהא למשתמש באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העירייה בגין תכונות השימוש, המגבלות או אופן השימוש בו.עיריית רמת-גן שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו, וזמינותם של השירותים והתכנים הנמסרים בו, ללא צורך במתן הודעה מראש על כך.
העירייה איננה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה או בתוכנה, או פגיעה מכל סיבה אחרת, והעירייה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש או לרכושו כתוצאה מכך.
 
אתר האינטרנט מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהעירייה. חל איסור מוחלט לבצע שינויים באתר או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר. למען הסר ספק מובהר בזאת כי המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ובמידע.
 
ג.       המידע
המידע המוצג באתר הינו לידע כללי ולצרכים אישיים בלבד ואינו מתיימר לשמש כאסמכתא לכל עניין או לצורך כל הליך שהוא. מידע זה הינו כללי ואין בו כדי להוות תחליף לבדיקה או לקבלת מידע באשר לעניין מסויים הנדרש באופן ספציפי למשתמש מסוים. מידע זה אינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי ואין בו כדי להטיל על עיריית רמת-גן חובה כלשהי כלפי המעיין או המשתמש במידע. בכל מקרה המידע המפורסם בפרסומים הרשמיים של העירייה גובר על המידע המפורסם באתר זה.
 
ד.       אחריות
העירייה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למשתמש או לצד שלישי, בין במישרין בין בעקיפין, עקב השימוש באתר זה או במידע המפורט בו, לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר, או מהשבתתו הזמנית או הקבועה של האתר, או כל שיבוש אחר שנגרם למידע המופיע באתר.
העירייה אינה אחראית לכל טעות, סתירה, השמטה, תוספת, שיבוש, פגם או כל ליקוי אחר המצוי במידע והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע כפי שהתפרסם ברשומות או כפי שמופיע ברישומי העירייה. 
העירייה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו. לקבלת מידע רשמי ותקף, יש לפנות לגורם המוסמך לכך.
 
ה.      זכויות יוצרים
זכויות היוצרים של תוכנו של אתר זה שייכות לעיריית רמת-גן. אסור להפיץ, להעתיק, לפרסם, לשדר או להציג בכל דרך שהיא, כל מידע הנמסר באתר זה ללא הסכמה מראש ובכתב מאת העירייה.
 
ו.        תשלומים דרך האתר
ניתן לבצע תשלומי חובה שונים באמצעות האתר לרבות: תשלומי ארנונה, דו"חות חניה וחובות אחרים. כמו כן ניתן לקבל באמצעות האתר שירותים שונים כגון הרשמה לגני ילדים, איתור תיקי בניין, בירור מצב חשבון במחלקת הגביה, ועוד.
בעת ביצוע התשלום באמצעות האתר נדרש מילוי פרטים בטופס. באם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים, לא ניתן לבצע את התשלום.
הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו לעירייה או מי מטעמה עקב שיבוש הליכי גביית התשלומים.
התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי. אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב התושב לבצע את התשלום מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי להכרה בתשלום כמבוצע.
 
ז.        הגנת הפרטיות
חלק מהשירותים באתר מצריכים הרשמה. במסגרת ההרשמה נדרש למסור מידע אישי, כדוגמת שם או כתובת או כתובת הדואר האלקטרוני.
עיריית רמת-גן תשתמש במידע אישי זה או במידע הנמסר לצורך ביצוע תשלומים דרך האתר, רק על פי הוראות כל דין בנוגע להגנת הפרטיות.
העירייה תעשה כמיטב יכולתה לשמירת המידע ותימנע במידת האפשר מהעברתו לצדדים שלישיים, אלא אם היא תחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי, או במסגרת המותווית בדיני הגנת הפרטיות.
העירייה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו באתר ובמידע שנאסף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר עם המשתמש במקרה הצורך, ולצרכים סטטיסטיים.
 
ח.      קישורים
באתר זה מצויים קישורים לאתרים אחרים. הקישורים נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד. אין בין עיריית רמת-גן לבין בעלי האתרים האחרים שאינם שייכים לעירייה קשרים משפטיים או אחרים ואין לעיריית רמת-גן כל שליטה בתוכן המצוי באתרים אלה. אין בקישורים הניתנים באתר של עיריית רמת-גן, משום מתן תוקף לתוכנם, וכן אין בכך אישור, המלצה, או העדפה לאותם אתרים. אין העירייה מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
בכל שאלה או בקשה, ניתן לפנות למנהלת האתר במייל: [email protected]
 
מקווים כי תמצאו את האתר לשביעות רצונכם ונאחל לכם המשך גלישה מהנה ויעילה.
הנהלת האתר
עיריית רמת-גן