ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף הכספים | גזברות אגף הכספים

גזברות

גזברות העירייה אחראית על ניהול כספי העירייה, על בניית התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל על פי מדיניות ראש העיר ובהתאם להנחיותיו, וביצוע מעקב ובקרה אחר תקציבים אלה. בנוסף, אחראית הגזברות על כל מערך הנהלת החשבונות ומערך התשלומים העירוני, על הכנת תלושי השכר לעובדי הרשות וטיפול בכל נושאי השכר האחרים.

גזברות העירייה כוללת את המחלקות הבאות:

חשבות


מחלקת חשבות אמונה על ניהול כספי העירייה, השקעת כספים פנויים, טיפול ומעקב אחר ערבויות והלוואות, טיפול בכלל הנושאים הכספיים לרבות פיקוח ובקרה בתחום ההתנהלות הכספית.

מחלקת תקציב רגיל


מחלקת תקציב רגיל אמונה על בניית התקציב הרגיל, מעקב ובקרה אחר הניצול התקציבי, הזמנות עבודה, מכרזים, התקשרויות חוזיות , עדכוני תקציב וכו'.

מחלקת תקציב הפיתוח


מחלקת תקציב הפיתוח אמונה על בניית התקציב הבלתי רגיל, מעקב ובקרה אחר ניצול תקציבי התב"ר, הזמנות עבודה, התקשרויות חוזיות, עדכוני תקציב וכו'.

מחלקת הנהלת החשבונות


מחלקת הנהלת החשבונות אמונה על רישומי הנהלת החשבונות, התאמות של חשבונות הבנקים, ספקים, מילוות, כרטיסי אשראי וכו'.

מחלקת תשלומים


מחלקת התשלומים אמונה על הכנה, ביצוע ומעקב אחר תשלומים לספקים ואחרים.

מחלקת השכר


מחלקת השכר אמונה על הפקת תלושי השכר ובקרתם, תוך יישום הסכמי השכר במשק, החוקים והתקנות השונות. ביצוע תשלומי השכר לעובדי וגמלאי הרשות. הכנת מפרעות לעובדים, עיקולי שכר ניכויים וביצוע תשלומים לקופות הגמל הפנסיה ההשתלמות השונות.