השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

19 עורכי הדין העוסקים בתחום המשפט המנהלי והאזרחי מעניקים יייעוץ משפטי שוטף לכלל אגפי העירייה. נציין מספר נקודות בולטות במיוחד, מעבר לכלל העשייה השוטפת: תחומי התמחות אזרחי מנהלי ליווי פעילויות מיוחדות שיפור פני העיר יעוץ וליווי לאגף שפ"ע בנושאי השונים, ובכלל זה וטרינריה, מטרדי רעש, אגרנות (כולל פנייה לבתי המשפט לפינוי בית האגרן בעת הצורך), חצרות בתים, כריתת עצים במרחב הפרטי והציבורי בהתאם לפקודת היערות, ועוד. שמות רחובות ומבנים השירות המשפטי מלווה את עבודת וועדת השמות העירונית אשר קובעת את שמות הרחובות בעיר, מבני ציבור וגינות ציבוריות. נציגת השירות המשפטי הוסמכה כחברה מן המניין בוועדת השמות לרחובות ומבנים בעיר. שילוט ופרסום תוקן חוק העזר העירוני בנושא שילוט. השירות המשפטי 2020 בשנת אשר טיפל בכתיבת החוק, מלווה את האגף המקצועי ביישום החוק ומתן מענה משפטי לסוגיות שונות הנובעים ממנו. עורכת דין מהשירות המשפטי חברה בוועדת השילוט העירונית אשר אמונה על מדיניות השילוט וממליצה על קבלת רישיון לפרסום ושילוט בעיר. השירות המשפטי מעניק יעוץ לממונה על חופש המידע בעירייה לגבי בקשות המוגשות אליו. השירות המשפטי בוחן את ההיבטים השונים הקשורים בבקשה כגון היקף המידע המבוקש, זכויות של צדדים שלישיים, הגנת הפרטיות ועוד. חופש המידע ארנונה ארנונה הינה "מס עירוני" אשר באמצעותו מממנת רשות מקומית חלק מפעילותה. השירות המשפטי מלווה את גזברות העירייה ואגף הגבייה בסוגיות הקשורות לקביעת מדיניות צו הארנונה השנתי, נותן חוות דעת בנוגע לזכאויות להנחות שונות בארנונה, שותף לעבודת ועדת ההנחות וועדת הפשרות ומלווה הליכים משפטיים שונים הנוגעים להטלת הארנונה וגבייתה. חינוך נגישות עיריית רמת-גן פועלת באופן אינטנסיבי להנגשת המרחב הציבורי ומבני הציבור לבעלי מוגבלויות. השירות המשפטי מלווה את מחלקת הבניה הציבורית כאשר במסגרת זו עורכי הדין כותבים חוות דעת משפטיות בסוגיות השונות, מייצגים בתובענות ייצוגיות והליכים אחרים בתחום זה ועוקבים אחר שינוי החקיקה והפסיקה בנושא. תמיכות עיריית רמת-גן תומכת בארגוני ספורט, חברה, תרבות, דת ורווחה הפועלים בתחומה. השירות המשפטי מלווה את ועדת התמיכות בקביעת התבחינים, נותן חוות דעת משפטיות, פועל לאישור התבחינים במועצת העיר וכן מייצג את העירייה בעתירות בנושא. אגף החינוך בעירייה הינו האגף הגדול ביותר העוסק במתן מענה חינוכי לכלל תלמידי העיר. השירות המשפטי מעניק לאגף החינוך ייעוץ משפטי שוטף בהתייחס לסוגיות העולות בשיבוץ תלמידים למוסדות חינוך, מדיניות אישור תלמידי חוץ, התקשרויות של אגף החינוך, בינוי מוסדות חינוך, חוק לימוד חובה ועוד. ייערכו הבחירות לרשויות המקומיות. הוראות הדין וחוזרי 2023 בשנת מנכ"ל משרד הפנים קובעים כללים ומגבלות שונות לקראת תקופת הבחירות. השירות המשפטי מתעדכן באופן שוטף בחידושי הפסיקה והחקיקה בנושא ומנחה את אגפי העירייה בנוגע לאופן ההתנהלות בשנת הבחירות. כמו כן מלווה השירות המשפטי עתירות אשר מוגשות כנגד העירייה ואורגניה הקשורים בפעילות העירייה בשנת הבחירות. מינוי דירקטורים היועץ המשפטי בודק וחווה את דעתו בהתאם לדין ביחס לכל מינוי של דירקטור בתאגידים העירוניים (נציגים מטעם הציבור ועובדי עירייה). במסגרת זו בודק השירות המשפטי האם קיימת מניעה למינויים על פי קריטריונים שנקבעו בדין, לרבות ניסיון מקצועי ורקע אקדמי, קיומה של זיקה פוליטית, כלכלית או אישית ועוד. במידת הצורך, השירות המשפטי מייצג את העירייה בפני הועדה לאישור המינויים במשרד הפנים. השירות המשפטי מלווה את פעילות המחלקה לרישוי וקידום עסקים ובכלל זה נותן ייעוץ משפטי וחוות דעת במיזמים וסוגיות הנוגעות לקידום עסקים. נציג השירות המשפטי משתתף בוועדת רישוי עסקים. כמו כן התביעה העירונית פועלת להגשת כתבי אישום במקום בו מוגשים לה דוחות פיקוח בנוגע לעבירות בתחום זה. קידום ורישוי עסקים רווחה האגף לשירותים חברתיים בעירייה מעניק שירותים מגוונים לתושבי העיר. השירות המשפטי מלווה את האגף בכלל פעילותו, מלווה את אנשי המקצוע בהליכים משפטיים שונים ומעניק את המעטפת המשפטית הנדרשת לפעילות המבורכת של האגף בסיוע לתושבים הזקוקים לכך. משאבי אנוש אגף משאבי אנוש עוסק בהליכים השונים של קליטת עובדים, העסקתם וסיום ההעסקה. השירות המשפטי מלווה את האגף ונותן יעוץ משפטי שוטף בסוגיות הקשורות לשימועים והליכי פיטורים, תביעות והליכים משמעתיים, הארכת העסקת עובדים מעבר לגיל הפרישה ועוד. תרומות השירות המשפטי בוחן כל תרומה שמבקש תורם להעניק לעירייה על מנת להבטיח שמירה על מנהל תקין וטוהר המידות, הכל בהתאם להוראות החוק והנחיות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים בנושא. השירות המשפטי חווה דעתו בנוגע לכל תרומה כאמור, ומלווה את התהליך משלב הדיון בועדת התרומות, עובר לאישור רה"ע, הצגה למועצה ופרסום באתר העירייה. דיני בחירות

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==