ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | מחלקת בטיחות וגהות אגפים ומחלקות

מחלקת בטיחות וגהות

 • מתתיהו סומכי

  מנהל המחלקה
  המחלקה לבטיחות, גהות ואיכות הסביבה הינה מחלקה מנהלית העוסקת במגוון הנושאים הקשורים לבטיחות ולגהות. הממונה על הבטיחות הינו פונקציית מטה סטטוטורית המייעצת למעביד, למנהלי אגפים ומחלקות, והעובדים בעירייה, בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים שעניינם בטיחות, גהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית. הממונה על הבטיחות עובד בכפיפות ארגונית לראש העיר/מנכ"ל העירייה ובכפיפות מקצועית לאגף הפיקוח על העבודה שבמשרד הכלכלה.
   
  חזון המחלקה הינו: יצירת תרבות ארגונית של חשיבה, תכנון וניהול סיכונים במגוון הפעילויות הקיימות בעירייה. ייעוד המחלקה הינו: לייעץ למנהלי ולעובדי העירייה בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות וגהות,לקדם את התודעה לבטיחות, גהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים
   
  פעילות המחלקה נגזרת מהוראות החוק והתקנות בתחומי הבריאות, הבטיחות והגהות התעסוקתית ומטרתה ליצור סביבות עבודה בטוחה, למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע ולאפשר לכל עובדי העירייה לבצע את פעילותם בצורה בטוחה ונכונה ולחזור בשלום לביתם ומשפחותיהם.
   
  תחומי אחריות והפעילות של המחלקה לבטיחות וגהות: הכנת תכנית לניהול הבטיחות, ביצוע סיורי בטיחות ותיקוף סקרי סיכונים, חומרים מסוכנים - כימיים וביולוגיים, גהות, ארגונומיה ואיכות הסביבה, הדרכות בטיחות לעובדים, אחראית לוודא בדיקה ותחזוקה של ציוד חירום ובטיחות ולוודא בדיקה ותקינות שילוט בטיחות, אחראית לוודא הערכות לחירום, תרגילי מילוט וחילוץ, ייעוץ בטיחות בתכנון וליווי ימי כיף וטיולים, טיפול במקרי תאונות עבודה ואירועים מסוכנים, כתיבה ופרסום הנחיות והוראות בטיחות, הפצת מידע ופיתוח אמצעי הדרכה, מעקב אחר ביצוע וקיום דרישות תקנות ונהלי בטיחות, קיום קשרי גומלין עם אגף פיקוח העבודה.