ראשי | העיר והעירייה | מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור העיר והעירייה

מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור

 • דני רייף

  מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
 •  

  מבקר העירייה פועל מכח פקודת העיריות המגדירה את תפקידיו ואת דרכי עבודתו: לבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. הביקורת תעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי, או משתתפת במינוי הנהלתם.


  המבקר קובע את תכנית עבודתו השנתית, נושאי הביקורת והיקף הביקורת על פי שיקול דעתו, על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני, ועל פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים שתדרוש הוועדה לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה. חובה למסור למבקר או לעובד שהמבקר הסמיכו לכך, כל מסמך שדרוש לו לצרכי עבודתו על פי שיקול דעתו. למבקר, או עובד שהוא הסמיך לכך, תהיה גישה ישירה לצורך ביצוע תפקידו לכל מאגר מידע ולכל בסיס נתונים הקיים במערכת. המבקר רשאי להגיע לכל ישיבה של מועצת העיר או כל ועדה מוועדותיה.


  דו"ח המבקר מוגש לראש העירייה ולוועדה לענייני ביקורת אחת לשנה, לא יאוחר מ-1 באפריל שלאחר השנה שלגביה נעשתה הביקורת. תוך שלושה חודשים מיום קבלת דוח המבקר, מגיש ראש העירייה לוועדה לענייני ביקורת את הערותיו על הדו"ח. הוועדה לענייני ביקורת דנה בדו"ח ובהערות ראש העירייה עליו, ומגישה למועצת העירייה את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה.


  תוך חודשיים מן היום שהגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה, מקיימת מועצת העירייה ישיבה שלא מן המניין לדיון בהצעות ובסיכומי הוועדה. נוסף על התפקידים שנקבעו בפקודת העיריות, מבקר העירייה ממלא את תפקיד הממונה על תלונות הציבור, מתוקף הוראת חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח - 2008. דו"חות מבקר העירייה ודו"חות הממונה על פניות הציבור מתפרסמים לציבור הרחב ובכך מתקבל דיווח ישיר על הנושאים שנבדקו על ידי המבקר והממונה על תלונות הציבור

   

 

מבקר העירייה

בן יוסף 6 | רמת-גן
קבלת קהל בתיאום מראש בלבד
03-6753597
03-6753420