ראשי | יוצאים מהבית | הקומה השנייה | מלגות לסטודנטים הקומה השנייה

מלגות לסטודנטים

הקומה השנייה ועיריית רמת-גן, בשיתוף קרן רמת-גן לחינוך ותרבות (ע"ר), מעניקות מלגות לרווחת סטודנטים תושבי העיר מתוך מטרה לעודד צעירים רמת-גנים וצעירים חדשים להשתקע בעיר ולתרום לקהילה איכותית וחזקה. 

 

להגשת בקשה למלגה>


עיריית רמת-גן, בשיתוף קרן רמת-גן לחינוך ותרבות (ע"ר) ומפעל הפיס, מעניקה מלגות לרווחת סטודנטים תושבי העיר. זאת במטרה לעודד בני רמת-גן וצעירים חדשים להשתקע בעיר ולתרום לקהילה איכותית וחזקה. אנו רואים בכם, הסטודנטים, משאב אנושי חשוב לשגשוגה של העיר. לפיכך, אנו מעודדים מעורבות חברתית ועשייה ציבורית. אתם מהווים מודל חיקוי לבני הנוער ואנו מצפים לראותכם מאתגרים אותנו ומשתלבים בעשייה החברתית בעיר.

ועדת המלגות בעיריית רמת-גן מעניקה מלגות ללימודים לסטודנטים. אמות המידה לחישוב הזכאות לקבלת מלגה: נתונים יחסיים של הסטודנט/ית לכלל מבקשי המלגות במועד נתון ועל סמך ניסיון העבר. בין הקריטריונים נלקחים בחשבון: מקום מגורים, היקף עבודה, לימודים, שירות צבאי/לאומי והתנדבות.

עפ"י החלטה של ועדת המלגות, הורחבו הקריטריונים המאפשרים הגשת הבקשה למלגה כך שסטודנטים רשאים להגיש בקשה למלגת עידוד לימודים או על בסיס מצב סוציואקונומי. הסטודנטים יבחרו ע"פ בחינת המצב הסוציו-אקונומי הנמדד ע"פ פרמטרים: מצב משפחתי, מס' שעות הלימוד, מספר נפשות במשפחה, מצב סוציאלי, מגורים ועוד.

סטודנטים אשר אינם לומדים במוסדות אקדמיים המאושרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) רשאים גם כן להגיש בקשה למלגת תושבי רמת-גן, במסגרת התנאים הרשומים מטה.

שימו לב: סטודנטים השייכים למוסדות שנקר (ברמת-גן) / אוניברסיטת בר אילן - עליכם להגיש את הבקשה לגורמים הרלוונטיים במוסד האקדמי אליו אתם משתייכים. הגשת המלגה הינה על סמך קריטריונים של המוסד. לא ניתן להגיש בקשה למלגה דרך טופס זה. לעיריית רמת-גן קיימת קרן מלגות משותפת  עם המוסדות הנ"ל.

לפניות וברורים:

 • מלגות שנקר- 03-6110183
 • מלגות בר אילן - 03-5318111


קריטריונים בסיסיים לקבלת מלגה (בכל סוגי המלגות אשר במסמך זה):

 • סטודנטים בין הגילאים 18 עד 35 .
 • סטודנטים תושבי רמת-גן- הרשומים בתעודת הזהות כתושבי רמת-גן.
 • סטודנטים רשאים להגיש בקשה מדי שנה ובתנאי שמשך הלימודים הכולל הינו מעל לשנה באותו המקצוע.
 • קבלת המלגה מותנית בהתנדבות קהילתית במסגרת פרויקטים המופעלים על ידי העירייה. מספר שעות ההתנדבות הנדרשות ייקבע בהתאם לגובה המלגה ובהתאם לצרכי העיר והתושבים.
 • סטודנטים שאושרה בקשתם למלגה מתבקשים להשתתף בטקס חלוקת המלגות, כתנאי לזכאות ובמועד שיקבע ע"י עיריית רמת-גן (במהלך חודש אוגוסט 2020).

מלגת לימודים על בסיס סוציואקונומי - קריטריונים נוספים:
במלגת סיוע כלכלי - כל ההכנסה של מבקש המלגה ומשפחתו אינו עולה על סך 15,000 ש"ח לנפש (הכנסה מעבודה).

מלגת לימודים לסטודנטים הלומדים במוסד שאינו מאושר על ידי המל"ג - קריטריונים נוספים:

 • מוסד מוכר הפועל מינימום 5 שנים ובו לומדים לפחות 120 סטודנטים.
 • סטודנטים רשאים להגיש בקשה למלגה ובתנאי שמשך הלימודים עולה על 6 חודשים, מינימום 288 שעות לימודים ושכר הלימוד גבוה מ-5,000 שקלים.
 • סטודנטים אשר לומדים במוסדות ובמקצועות המאושרים על ידי המל"ט והתמ"ת רשאים להגיש בקשה למלגה ובתנאי שאינם מקבלים מלגה או תקצוב ממוסדות אלו העולה על 30% משכר הלימוד.


שיקולי הוועדה בהענקת המלגות:

 • גובה המלגה ייקבע בין היתר ע"פ מספר הפונים ותקציב המלגות העומד לרשות הוועדה.
 • קדימות תינתן לסטודנטים בעלי מצב סוציו-אקונומי נמוך ו/או לסטודנטים ומשפחות המוכרות לאגף הרווחה ו/או למשפחות המקבלות קצבאות מהביטוח הלאומי ו/או לסטודנטים המשתתפים בפעילות חברתית, שאינה מתוגמלת.
 • תשלום המלגה יועבר לאחר ההשתתפות בטקס העירוני וכתנאי בהשתתפות בפעילות החברתית המוצעת.
 • ועדת המלגות שומרת לעצמה הזכות אם לחלק מלגה או שלא לחלק כלל וזאת ע"פ שיקולה המקצועי בלבד, מטעמים השמורים עמה וללא כל צורך בהנמקה.


אישורים שיש לצרף לטופס בקשת המלגה:

בעת מילוי הטופס האלקטרוני תתבקשו לצרף מספר מסמכים לבקשתכם. בקשה לא מלאה, אשר תכיל פרטים או אישורים לא מלאים, לא תועבר לבדיקת ועדת המלגות ולא תימסר הודעה למגיש הבקשה על אי בחינת הבקשה. אנא השלימו את הטופס במלואו וצרפו את כל המסמכים הנדרשים.

אישור נוטריון על הצהרות שבע"פ

במקרים מסוימים ייתכן ותתבקשו להצהיר על הפרטים אשר נמסרו בטופס הבקשה בפני עו"ד נוטריון מוסמך. במידה ואין באפשרותכם לצרף מסמך מנוטריון במקומות הנדרשים לכך, ייתכן ותוזמנו להצהיר על הפרטים במרכז הצעירים ברמת-גן בפני עו"ד נוטריון מטעם עיריית רמת-גן.

הגשת המלגה

משך תקופת הגשת הבקשה למלגה: 15.8.19 עד 10.11.19 בשעה 23:59.


ועדת חריגים

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסמכת ועדת המלגות להקים ועדת חריגים לטיפול בפניות חריגות.
 • הרכב ועדת חריגים: יו"ר ועדת המלגות + 2 מחברי ועדת מלגות.