השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

28 התביעה העירונית התביעה העירונית היא חלק מרכזי במערך האכיפה של הרשות המקומית. על התביעה העירונית מוטלת האחריות לנקוט בהליכי אכיפה פליליים כנגד אנשים וגופים המבצעים עבירות פליליות שהאחריות לאכיפתם היא בסמכות הרשות המקומית. תובעי הרשות המקומית, מנהלים בשמה את כל ההליכים המשפטיים שעניינם אכיפה של חוקי העזר העירוניים, פגיעה באיכות הסביבה, עבירות חניה, עבירות מנהליות, חוק רישוי עסקים, חוק התכנון והבניה וכו'. התובעים הפליליים העירוניים פועלים מכוח הסמכה של היועץ המשפטי לממשלה ומנהלים את ההליכים הפליליים בכפוף להנחיותיו. תפקידי התביעה העירונית: בחינת חומרי החקירה המועברים לעיונם הגשת כתבי אישום או סגירת התיקים בהתאם לתשתית הראייתית הכנה, בדיקה וכתיבה של מסמכים שיפוטיים ומנהליים, בקשות שונות וערעורים מתן החלטות בבקשות לביטול דו"חות ייצוג הרשות בפני ערכאות שיפוטיות שונות (בימ"ש שלום/מחוזי) מתן ייעוץ משפטי שוטף בתחום הפלילי ליחידות העירייה השונות ייצוג הרשות בדיונים עם גורמי האכיפה העירוניים והחוץ עירוניים ובפורומים שונים עצמאות התביעהפעילותה של התביעה העירונית בתחום הפלילי, נעשית בהלימה למדיניות האכיפה של הרשות המקומית, תוך שמירה על וקבלת החלטות ענייניות ומקצועיות. בתביעה העירונית 2022 שנת , ניתן מענה מקצועי בזמן אמת בכל תחומי הטיפול של התביעה העירונית - התייעצויות שוטפות, צווים שונים, והגשת כתבי אישום 2022 בשנת בכל תחומי העשייה של התביעה. .15% , עליה של 2021 כתבי אישום בשנת 2,961 כתבי אישום ע"י התביעה לעומת 3,406 הוגשו 2022 בשנת ימי עיון לתובעים שעסקו בליבת העשייה שלהם, לרבות סדנת ליטיגציה. מגמה זו 3 כחלק מבניית מערך תביעה מקצועי, נערכו 2022 במהלך . אנו רואים חשיבות גדולה בהכשרת התובעים לצורך שימורם המקצועי, שיש בו כדי לייעל את ההליך המשפטי. זאת, גם 2023 תימשך גם בשנת לתביעה. 2022 בשים לב למספרם הגדול של תובעים חדשים שהצטרפו בשנת בנוסף, נערכה פגישה עם נשיא בתי המשפט לעניינים מקומיים, בה הוצף הצורך בהגדלת מספר ימי השיפוט לאור כמות כתבי האישום שהוגשו על .2023 ידי התביעה והעומס על בית המשפט. נשיא בתי המשפט לעניינים מקומיים הבטיח שהדבר יילקח בחשבון לקראת תוכנית העבודה בשנת תימשך המגמה של טיפול בתיקים בסמוך למועד קבלתם לתביעה, וזאת בהתאם לנהלים שנקבעו ובהתאם לסדרי עדיפויות 2023 לקראת שנת שייקבעו מעת לעת בשים לב לעומסי העבודה, ימי ההופעה בבימ"ש ותשתית כוח האדם בתביעה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==