השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

25 38 סוגיות והחלטות שהתקבלו בנושא תמ"א ועדת הערר קבעה שאין הצדקה לאפשר ממ"ק במקום ממ"דים. - 38 אין מקום להתיר בינוי של דירה ללא ממ"ד במסגרת פרויקט תמ"א ועדת הערר קבעה ששיקול הדעת המוקנה לוועדה המקומית כאשר היא דנה בבקשה החלטה בעניין שיקול הדעת המוקנה לוועדה המקומית - , לא נגרע בעת שהיא דנה בבקשה להיתר בחלקות שמצויות בסביבה לתחנת מטרו, גם אם הבקשות 38 להיתר למימוש תמריצים מכוחה של תמ"א עומדות במגבלות שפורסמו במסגרת הכנת תכנית המטרו. בית המשפט העליון דחה עתירות שהוגשו על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, החלטות הועדה המקומית לתכנון ולבניה בשכונת הגפן - אשר במסגרתן אושרו החלטות ועדת הערר והועדה המקומית לאשר בקשות להיתרי בניה בהתאם לתכנית האב לשכונת הגפן, שהינה מסמך מדיניות מפורט מכוחו פועלת ולאורו מקבלת הועדה המקומית לתכנון ולבניה החלטותיה בשכונה זו. בשל מיקום המבנה 38 הועדה המקומית סירבה לבקשת מימוש תמ"א לא קבעה שאינטרס חיזוק המבנה יגבר על כל אינטרס אחר - 38 תמ"א בסמוך לכיכר רמב"ם, וועדת הערר קיבלה את עמדתנו ודחתה את הערר. ועדת הערר קבעה כי לועדה המקומית הוקנה שיקול דעת רחב המאפשר לה לסרב לבקשה או להעניק חלק בלבד מהתמריצים המקסימליים שניתן לאשר, בהתחשב בשיקולים אדריכליים, תכנונים וכדומה. ועדת הערר קיבלה את עמדת הועדה חיזוק בשל סיכול האפשרות של המגרשים האחוריים להתחדש - 38 סירוב לבקשה למימוש תמ"א חיזוק בנימוק שהיא מסכלת את האפשרות של המגרשים האחוריים להתחדש, ובשל השאיפה לשמור 38 המקומית, לפיה ניתן לסרב למימוש תמ"א על השצ"פ האיכותי, ולמנוע התחדשות של המגרשים הכלואים דרך השצ"פ. הייעוץ המשפטי מלווה את אגף התכנון בכל ההליכים המשפטיים הרלבנטיים במטרה להגן לחוק התכנון והבנייה - 197 תביעות פיצויים לפי סעיף על כספי הקופה הציבורי, החל מניסוח כתב השיפוי המתאים שעליו יחתום יוזם התכנית לרבות כל המסמכים הנלווים לכתב השיפוי. כמו גם, ייעוץ משפטי לוועדה המקומית במקרה והוגשה תביעת פיצויים לוועדה המקומית, ניהול ההליכים הכרוכים בוועדה המקומית וכן ייצוג הוועדה המקומית בוועדת הערר, כאשר מוגש ערר על החלטת הועדה המקומית לדחות את תביעת הפיצויים. הייעוץ המשפטי מלווה את אגף הנכסים, לרבות את שמאי העירייה, בסוגיות משפטיות שונות העולות לגבי היטל ההשבחה, כגון היטל השבחה - בקשות לפטור ובעיקר בכל עררי היטל ההשבחה המוגשים לועדת הערר המחוזית. יש חשיבות גבוהה בהגשת ערר גם על שומה מכרעת וניהול הליכים משפטיים כדי לשמור על "הקופה הציבורית" וגביית "מס אמת". הועדה המקומית, באמצעות השירות המשפטי, פעלה באופן אקטיבי ע"י הגשת עררי היטל השבחה על החלטות של שמאי מכריע. ועדת הערר קיבלה את עמדת השירות המשפטי וקבעה שומות היטל השבחה גבוהות משמעותית לטובת הועדה המקומית [בהקלות לתוספת קומות והמרתף]. עררים 148- ייצוג ב )30( 38 א״עררי תמ )46( עררי רישוי )10( 197 פ סעיף״עררים ע )4( עררי ניתוק תשתיות )58( עררי היטל השבחה 39% 31% 20% 6% 4%

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==