השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

, ונכונים למועד כתיבת שורות הדו"ח, אולם תיתכן 2022 התיאור בדוח השנתי מסכם את הנתונים שנצברו במהלך שנת . הדו"ח המחייב הוא דוח התלת המוגש למועצת העיר כל רבעון. עוד יובהר כי מעבר לנתונים בדבר 5%- סטייה של עד כ התיקים שנפתחו השנה, השירות המשפטי המשיך לטפל בתיקים שנפתחו בשנים קודמות ושהטיפול בהם טרם הסתיים. תוכן עניינים 5 פתח דבר – היועץ המשפטי לעירייה ומנהל השירות המשפטי 6 אודות השירות המשפטי לעירייה 7 חזון השירות המשפטי 8 תמצית נתוני הדוח סקירת פעילות בתחום האזרחי - מנהלי 10 עיקרי הפעילות המשפטית 11 מכרזים והתקשרויות 15 זרקור על מכרזים אסטרטגיים 16 חוזים 17 נכסי העירייה ועסקאות במקרקעין 19 תחומי התמחות אזרחי - מנהלי 20 השלטון המקומי - חידושים במשפט סקירת פעילות בתחום התכנון והבניה 22 עיקר הפעילות המשפטית 24 הליכים משמעותיים 25 מבנים מסוכנים סקירת פעילות התביעה העירונית 28 עיקרי הפעילות המשפטית 29 היקף הפעילות - נתונים מספריים 30 עבירות על חוקי עזר (ברירות משפט) 33 עבירות חניה ונסיעה בנתיב תחבורה ציבורית 34 חוות דעת בתחומים שונים 35 עבירות על דיני התכנון והבניה 36 צווים מנהליים 37 הסדרים מותנים 38 החלטות בנושא עבירות פיצול דירות

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==