ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף הכספים - גזברות וגבייה | גזברות אגף הכספים - גזברות וגבייה

גזברות

אגף חשבות

  • רו"ח שרון מוטליס

    סגנית גזברית ומנהלת אגף חשבות


אגף חשבות אמון על ניהול כספי העירייה, השקעת כספים פנויים, טיפול ומעקב אחר ערבויות והלוואות. טיפול בכלל הנושאים הכספיים לרבות פיקוח ובקרה בתחום ההתנהלות הכספית, דוחות כספיים, ביצוע תשלומים ושכר.


1.שכר
- גב' אלינה צבקביץ
ממ סגנית גזברית ומנהלת מחלקת שכר

מחלקת השכר אמונה על הפקת תלושי השכר ובקרתם, תוך יישום הסכמי השכר במשק, החוקים והתקנות השונות. ביצוע תשלומי השכר לעובדי וגמלאי הרשות. הכנת מפרעות לעובדים, עיקולי שכר ניכויים וביצוע תשלומים לקופות הגמל הפנסיה ההשתלמות השונות.


2.תשלומים
- גב' סימה אורלוביץ
מנהלת מחלקת תשלומים לספקים וקבלנים

מחלקת התשלומים אמונה על הכנה, ביצוע ומעקב אחר תשלומים לספקים ואחרים.

- מירב דרין
ערבויות

3.הנהלת החשבונות
- רו"ח דוד מישורי

מנהל מחלקת הנהלת חשבונות

- מר יוסי רומנו
סגן מנהחש"ר

מחלקת הנהלת החשבונות אמונה על רישומי הנהלת החשבונות, דיווח מקוון למע"מ וביצוע התאמות מול התאגידים העירוניים.

4.בנקים
- מר יעקב נדיב
מנהל מחלקת בנקים

התאמות של חשבונות הבנקים, ספקים, מילוות, כרטיסי אשראי וכו.

תקציב רגיל

  • בשמת שמואלי

    סגנית גזברית ומנהלת תקציב רגיל

מחלקת תקציב רגיל אמונה על בניית התקציב הרגיל, מעקב ובקרה אחר הניצול התקציבי, הזמנות עבודה, מכרזים, התקשרויות חוזיות, עדכוני תקציב וכדומה.

 

תקציב בלתי רגיל

  • אייל קורן

    סגן גזברית ומנהל תקציב פיתוח

מחלקת תקציב הפיתוח אמונה על בניית התקציב הבלתי רגיל, מעקב ובקרה אחר ניצול תקציבי התב"ר, הזמנות עבודה, התקשרויות חוזיות, עדכוני תקציב וכדומה.