השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

הגנת הפרטיות ואבטחת מידע תחום הגנת הפרטיות ואבטחת המידע הינו תחום המתפתח בקצב מהיר ביותר. תחום זה מחייב זהירות יתרה והקפדה על הוראות הדין, נוכח העובדה כי הרשות המקומית מחזיקה מידע רב בידיה. מתן ייעוץ משפטי שוטף באופן מקצועי ויעיל מחייב מעקב תמידי אחר השינויים השוטפים המתרחשים כל העת בהוראות הדין, בחיי היומיום, וההשפעות הנגזרות מהן. השירות המשפטי מלווה את האגפים המקצועיים על מנת לשמור על האיזונים הראויים כך שפרטיות התושבים תישמר, לצד מתן אפשרות לרשות להמשיך ולספק שירותים ברמה הגבוהה ביותר לתושביה, והכל בהתאם להוראות הדין. סוגיות לדוגמא בהן ניתן ליווי וחוות דעת של השירות המשפטי: השירות המשפטי מלווה את מנהלי המאגרים ואנשי אבטחת המידע בצד המשפטי. בסוגיות הנדרשות שימוש במאגרים וקבלת מידע: מנחה ומתווה הוראות בדבר אופן השימוש במידע ועמידה בדרישות הדין, על פי אמות מידה סדורות וברורות בהתאם להוראות החוק. השירות המשפטי נדרש להפעלת שיקול דעת מדוקדק, יצירתיות מרבית, והגעה לאיזון בין שקיפות ציבורית לבין שמירה על הפרטיות תוך מסירת המידע הנחוץ בלבד. השירות המשפטי מלווה את וועדת ההיגוי המקצועית אשר מתכנסת לבחינת התקנת מצלמות ופועלת ליווי ועדות אישור מצלמות בעיר: בהתאם להנחיית רשם מאגרי המידע ונהלים פנימיים הקובעים בצורה מדוקדקת את אופן התקנת המצלמות. הדיון עוסק בין היתר בכמות המצלמות, מיקומן, זוויות הצילום, שעות הצילום, הטכנולוגיות המצויות במצלמות והנעשה עם התמונות והסרטונים המופקים מן המצלמות. כל אלה נעשים באוריינטציה של שמירה על המינימום ההכרחי למילוי תכלית התקנת המצלמות לצורכי שמירה על ביטחון הציבור והסדר הציבורי, הגברת תחושת הביטחון ושמירה על נכסי העירייה. חוק המידע הפלילי ותקנת השבים , אשר מסדיר את אופן מסירת מידע בדבר רישום 2019- נכנס לתוקפו תיקון לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט 2022 במהלך שנת פלילי של מועמדים לעבודה. התיקון הגביל את המידע הנמסר ואת העילות בגינן ניתן לבקש עיון במידע, וכן קבע נוהל מוסדר למסירה, בקרה ופיקוח על קבלת ושמירת המידע. חוק זה נחקק לאחר דיונים ממושכים של ועדת קנאי בראשות הפרופ' רות קנאי, אשר עמדה על האיזונים הראויים בין הצורך לקיים מאגר מידע פלילי לבין הצורך לאפשר לאנשים השתלבות מחודשת בחברה. לצד חשיבות תיעוד עברו הפלילי של אדם ומסירת המידע עליו לגורמים שונים לצורך הגנה על אינטרסים ציבוריים, שמה הוועדה דגש על הטיית הכף לטובת אינטרס השיקום ועל חשיבות שילובו של בעל הרישום הפלילי בשוק התעסוקה, בשל הקשר בין תעסוקה לשיקום. עו"ד בשירות המשפטי משמשת כממונה על חוק המידע הפלילי. הממונה מטפלת במקרים השונים בהם עיריית רמת-גן נדרשת לקבלת מידע פלילי; מועמדים לתפקידים מסוימים בעירייה, קבלת הצעות במכרזים, מתן היתרים ורישיונות ועוד. הממונה בוחנת כל מקרה ומקרה בהתאם להוראות הדין ולהנחיות בנושא, בין היתר בהתחשב באופי התפקיד או הענין בגינו נדרש המידע והתייחסות לאינטרס הציבורי שבשלו נמסר המידע. שלטון המקומי - חידושים במשפט 20

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==