ראשי | טפסים | טופס רישום לתעודת זוגיות טפסים

טופס רישום לתעודת זוגיות

טופס רישום לתעודת זוגיות
עיריית רמת-גן רואה חשיבות עליונה בהכרה בצרכים ובאורחות החיים השונים של תושביה באופן שוויוני ופועלת לקיום חברה סובלנית, מכילה, ומכבדת אשר מקבלת כל אדם באשר הוא, ללא הבדל בגין דת, גזע, לאום, מין או נטייה מינית.
 
בהתאם לזאת החליטה הנהלת העיר לקיים מרשם זוגיות עירוני של זוגות ידועים בציבור, לזוגות אשר חיים יחד ומקיימים משק בית משותף אך אינם רשומים כנשואים במשרד הפנים (מבחירה או בלית ברירה) ולאפשר לזוגות אלה לקבל שירות מהעירייה כזוג.
 
הרישום במרשם הזוגיות העירוני הינו וולונטרי, על-פי רצונם והסכמתם של בני ובנות הזוג וישמש את יחידות העירייה בכל מקרה בו נדרשת הוכחת זוגיות, אלא אם נקבע אחרת על פי כל דין.
מסמך
אימות פרטים
1
מבקש\ת 1
תעודת זהות
‏9 ספרות, כפי שמופיע בת.ז. וברישומי הארנונה
שם פרטי
שם משפחה
תאריך לידה
רחוב
מספר בית
טלפון נייד
קידומת
מבקש\ת 2
תעודת זהות
‏9 ספרות, כפי שמופיע בת.ז. וברישומי הארנונה
שם פרטי
שם משפחה
תאריך לידה
רחוב
מספר בית
טלפון נייד
קידומת
העלאת מסמכים
2
יש להעלות את טופס התצהיר סרוק וחתום ע''י עו''ד
להעלאת קובץ
הצהרות
3
קריאה והסכמה לכל ההצהרות לעיל הינה חובה להשלמת הליך ההצטרפות למאגר.
הצהרה
  • אנו מצהירים/ות ששנינו מעל גיל 18 ומתגוררים/ות בכתובת שצוינה לעיל.
  • ידוע לנו כי אם יתברר שהפרטים שמסרנו במסגרת הליך הבקשה לרישום במרשם אינם מדוייקים, הרישום יבוטל רטרואקטיבית.
  • אנו מתחייבים/ות ליידע את העירייה בכתב על כל שינוי במצבנו המשפחתי ו/או בפרטים שמסרנו.
  • אנו מאשרים/ות שקראנו את נוהל מרשם ידועים בציבור ומסכימים/ות לתוכנו.
  • אנו מסכימים/ות בזאת כי, כל הפרטים שמסרנו לעיל, ישמרו במאגר מידע של עיריית רמת-גן וכי העירייה תעשה בהם שימוש בהתאם למטרות המאגר.
לאחר שליחת הבקשה יתקבל אישור שליחה במייל. אישור זה מהווה אסמכתא להגשת הבקשה.
אם לא קיבלתם את האישור למייל תוך מספר שעות אנא, שלחו את הבקשה שוב.
 
באפשרותכם/ן להסיר את שמותיכם/ן מרשימת הזוגות בעלי "תעודת זוגיות" ע"י שליחת בקשה למחיקה ממרשם הזוגיות, חתום ע"י עו"ד לכתובת המייל [email protected].