השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

37 נחתמו בטיפול נסגרו לאחר הצעה וביצוע הריסה עצמית הוגש כתב אישום לאחר סירוב להצעה הוכנו וטרם הועברו לאישור פרקליטות בשל העדר ר. פ הסדרים מותנים הסדר מותנה הוא הסכם משפטי שנחתם בין רשויות התביעה השונות של מדינת ישראל, במקרה שלנו התביעה העירונית ברמת-גן, לבין החשוד, .1982- לפרק ד' לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) - התשמ"ב 1 ' בהתאם לסימן א במסגרת ההסדר וכתנאי לחתימתו, מודה החשוד בביצוע העבירות המיוחסות לו ומתחייב לקיים את התנאים המפורטים בהסדר - לרוב, תשלום קנס לועדה המקומית, הריסה/הכשרה של הבניה האסורה או הפסקת השימוש האסור בתוך התקופה הנקובה בהסדר המותנה. ככל שהחשוד עומד בתנאים אזי ייסגר נגדו התיק בעילת "סגירה בהסדר", ואם לאו - יוגש נגדו כתב אישום. התביעה העירונית מציעה הסדרים מותנים לחשודים בעבירות על חוק התכנון והבניה במקרים המתאימים, שהינם ברף הנמוך לאכיפה ובהיקפים שאינם משמעותיים, זאת בהתאם להנחיית היועמ"ש לממשלה והנחיית פרקליטות המדינה בעניין. באמצעות הליך זה - נמנעים החשודים מהרשעה בפלילים מחד, ומבוצעת הריסה או הכשרה של הבניה האסורה בצד תשלום של החשוד לוועדה המקומית מאידך. בשנים האחרונות חל גידול משמעותי במספר התיקים שנותבו למסלול של הסדר מותנה. יש לציין כי לאור העובדה שטרם הוסדר סופית נושא הוצאת רישום פלילי ישירות דרך המשטרה (שהינו אחד מהתנאים של הסדר מותנה) ממתינים לאישור הפרקליטות - הסדרים מותנים שכבר הוכנו על ידי התביעה, אך טרם נשלחו הצעות לחשודים. 2022 הסדרים מותנים - שנת 2022 וטופלו בשנת 2021 מתוכם התקבלו בשנת 15 ; תיקים להסדר מותנה 44 נותבו 2022 בשנת תיקים הוכנו הצעות להסדר מותנה, שטרם הועברו לאישור פרקליטות, בשל העדר יכולת בשלב הזה, להוציא רישום פלילי שהינו 16 - ב תנאי להסדר תיקים נסגרו לאחר שניתנה הצעה ובוצעה הריסה עצמית 7 )2021 מתוכם - ההצעה ניתנה בשנת 3( תיקים נחתמו הסדרים מותנים 14 - ב תיקים הוגשו כתבי אישום, לאחר שהחשודים סירבו להצעה 2 - ב תיקים עדיין בטיפול 5 הוגש כתב אישום לאחר סירוב להצעה נחתמו 14 בטיפול 5 נסגרו לאחר הצעה וביצוע הריסה עצמית 7 2 16 הוכנו וטרם הועברו לאישור פרקליטות בשל העדר ר. פ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==