ראשי | שירותים באתר | חניה | דו"חות חניה חניה

דו"חות חניה

הסדרי חניה ואכיפתם בעיר רמת-גן מוגדרים בחוק עזר לרמת-גן (העמדת רכב וחנייתו) הודעת תשלום קנס הינה הודעה בהתאם לסעיף 228, מתוך חוק סדר הפלילי (נוסח משולב) התשמ"ב-1982 בשל עבירת חניה. בהודעה מצוינים תיאור העובדות המהוות את עבירת החניה, דרכי הפעולה העומדות בפני מקבל ההודעה, שיעור הקנס ומועד אחרון לתשלום. ניתן לצפות בפרטי הודעת תשלום הקנס, להגיש בקשות לביטול הקנס או לשלמו באופן מקוון.