מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

מבקר העירייה דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר רמת גן, ניסן תשפ"ב מרץ 2022

עיריית רמת גן תוכן העניינים דו"ח מבקר העירייה לשנת 2021 תוכן העניינים א. נושאי הביקורת (הערות ראש העיר בסיום כל נושא) אגף בינוי ציבורי ואגף הנדסה טיפול העירייה במבנים מסוכנים ............................................................................. 11 אגף מערכות מידע היבטים בנושא מצלמות אבטחה ............................................................................. 89 אגף החינוך ניהול מערך הסעות תלמידים ............................................................................ 183... אגף שפ"ע מחלקת מוסך ותחבורה .......................................................................... .......... ... 223 האגף לשירותים חברתיים נאותות התנהלות היחידה לסדרי דין ............................................. . ........................ 299 תאגידים עירוניים בחינת נאותות הטיפול במערך ההזנה בצהרוני ם – מפעלי בית עמנואל ........................ 349 אגף ביטחון ואכיפה ביקורת מעקב - היערכות העירייה לשעת חירום ...... ................................................ 423 אגף נכסים ביקורת מעקב - היבטים בניהול נכסי מקרקעין של העירייה ... ..................................... 469 ב. הוראות החוק לנושא הביקורת .................................................................... 495

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 11 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 1 . מבוא 1.1 . כללי סעיף 249 לפקודת העיריות קובע, כי בסמכות העירייה " לעשות בדרך כלל, כל מעשה הדרוש לשם שמירה על תחום העיריה , בריאות הציבור והבטחון בו". עוד קובע סעיף זה, כי בסמכות העירייה " לצוות כי יהרסו בניינים, המעכבים או מפריעים אוורור, או שהם בלתי סניטריים או מזיקים מבחינה אחרת לבריאות הציבור, או שהם מסוכנים". לפיכך, על העירייה לשמור על תקינותם של המבנים שבתחומיה, לשם שמירה על בריאות הציבור וביטחונו, ועליה להפעיל ל צורך כך את סמכויותיה החוקיות, כולל ביצוע עבודות להסרת הסכנה. משרד מבקר המדינה קבע בעבר, כי הדין מחייב את גופי השלטון המקומי להפעיל את סמכותם למנוע בנייה של מבנים מסוכנים ושימוש במבנים כאלה, וציטט בהסכמה את דו"ח הביניים של ועדת זילר לפיו: "הדין מכיל... הור אות המעניקות לרשויות הציבוריות כוחות וסמכויות לפעול לקיום הוראות הדין הנוגעות לבנייה בכלל, ובתוך כך גם להבטיח את הבטיחות של המבנים - הן בטרם בנייה, הן במהלכה, והן לאחר סיומה ולאורך חיי המבנה. נכון לקרוא לתוך הסמכה כזו גם חובה להפעיל את הסמכות כדי להשיג את מטרת ההסמכה". רשויות מקומיות רבות התקינו חוקי עזר לעניין מבנים מסוכנים. לפי מרבית חוקי העזר שהתקינו הרשויות, על מהנדס שמונה לכך מטעם הרשות לבדוק מבנים שעלולים לסכן את המחזיקים בהם, את הציבור או את הנכסים הסמוכים להם. אם על פי חוות הדעת של המהנדס יש במבנה משום סכנה כאמור , ראש הרשות (או מי שהוסמך לכך מטעמו) רשאי בהודעה בכתב לדרוש מבעל המבנה לבצע בו עבודות ולנקוט את אמצעי הזהירות המפורטים בחוות דעתו של המהנדס, באופן שנקבע בהודעה ובתוך פרק הזמן שצוין בה. הרשות המקומית הוסמכה גם לבצע את העבודה על חשבון החייב, אם הוא לא ביצע א ותה. ככלל, תהליך הטיפול של רשות מקומית במבנים מסוכנים כולל בין היתר את הפעולות הבאות: איתור או קבלת פניה על מבנה מסוכן והעברת המידע למהנדס יציאה לשטח ובדיקת המבנה ע " י המהנדס ; עריכת חוות דעת לקביעת רמת מסוכנות הוצאת דרישה או הודעה לבעל המבנה על הצורך בטיפול יידוע הציבור , חסימת גישה למבנה המסוכן בהתאם לסוג הסכנה עריכת ביקורות מעקב במבנה על מנת לוודא ביצוע העבודות הנדרשות

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 12 במידה והתברר בבדיקה חוזרת כי הטיפול הנדרש לא בוצע על ידי בעל הנכס, ניתן להגיש כתב אישום. העירייה גם יכולה לבצע את ההריסה/אטימה/תיקון המבנה, לפי העניין, ולדרוש מהבעלים א ת ההוצאות. ניתן לסכם, כי תהליך הטיפול במבנים מסוכנים כולל בפועל ארבעה שלבים מרכזיים: הטיפול במבנים מסוכנים לצורך הפעלת סמכותה בנושא מבנים מסוכנים חוקקה העירייה חוק עזר לרמת גן (מבנים מסוכנים) התש"פ- 2020 (להלן: "חוק העזר משנת 2020 " או "חוק העזר החדש"). לדברי מנהל מחלקת מבנים מסוכנים, לצורך חקיקת חוק העזר החדש נבחנו חוקי עזר ברשויות אחרות. קדם לחוק זה חוק עזר מלפני כ 60- שנה: חוק עזר לרמת גן (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ"ב ,1962 – שבו יש התייחסות לשתי דרגות מסוכנות: " בנין מהווה סכנה " ו" בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה תכופה ." חוק העזר משנת 2020 מחלק את המבנים המסוכנים על פי רמת המסוכנות שלהם. מסיווג זה נגזר הטיפול במבנה ורמת הדחיפות בו. המבנים המסוכנים ברמת גן טופלו במחלקת בניה ציבורית שבאגף בינוי ציבורי עד חודש מאי .2020 במסגרת זו הועסקה מהנדסת ממונה על המבנים המסוכנים, וזאת בנוסף לתפקידה כמנהלת פרויקטים של בניה ציבורית. בחודש מאי 2020 התפצלה מחלקת מבנים מסוכנים ממחלקת בניה ציבורית והפכה למחלקה עצמאית באגף בינוי ציבורי, בראשות מנהל שהיה קודם לכן מהנדס במחלקת בניה ציבורית. •על הבעלים לבצע עבודות בתוך התקופה שנקבעה בהודעה. " מהווה סכנה " • ניתן להוציא צו לאטום את הבניין ולצוות על פינוי , הריסה או ביצוע עבודה אחרת להסרת הסכנה . יבוצע רק לאחר שניתנה לבעלים שהות של 21 יום להגיש השגה " סכנה תכופה " • הוצאת צו על פינוי , הריסה או אטימה או עבודה אחרת " סכנה מיידית " איתור איתור המבנים המסוכנים או קבלת הודעה על מבנה מסוכן בדיקה בדיקה בשטח של מהנדס ועריכת חוות דעת בדבר סיווג הסכנה . טיפול במבנה לפי רמת הסכנה בקרה כדי לוודא את הסרת הסכנה וסגירת התיק

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 13 המחלקה אחראית לאיתור המבנים המס וכנים, להכרזת מבנה כמסוכן לפי חוק העזר, ואף למשלוח הודעה/דרישה לבעלים לצורך תיקון המבנה/אטימתו/הריסתו. בנוסף, עליה לבצע ביקורת מעקב ולנתב את הטיפול במקרה, לפי הצורך ולפי סוג הסכנה. בסופו של התהליך היחידה סוגרת את התיק במערכת. בתהליך מעורבים גם המוקד העירו ני המקבל פניות מתושבים בנושא מבנים מסוכנים ומעבירן למחלקת מבנים מסוכנים; וכן השירות המשפטי הנותן ייעוץ משפטי ואמור להגיש כתבי אישום נגד בעלי נכסים בגין אי ביצוע עבודות שנדרשו לפי לחוק העזר , ואמור להגיש כתבי אישום במקרה של עבירה על חוק העזר. לעבודות שמבצע ת העירייה להסרת סכנה במבנים מוקצה תב"ר מס' 731000/4863 בנושא מבנים מסוכנים. תב"ר זה תוקצב בשנת 2021 ב- 700,000 .₪ 1.2 . מבנים מסוכנים בעיר בגיליון האקסל שנערך במחלק ת מבנים מסוכנים ומרכז את נתוני המבנים המסוכנים בעיר, רשומים כ- 140 מבנים מסוכנים. עם זאת יצוין, כי הגיליון אינו מכיל את כלל המקרים שאותרו בשנים האחרונות. לפי נתונים מינואר ,2022 שמסרה מהנדסת העיר, במדינת ישראל תוכננו עד שנות ה 90- המאוחרות, מבנים לאורך חיים של 50 שנה. על פי מיפוי ממערכת GIS , בעיר רמת גן 4,814 מבנים מתוך 8,898 מבנים ( 53% מהמבנים בעיר) הם בני יותר מ- 50 שנה, רבים מהם אף בני יותר מ- 70 שנה, ולכאורה הגיעו "לסוף חייהם". בנוסף לכך, ל- 1,626 מבנים חסר גיל המבנה. לדבריה , האירוע של קריסת הבניין בחולון, שאירע בספטמבר ,2021 וקריסת הבניין ברחוב ביאליק 33 בעיר רמת גן (לגביו יורחב בהמשך הדו"ח) – "הוא לא מקרי, אלא הסנונית הראשונה . סביר כי לאורך זמן יקרסו מבנים נוספים , חס וחלילה על יושביהם , תוך פגיעה בנפש". עוד הוסיפה המהנדסת כי:" ההנחה שלא נצליח למנוע 100% איתור מבנים לפני קריסה ולהציל חיים, אולם עלינו לבצע מאמץ על מנת להקטין את הסכנה ולמנוע אותה, במבנים שיאותרו כמסוכנים , בדרך של טיפול במבנים חשודים קיימים, ביצוע סקרים יזומים , קבלת חוו"ד הנדסית, הריסה, תיקון ואכיפה ...על הרשות להקצות משאבים חדשים וייעודיים לביצוע המשימות הנוספות ." 2 . מטרת הביקורת מטרת הביקורת הינה לבחון את נאותות פעולות העירייה בהליכי איתור המבנים המסוכנים, הטיפול בסכנות והבקרה על הטיפול בהן.

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 14 3 . מתודולוגיה 3.1 . בדוח הביקורת נבדק הליך הטיפול במבנים מסוכנים בכללותו, החל ב זיהוי ואיתור המבנה המסוכן, בדיקת המפגע, הכנת חוות דעת והוצאת דרישה לתיקון המפגע, בקרה על העבודות שבוצעו לצורך טיפול במפגע, טיפול משפטי כנגד הבעלים במידת הצורך, גביית החזר כספי מהבעלים בגין עבודות שהעירייה ביצעה, סגירת תיק המבנה המסוכן. 3.2 . הביקורת קיימה פגישות ו/או העבירה שאלונים ל בעלי התפקידים הבאים: o מהנדסת העיר o מנהל אגף בינוי ציבורי o מנהל מחלקת מבנים מסוכנים o מנהלת אגף קשרי קהילה o מנהלת המוקד העירוני o היועץ המשפטי o סגנית היועץ המשפטי o חשבת אגפים בינוי ציבורי ותשתיות o חשב אגף הנדסה o מנהל אגף משאבי אנוש 3.3 . איסוף הממצאים לדו"ח הביקורת נערך במהלך החודשים יוני עד אוגוסט 2021 . תקופת הביקורת הינה ינואר – 2019 יולי .2021 כאמור, ממאי 2020 המבנה הארגוני במחלקת מבנים מסוכנים התפצלה מתוך מחלקת בניה ציבורית, כשאחד ממהנדסי מחלקת בנייה ציבורית מונה כמנהל מחלקת מבנים מסוכנים. הביקורת מציינת לחיוב כי מאז פוצלה מחלקת מבנים מסוכנים מתוך מחלקת בניה ציבור י ת (מאי 2020 ) ניכר שיפור בטיפול במבנים המסוכנים בהשוואה למצב שקדם להקמתה, ועודכנו שיטות העבודה, באופן שהפחית את היקף וחומרת הליקויים בכמה משלבי העבודה. 3.4 . בדיקת מדגם תיקים לצורך בדיקת תהליכי הניהול והבקרה בגין מבנים מסוכנים , הביקורת דגמה: 23 תיקים במחלקה. 19 כתובות של מבנים מסוכנים לגביהם הגיעו פניות תושבים למוקד העירוני. הביקורת נערכה בחודשים מאי – 2021 נובמבר .2021

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 15 הביקורת התבססה על בדיקות מדגמיות ואין הכרח שתחשוף כל ליקוי עם קיים. תגובות מהנדסת העיר, השירות המשפטי, מנהל מחלקת מבנים מסוכנים, מנהלת המוק ד העירוני ומנהל מחלקת גביה שולבו בסעיפי הדוח השונים. תגובת מהנדסת העיר הובאה במלואה כנספח א'. סעיף 1 בתגובת השירות המשפטי הובא במלואו כנספח ב'. תגובת מנהל המחלקה מיום 6/6/22 הובאה כנספח ג'. הביקורת מודה על שיתוף הפעולה.

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 16 4 . מפת הדו ח עריכת בדיקה ראשונית וחוות דעת מהנדס ( סעיף )8 נוסח ההודעה לבעלים אינו כולל את מלוא המידע הנדרש להרתעתם בהודעות לבעלי מבנים מסוכנים לא הייתה הקפדה על סיווג הסכנה ועל המלצה המתאימה לסיווג בגין מבנים מסוכנים בבעלות העירייה , לא תועדו במחלקה חוות דעת ומעקב מפורטים בחלק מהפניות לא תועד ביקור בשטח לבדיקת הסכנה, וכן נמצאו עיכובים בביצוע הבדיקה איתור מבנים מסוכנים ( סעיף )7 אין תיעוד מלא וניהול ממוחשב של פניות תושבים המגיעות ישירות למחלקה האיתור נעשה בעיקר באמצעות פניות תושבים למוקד , בלא שזמן התקן שנקבע במוקד הותאם לסכנה . נמצאו פניות שטופלו תוך חריגות מזמן התקן לא נערכה תוכנית עבודה לאיתור מבנים מסוכנים מערכות מידע ( סעיף )6 אין מאגר נתונים מרוכז , מלא ומדויק לצורך ניהול ובקרה יעילים של המבנים המסוכנים נוהלי עבודה ( סעיף )5 אין נהלים עירוניים כתובים וברורים להסדרת הנושא מבנה וארגון ( סעיף )5 לנושא חלוקת הסמכויות והאצלת התפקידים , האחריות בתחום אינה ברורה ומפורשת בידי מהנדסת העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 17 יידוע הצבור על מבנים מסוכנים ( סעיף )15 לא מפורסמת רשימה תקופתית של מבנים מסוכנים ליידוע ולאזהרת הציבור הרחב גמר ביצוע וסגירת התיק ( סעיף )14 לפי התעוד בגיליון המחלקה , כמחצית מהתיקים במחלקה מנוהלים בה למעלה משנתיים בלא שנסגרו ( עלולה להיגרם חשיפה ממושכת של הציבור לסכנה ) טיפול משפטי ( סעיף )13 בתקופת הביקורת לא הועברו תיקי מבנים מסוכנים לאכיפה משפטית ובעלי נכסים לא נקנסו גביית החזרים מהבעלים בגין עבודות עירוניות להסרת הסכנה ( סעיף )12 אין ריכוז נתונים מלא ומדויק על גביית החזרים אין הקפדה על גביית החזרים מהבעלים פל קל ( סעיף )11 לא ננקטו אמצעי אכיפה לצורך איתור וטיפול במבנים בשיטת הפל -קל בדיקה חוזרת למבנה ( סעיף )10 בחלק מהמבנים לא ביצעה המחלקה בדיקה חוזרת במבנה בכדי לוודא שהסכנה הוסרה מניעת גישה לסכנה שאותרה ( סעיף )9 אין תיעוד לביצוע פעולות שבוצעו למניעת גישה לסכנה לצורך מעקב אין הקפדה על רישום הנחיות למניעת גישה לסכנה (גידור, שילוט וכד') עד להסרתה

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 18 פ ירוט הממצאים 5 . מבנה ארגוני ונוהלי עבודה 5.1 . כללי מבנה ארגוני הוא שם כולל למערך מורכב ומוגדר של תפקידים וקשרי הגומלין ביניהם. מבנים ארגוניים נועדו לתת מענה לשיקולי יעילות ותכליתיות בארגון. בעירייה מעורבים בטיפול בתחום המבנים המסוכנים שורת גורמים, שביניהם: להלן פירוט הגורמים המרכזיים בתהליכי העבודה הקשורים למבנים מסוכנים: מהנדסת העיר על פי חוק העזר החדש, הגורם העירוני המוסמך לטפל במבנים מסוכנים לפי החוק הינו "המהנדס". "מהנדס" מוגדר בחוק כך: "'מהנדס' – כה גדרתו בחוק הרשויות המקומיות (מהנדס הרשות המקומית) התשנ"ב – 1991 , לרבות אדם שהמהנדס אצל לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן". מבנים מסוכנים מחלקת מבנים מסוכנים מהנדסת העיר מוקד עירוני מהנדס כונן ( יועץ חיצוני ) שירות משפטי חשבות אגף בינוי ציבורי ; חשבות אגף הנדסה מחלקת גביה קבלני עבודות איטום/ הריסה/ תיקון

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 19 מחלקת מבנים מסוכנים מאז מאי 2020 מחלקת מבנים מסוכנים היא היחידה המרכזית בתהליכי העבודה הכרוכים בטיפול במבנים מסוכ נים. מחלקה זו היא אחת מארבע מחלקות באגף בינוי ציבורי. עד מאי 2020 בוצע הטיפול במבנים מסוכנים באותו אגף, אך במחלקת בניה ציבורית. בתקופה זו, היתה מהנדסת ממונה על מבנים מסוכנים, ויתר מהנדסי מחלקת בנייה ציבורית סייעו לה. לביקורת נמסר, כי באותה תקופה "הטיפול במבנים מסוכנים התבצע על פי נהלים שהיו מקובלים שנים קודם לכן, והיו פחות מוגדרים". כאמור, המחלקה התפצלה ממחלקת בניה ציבורית ומחלקת מבנים מסוכנים והפכה למחלקה עצמאית. מחלקת מבנים מסוכנים כוללת את מ נהל המחלקה, שהוא מהנדס אזרחי, ומזכירה המשותפת למחלקת מבנים מסוכנים ולמחלקת בניה ציבורית. מנהל המחלקה נעזר ביועץ חיצוני, שהוא מהנדס אזרחי המשמש גם ככונן במקרה חירום ומכין חוות דעת הנדסיות למחלקה. בתגובתו מסר מנהל מחלקת מבנים מסוכנים: " מבקש לציין כי המחלקה פועלת כמחלקה עצמאית רק במשך כשנה וחצי, והטמעת השינויים עדין מתבצעת. לאחר הקמת המחלקה כמחלקה עצמאית, הוכנסו חידושים גם בהתאם לחוק העזר החדש: תשלום אגרה מקוון, קובץ ניהול מבנים מסוכנים, הפעלת יועצים חיצוניים, אופן משלוח ההודעות ואיתור בעלי בנין באמצעות חברת איתור ועוד. השינויים במחלקה טרם הושלמו והם עדין מתעדכנים ". המוקד העירוני לעתים קרובות מתחיל תהליך הטיפול במבנה מסוכן מפנייה של תושב המגיעה אל המוקד העירוני. הפניה המגיעה מהתושבים מנותבת אל היחידה המקצועית הרלוונטית – בענייננו מדובר בעיקר במחלקת מבנים מסוכנים או מהנדס תורן. חשבות אגף הנדסה לפי סעיף 3 (ב) לחוק ה עזר החדש, "בעד בדיקת הבניין בידי המהנדס...ישלם המבקש לעירייה, בעת הגשת הבקשה, אגרה כמפורט בתוספת". בתוספת נקבעה אגרה של ₪ 350 נכון לשנת 2020 וזהו הסכום שנגבה גם בשנת 2021 . מחלקת חשבות אגף הנדסה אחראית על גביית אגרות אלה.

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 20 חשבות בינוי ציבורי חשבות האגף מ נהלת את כרטיס תב"ר מבנים מסוכנים וכרטיסי הספקים של המחלקה. מחלקת גבייה – אגף ה כספים לפי חוק העזר בנושא מבנים מסוכנים, העירייה יכולה לבצע עבודות להסרת הסכנה במקום הבעלים, ולגבות מבעלי המבנה את הוצאות הביצוע. המחלקה מבצעת את העבודות הללו באמצעות קבלנים חיצוניים. בסיום של כל ביצוע עבודה עירונית במבנה מסוכן, יש צורך בגביית החזר ההוצאות מבעלי המבנה המסוכן, ככל שמדובר במבנה שאינו עירוני. לפיכך על המחלקה לסכם את חשבונות הקבלנים והספקים שעבדו מטעמה להסרת הסכנה, לחשב תקורה ולהעביר למחלקת גבייה לצורך גביית ההחזר מהבעלים. השירות המשפטי השירות מספק ייעוץ משפטי למחלקת מבנים מסוכנים ובכלל זה שקילת הגשת כתבי אישום. הערות הביקורת 5.2 . מחלקת מבנים מסוכנים היא חלק מאגף בינוי ציבורי ומנהלה כפוף למנהל אגף בינוי ציבורי. הביקורת ביקשה את חוות הדעת של השירות המשפטי, לגבי המבנה הארגוני הקיים, בו הואצלו סמכויות ראש העיר לעניין החוק למנהל אגף בינוי ציבורי, שמנהל מחלקת מבנים מסוכנים כפוף לו. בחוות הדעת של השירות המשפטי נכתב כי לא נפל פגם בחלוקת הסמכויות והאצלת התפקידים הקיימת. "יחד עם זאת, לנוכח העובדה כי למהנדסת העיר אחריות מקצועית נרחבת בנושא מבנים מסוכנים, נכון יותר יהיה שהאחריות בתחום תהיה ברורה ומפורשת בידי מהנדסת העיר, והיא זו שתוכל להאציל מס מכויות בצורה ישירה למהנדסים" (מנהל אגף בינוי ציבורי ומנהל מחלקת מבנים מסוכנים). ולסיכום: "לא נפל פגם במבנה הארגוני הנוכחי. יחד עם זאת, ניתן לפעול לשינויו כך שהאחריות הבלעדית בתחום תהיה בידי מהנדסת העיר". 5.3 . חשבות אגף בינוי ציבורי אחראית על ההיבטים הכספיים והתקציביים של מחלקת מבנים מסוכנים. מהביקורת עולה כי אין למחלקה מידע על גביית אגרות וקבלת החזרים מבעלי המבנים המסוכנים. חשבות אגף הנדסה היא האחראית על גביית אגרות עבור המחלקה. מחלקת גבייה באגף הכספים אחראית ע ל ההכנסות מבעלי נכסים בגין עבודות במבנים מסוכנים. הביקורת סבורה, כי אין הצדקה לפיצול הסמכויות בין החשבות של שתי היחידות בנושא זה ולביזור המידע בדבר ההכנסות וההוצאות בגין מבנים מסוכנים.

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 21 תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים: "כיום, אגרת הבדיקה למבנה מסוכן מתבצ עת באופן בלעדי באופן מקוון. לאחר תשלום האגרה מתקבל דיווח אוטומטי למחלקה על ביצוע התשלום והקבלות מתויקות." 5.4 . תהליכי העבודה הכרוכים במבנים מסוכנים כוללים יחידות עירוניות רבות וגורמים חיצוניים. אין נהלי עבודה עירוניים כתובים המסדירים את תהליכי העבודה הללו במפו רט. כך לדוגמה לא מוסדרים נושאים כגון: • ממשקי העבודה עם המוקד העירוני – כיצד ותוך כמה זמן יש לטפל בפניות בנושא מבנים מסוכנים, מהו הטיפול הנדרש לצורך סגירתן (ביקור בשטח/ משלוח הודעת דרישה לבעלים/ הסרת סכנה וכד'); • הטיפול בפניות הציבור המגיעות ישירות למחלקת מבנים מסוכנים (ולא באמצעות המוקד)- אופן קבלת הפניות במחלקה, אופן תיעוד הפניות המגיעות למחלקה וסגירתן, זמן תקן לטיפול בהן. • כוננויות - מי יכול לשמש כונן ואיזו הכשרה עליו לקבל, קביעת משמרות ותיעודן, אופן יצירת קשר עם הכונן, כיצד לפעול כאשר הכונן אינו זמין, תיעוד המידע על ידי הכונן, אופן הטיפול על ידי הכונן; • אופן עריכת בדיקה בשטח ודוח בדבר מבנה מסוכן: תוך כמה זמן מאז קבלת הפניה יש לצאת לשטח, אופן סיווג המבנה בדו"ח; האם ובאלו מקרים יש צורך לצלם את המבנה ו/או לשרטט סקיצה; • אופן הצבת מחסומים ומניעת גישה עד להסרת הסכנה – מי אחראי להצבת המחסומים, מי מספק אותם, כיצד מפקחים על כך שלא יוסרו על ידי תושבים עד לתיקון המפגע; • אופן הפנית מבנה מסוכן לקבלנים לצורך הסרת המפגע – לאיזה קבלנים יש לפנות, איזה מידע יש להעביר אליהם, כיצד יש לבצע פיקוח ובקרה על הטיפול בסכנה. o אופן הה פניה למחלקה משפטית של מקרים בהם בעלים לא צייתו להודעה וכיו"ב. מהשירות המשפטי נמסר כי מקובלת ההמלצה לערוך נוהל שיכתיב בין היתר את אופן העבודה של יחידת מבנים מסוכנים מול התביעה העירונית. • אופן יידוע הציבור על מבנים מסוכנים;

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 22 בהעדר נהלים כתובים, אין סטנדרט מנחה , אחיד, ברור ומחייב לתהליכ י עבודה נדרשים ויעילים ולחלוקת סמכויות ואחריות, קיים קושי לשמר ולנהל את המידע הארגוני וממילא להסדיר מנגנוני פיקוח ובקרה מיטביים. המלצות הביקורת 5.5 . מומלץ לבחון כי האחריות בתחום מבנים מסוכנים תוטל על מהנדסת העיר, והיא זו שתוכל להאציל מסמכויות יה בצורה ישירה למנהל אגף בינוי ציבורי ולמנהל מחלקת מבנים מסוכנים. 5.6 . כתיבת נהלים מפורטים שיסדירו באופן אחיד וברור את תהליכי העבודה הכרוכים בטיפול במבנים מסוכנים, לרבות הממשקים עם יחידות העירייה השונות, המטפלות בנושא . תגובת מהנדסת העיר: "הביקורת מתייחסת לתקופה שמחלקת מבנים מסוכנים היתה תחת אגף תשתיות ומעורבותה של מהנדסת העיר היתה מקצועית נקודתית בלבד. ניהול המחלקה בכל ההיבטים , תקציב כוח אדם, נהלי עבודה, ממשקים עם אגפים אחרים וכו', הכל התנהל באופן עצמאי ללא מעורבות של אגף ההנדסה בכלל ומהנדסת העיר בפרט. אנו מקבלים את המלצת הביקורת , ומביאים...את המצע שלנו איך אמורה להיראות המחלקה בניהול אגף ההנדסה ובסמכות מהנדסת העיר. נדרשים נהלי עבודה ברורים הכוללים את העבודה מול התושבים והממשקים של המחלקה עם אגפים מקצועיים בעירייה. נדרש תקציב לכוח אדם מקצועי שידע להוביל את המחלקה ברמה מקצועית. נדרש עו"ד ייעודי לכך שיבדוק סוגיות משפטיות ואת האחריות של הרשות ושל התושבים . איך פועלים כשיש מבנה ציבור מסוכן, איך פועלים כשיש מבנה מגורים מסוכן וכו '....סגן מנהל אגף הפיקוח ע ל הבניה יהיה אמון על המחלקה ולצורך כך נדרש להקים אגף פיקוח על הבניה על כל המ ש תמע מכך." לתגובת המהנדסת צורף מבנה ארגוני מוצע . (תגובת מהנדסת העיר צורפה במלואה כנספח א'). . 6 . מערכת המידע במחלקת מבנים מסוכנים מנוהל ים לפחות 140 תיקי מבנים, העלולים להוות סכנה לחיים ולרכוש, ושהטיפול בהם עלול להיות ממושך, מורכב, ויקר. הטיפול מערב גורמים שונים ב עירייה ומחוצה לה . על מנת לנהל את הטיפול באופן נאות ויעיל יש צורך בריכוז נתוני כלל ה תיקים לכדי תמונה רחבה וכוללת. לצורך קבלת החלטות מבוססות , יש חשיבות מיוחדת ל אפשרות למפות ולנתח מידע זמין ועדכני על כל המבנים.

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 23 המערכות המשרתות את המחלקה הן גחל"ת (מרשם אוכלוסין), רישום מקרקעין (נסחי טאבו), מערכות הנדסיות לאיתור מבנים ( GIS ). ההודעות המוצאות מהמח לקה לבעלי המבנים מסוכנים מופקות בתוכנת DOCS . אין מערכת ממוחשבת ייעודית לניהול מבנים מסוכנים. המסמכים של כל תיק נסרקו במחשב המחלקה, שבו נשמרים המסמכים בתיקיות ממוחשבות לפי ספר אלפביתי. להלן צילום מסך לדוגמה של הצילומים והמסמכים המתויקים בתיקיית הנכס "אבא ה ילל 49 " במחשב המחלקתי: נתוני התיקים מרוכזים בגיליון אקסל במחלקת מבנים מסוכנים . לדברי מנהל המחלקה, את הגיליון החלו לערוך בשנת 2018 (עוד במחלקת בניה ציבורית), לאחר מכן הופסקה עריכתו, והוא חזר לשימוש ולעדכון בשנת 2020 . עם זאת, לדבריו עקב מחסור בכוח אדם, קיים קושי לעדכן את הרשימה באופן מלא. השדות המופיעים בגיליון האקסל , שמנוהל במחלקה לפי סדר אלפביתי, הינם: רחוב ומס' בניין, גוש/חלקה, תיק בנין, סימוכין למכתב (דרישה לבעלים) , תאריך ביקור (ראשון), תאריך מכתב, נושא, האם התקבל מענה, תזכורת, תוקף. גיליון האקסל אינו מקיף את כל התיקיות במחשב המחלקה, ואין בו הקפדה על הסטטוס העדכני ביותר . להלן דוגמה לאופן הרישום של 30 תיקים שנבדקו לעניין זה בלבד (מתוך כ 140- ), אשר רשומים באות א' ובאות ב' בגיליון האקסל, והשוואת רישומים אלה לתיעוד בתיקיות במחשב המחלקה :

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 24 כתובת רישום בקובץ אקסל תאריך תנועה אחרון בקובץ האקסל תעוד התיק במחשב המחלקה תאריך תנועה אחרון אבא הילל 22 ✓ 7.2018 7.2018 אבא הילל 24 ✓ 7.2018 ✓ 7.2018 אבא הילל 35-41 ✓ 2.2018 ✓ 5.2019 אבא הילל 27 ✓ 7.2020 ✓ 7.2020 אבא הילל 38 ✓ 12.2020 ✓ 12.2020 אבא הילל 46-48 - - ✓ 12.2018 אבא הילל 49 ✓ 3.2021 ✓ 3.2021 אבא הילל 56 - - ✓ 2.2019 אבא הילל 104 ✓ 5.2021 ✓ 5.2021 אבא הילל 132 - - ✓ 1.2020 אביגיל 9 - - ✓ 11.6.2019 אחד העם 16 ✓ 23.08.2018 ✓ 2.9.2018 (סיום טיפול) אחימאיר 21 - - ✓ 21.8.2019 איתמר 2 ✓ 13.5.2021 ✓ 13.5.2021 אלוף דוד /36 אלכסנדרוני 1 - - ✓ 19.12.2019 אנה פרנק 11 ✓ 9.3.2021 ✓ 9.3.2021 סיום טיפול אנה פרנק 14 22.3.21 ✓ 2.6.2021 הארכת מועד ארגמן 31 - - ✓ 18.10.2020 סכנה מיידית אליעזר 8 א ✓ 15.8.2018 ✓ 15.8.2018 סכנה חמורה אליעזר 61 ✓ 27.12.2020 (מכתב לתושבים) ✓ 18.2.2021 חשבון סופי ארלוזרוב 8 - - ✓ 18.2.19 ארלוזרוב 25 - 23 ✓ 16.3.2021 סיום טיפול ✓ 16.3.2021 (סיום טיפול) ארלוזרוב 42 ✓ 12.5.21 ✓ 12.5.2021 ארלוזרוב 54 ✓ 2.12.2020 ✓ 2.12.2020

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 25 ארלוזרוב 75 ✓ 19/2/2018 ✓ 19.2.2018 ארנון 2 ✓ 30.5.2021 ✓ 25.2.2021 אשתאול 5 ✓ 20.4.2021 ✓ 20.4.2021 בנימין 2 - - ✓ ביאליק 55-57 ✓ 10.1.2021 ✓ 10.1.2021 ברקאי 21 - - ✓ 17.12.2019 6.1 . ניתן לראות כי מתוך 30 התיקים שנבדקו ע"י הביקורת לעניין זה, קיימים 10 מקרים ( )33% המתועדים בתיקיות שבמחשב המחלקה אך אינם מצוינים בגיליון האקסל . העדר נתונים אודות קיומם של תיקים בגיליון האקסל המרוכז אינו מאפשר מעקב והמשך טיפול יעילים בתיקים אלו. ואמנם, כפי שיפורט בהמשך, ברבים מהתיקים הללו לא תועד המשך טיפול לאחר המכתב הראשוני. תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים: " כל המקרים שלא תועדו בגיליון האקסל, טופלו טרם בניית הגיליון, וכי כל פניה חדשה המטופלת במחלקה מתעדכנת בו. " התייחסות הביקורת לתגובת מנהל המחלקה: הגיליון צריך להכיל את כל התיקים הפתוחים, גם אלה שקדמו לפתיחתו, כך שניתן יהיה לעקוב אחר כלל המבנים המסוכנים שאותרו בעיר בשנים האחרונות. כמו כן יצוין, כי כי חלק מהתנועות האחרונות בפניות במדגם שלא תועדו הן מסוף שנת 2019 או משנת 2020 (דהיינו לאחר פתיחת הגיליון). 6.2 . אין הקפדה על תיעוד מועד התנועות האחרונות וסטטוס הטיפול, כך שלעתים סגירת תיקים לא עודכנה בגיליון האקסל על אף שעודכנה בתיקיה שבמחשב המחלקה. מעיון אקראי בתיקים אחרים עלה גם מקרה הפוך, ברח' ביאליק 55-57 , בו נרשם בגיליון כי הסתיים טיפול, וזאת מבלי שתויקה כל אסמכתה לכך בתיקיה שבמחשב המחלקה (תיעוד נציג העירייה במקום, צילומים, הודעה מהבעלים וכד'). ליקויים כגון אלה אינם מאפשרים מעקב והמשך טיפול יעילים בתיק ים. 6.3 . יש לציין עוד, כי לא תמיד ממולאים כל השדות בגיליון אקסל, על אף חשיבותם. למשל: • תאריך סיום תוקף הדרישה לבעלים מולא רק עבור 2 נכסים מתוך כ 140- נכסים שנרשמו בגיליון האקסל. • תאריך ביקור ראשון בנכס, לא מולא ב 20- מקרים, מתוך 140 מקרים שנרשמו בגיליון האקסל.

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 26 6.4 . אין בגיליון האקסל את כל הנתונים הנדרשים לצורך קבלת תמונה מלאה על אופן הטיפול במבנים מסוכנים. חסר בגיליון מידע הנדרש לצורך הפקת מידע ניהולי מדויק , שיסייע בביצוע בקרה סדורה ויעילה לגבי מצב התיקים ואופן הטיפול בהם, למשל לצורך איתור המקרים הבאים: • תיקים בהם בוצע ביקור בנכס ולא נערכה חוות דעת תוך 24 שעות כנדרש בחוק העזר; • תיקים בהם לא בוצעה בקרה חוזרת על אף שתם הזמן שהוקצב לטיפול הבעלים במפגע; • תיקים בהם ערכה המחלקה בדיקה חוזרת ונמצא בבדיקה כי לא בוצעו עבודות כנדרש, וזאת לצורך הגשת המלצה ללשכה המשפטית; • תיקים בהם נשלחה מהבעלים הודעה על סיום העבודה, לצורך סגירת התיק; 6.5 . יצוין כי בעירייה אחרת, למשל, קיימת מערכת ממוחשבת ייעודית , אליה מוקלדות כל התלונות והפניות, וכן מועד קבלת הפניה לטיפול, ממצאי הביקור הראשון, מועדי הוצאת כלל ההודעות וסיווג הסכנה בכל אחד מהם (סכנה/ סכנה מיידית), מועדי ביקורי מעקב וממצאיהם, מועד העברה לטיפול משפטי, מועד העברה לביצוע עירוני של הסרת הסכנה, מועד העברה לגבייה מהבעלים ועוד. הערת הביקורת 6.6 . אי קיומו של מאגר נתונים מלא אודות כלל תיקי המבנים המסוכנים, אשר יאפשר לרכז, ל מפות ולנתח מידע זמין ועדכני לגביהם- מקשה משמעותית על ניהול ובקרה יעילים של הנושא. המלצת הביקורת 6.7 . יש לשקול להטמיע מערכת ממוחשבת ייעודית שתאפשר עדכון שוטף בדבר נתוני הטיפול ב כל מבנה , וקבלת תמונת מצב מלאה אודותיו , תוך אפשרות להפקת נתונים ניהוליים, דוחות מובנים, ואף קישור לצפייה במסמכי ם של כל ת יק ותיק . מומלץ שכל הנתונים אודות הטיפול בתיקים יתועד באופן שיאפשר הפקת דוחות בקרה ומעקב. תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים: " לצורך שיפור ניהול הגיליון, מתבצע בימים אלה עדכון ואיחוד הגרסאות הקודמות של גיליון האקסל . כל פניה חדשה המטופלת במחלקה, מוזנת ל גיליון האקסל והפעילות מתעדכנת . רק לאחר השלמת סידור הגיליון, ניתן יהיה לעדכן בו את התיקים הישנים, אשר נפתחו טרם פתיחת הגיליון... יוקם מערך ניהול תיקי מבנים מסוכנים במערכת קומפלוט. המערכת תאפשר בקרה ומעקב. תיקי מבנים מסוכנים ישבו תחת תיק בנין – בוצעה פניה למיחשוב לצורך הטמעת המערכת."

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 27 7 . איתור מבנים מסוכנים 7.1 . כללי חשיבות איתור מבנים מסוכנים ברחבי העיר הינה בשל הסכנה הטמונה במבנים אלה הן למחזיקים בהם והן לציבור. איתור מבנה מסוכן יכול שיהיה בדרכים הבאות: o בדיקות יזומות - ניתן לבצע בדיקות יזומות בהתאם לתכנית עבודה מסודרת. o פניה ישירה למחלקה - ניתן לפנות למחלקה טלפונית, או ישירות לדוא"ל של המזכירה (המשותפת למחלקת מבנים מסוכנים ולמחלקת בנייה ציבורית). לדברי מנהל המחלקה, מתוכננת פתיחת תיבת דוא"ל ייעודית למחלקת מבנים מסוכנים. ה מנהל משוחח עם הפונה, ומסביר את נוהל הבדיקה ותשלום האגרה. אם הפונה מבקש בדיקה הוא יוצא לשטח, ולאחר מכן מתייק את החומר במחשב המחלקה, לפי הכתובת. o מוקד עירוני - מוקד עירוני הינו גוף המקבל ומעביר לטיפול, שאלות ופניות שקשורות לעירייה מגורמים שונים. ברשויות מקומ יות מקובל שהטיפול בפניות המוקד יתבצע בהתאם ללוחות זמנים מוגדרים מראש בעבור כל סוג תלונה ("זמן התקן" לטיפול בתלונה). משך הטיפול בפניה למוקד נמדד בין מועד קבלת התלונה לבין מועד סגירתה. לדברי מנהל מחלקת מבנים מסוכנים, אם הפניה הגיעה באמצעות המוקד, מנהל המחלקה סוגר אותה באמצעות מערכת CRM לאחר שדיווח כיצד טופלה. 7.2 . אי ביצוע בדיקות יזומות לפי סעיף 3 לחוק העזר משנת " :2020 המהנדס רשאי לערוך מזמן לזמן ביוזמתו....בדיקה של בניין העלול לסכן את המחזיקים בו, את הציבור או את הנכסים הסמוכים". בדוח מבקר המדינה על טיפול העי ריות במבנים מסוכנים שבתחום שיפוטן נקבע: " איתור שיטתי של מבנים מסוכנים הוא מושכל ראשון במסגרת האמצעים למניעת סכנת נפשות ונזקים הצפויים מהתמוטטות בבניינים או חלק מהם. יצוין כי בית המשפט העליון כבר עמד בפסק הדין ... (ע"א 862/80 ) איתור מבנה מסוכן פניות ישירות למחלקת מבנים מסוכנים פניות תושבים למוקד העירוני בדיקה יזומה לפי תכנית עבודה

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 28 על הצורך בקביעת סדרי עדיפויות לאיתור המבנים ולטיפול בסיכונים שבהם ובקביעת מדיניות של בקרה דיווח ופעילות בשטח". בנוגע לחוקי העזר של העיריות בעניין מבנים מסוכנים הסיק מבקר המדינה , כי " : מסמכותן ואף מחובתן של העיריות לערוך ביוזמתן בדיקות של מבנים, דהיינו: סקרים, שבאמצעותם יאותרו מבעוד מועד מבנים העלולים לסכן את הציבור". באוגדן תיאורי תפקידים של אגף בקרת הון אנושי ברשויות מקומיות של משרד הפנים, נרשם בהגדרת תפקידו של מנהל יחידת מבנים מסוכנים: " ביצוע סקרים ברחבי השטחים הרשותיים... בנושא מבנים מסוכנים" . זאת בנוסף למתן מענה לפניות הציבור. ה ערת הביקורת בתקופת הביקורת לא נער כה במחלקה תוכנית עבודה לבדיקת מבנים מסוכנים ו/או סקר ייעודי לאיתור מבנים מסוכנים . עיקר עבודת האיתור מתבססת על פניות של תושבים למוקד העירוני או למחלקת מבנים מסוכנים. בדיקות יזומות של העירייה לאיתור מבנים מסוכנים מבוצעות רק כשמהנדס היחידה מבקר בשטח לצורך בדיקת פנייה, ורואה בסמוך מבנה מסוכן אחר. הביקורת סבורה כי בהיעדר תכנית של בדיקות יזו מות לצורך איתור שיטתי, נפגעת היכולת לאתר מבנים מסוכנים ולטפל באופן נאות בנושאים הקשורים אליהם . מנהל המחלקה מסר לביקורת, כי אמנם איתור מבנים מסוכנים מסתמך על פניות תושבים או "סיורים רנדומליים" . המלצת הביקורת לגבש תכנית עבודה לפי סדרי עדיפויות שייקבעו, לצורך איתור מבעוד מועד של מבנים העלולים לסכן את הציבור. תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים: "נפעל על פי החלטת הנהלת העיר, השירות המשפטי ומהנדסת העיר. " 7.3 . תהליכי איתור מבנים מסוכנים באמצעות פניות למוקד העירוני חוקי העזר הישן והחדש בנושא טיפול במבנים מסוכנים קובעים, כי: " היה לבעל בניין יסוד סביר להניח כי בניין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור, יודיע על כך מיד לראש העירייה". הן חוק העזר הישן והן החדש קובעים כי אם הגיעה הודעה כזו מאת בעל בניין, על המהנדס לבדוק את הבניין עם קבלת ההודעה ולכתוב חוות דעת תוך 24 שעות.

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 29 לפי גיליון פניות שהתקבל מהמוקד העירוני, קיים סיווג של "מבנה מסוכן", שבמסגרתו התקבלו במוקד פניות לפי הפירוט הבא: שנה מספר פניות בנושא מבנים מסוכנים במוקד העירוני 2019 71 2020 100 2021 (עד יולי) 74 סה"כ פניות 245 ע"פ עדכון מנהל מחלקת מבנים מסוכנים, עד סוף שנת 2021 התקבלו 315 פניות. הביקורת מציינת כי בעקבות הריסת מבנה מסוכן ברח' ביאליק 33 בתאריך 18/8/21 , חלה עליה ניכרת במספר הפניות. קביעת זמן תקן לטיפול בפניות מוקד בנושא מבנים מסוכנים הביקורת בררה מול מנהלת המוקד העירוני אם יש נוהל מיוחד לעניין טיפו ל במבנים מסוכנים, ומהו זמן התקן למשך הטיפול בפניה בנושא הנ"ל. הביקורת נענתה כי "זמן התקן לטיפול בנושא מבנה מסוכן – עד 9 ימים". לשאלת הביקורת השיבה מנהלת המוקד כי מדובר ב 7- ימי עבודה, שהם לרוב בפועל 9 ימים קלנדריים. להלן דוגמה ללוח זמני תקן של מוקד עירוני בעירייה אחרת , לעניין מבנים מסוכנים: מאחר ומדובר ב 7- ימי עבודה , ומאחר שאם פניה הועברה ליחידה לא שייכת מאופס זמן התקן (ונספר מההתחלה), נוצר מצב בו ב 157 - פניות (שהן 64% מכלל הפניות שהופנו על ידי המוקד למחלקת מבנים מסוכנים בתקופה ינואר -2019 יולי 2021 ), נקבע בפועל זמן תקן לסגירת הפניה העולה על 10 ימים (קלנדריים), וזאת לפי הפילוח הבא: טווח זמן התקן שנקבע בגיליון (מפתיחה עד סגירה) מספר פניות להן נקבע תקן בטווח הנ"ל 0-9 ימים 88 10-20 ימים 138 21-73 ימים 19 סה"כ 245

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 30 מדובר אפוא במשך זמן ארוך במיוחד עבור פניות העלולות להעיד על סכנה לגוף ולרכוש ואולי אף לסכנת חיים. להלן דוגמאות: מס' פניה נוצר ב... פתור עד... תיאור הפניה 201907-581908 31/07/2019 26/08/2019 בית מתמוטט 202107-970249 12/07/2021 25/07/2021 מדווח על גדר מעטפת של חניון עירוני שהיא עקומה אומר שזה מסוכן 202001-658024 04/01/2020 20/01/2020 מאחורי הבניין יש חומה הגובלת בין החניון הציבורי לחניה של הבנין, מי הגשמים מוצפים והחומה עלולה לקרוס על הרכבים. 202002-672658 04/02/2020 17/02/2020 מבקש שיטפלו בעניין הקיר התומך שעשוי לקרוס. 202009-798368 18/09/2020 12/10/2020 חומת הבניין בתהליכי קריסה ונשענת כרגע על השיבר. סרטון בווטסאפ מוקד . הערות הביקורת 7.3.1.1 הביקורת מעירה, כי מדובר בנושא הכרוך בסכנה לחיים ולרכוש בדרגות שונות, ולעיתים אף בסכנה מיידית. לפיכך ראוי לקבוע זמן תקן מדורג בהתאם לכך. זמן תקן כולל ואחיד של 7 ימי עסקים , שנקבע ע"י מהחלקת מבנים מסוכנים, עלול להיות ארוך מדי (למשל כאשר מדובר בסכנה מיידית), ואף לעלות חלילה בחיי אדם. אמנם, ממחלקת מבנים מסוכנים נמסר כי "המחלקה מטפלת בפניות על פי חומרת ן, ללא קשר לזמן המוקצב ", לדעת הביקורת לזמן התקן חשיבות הן לעניין דחיפות הטיפול בפניות במוקד והן לצורך מעקב ובקרה אחר טיפול זה. המלצו ת הביקורת 7.3.1.2 מומלץ לעדכן במערכת המוקד את זמני תקן זאת בהתאם לאופי הסכנה המדווחת בפניות הציבור למוקד. כך למשל, כאשר מדווח על סכנה מיידית, יהיה זמן התגובה מותאם לחומרת האירוע, ולא . 7 ימים 7.3.1.3 יש להגדיר מהו ה"טיפול" הנדרש לצורך סגירת הפניה בזמן התקן - האם מד ובר בזמן עד לבדיקה ראשונית או עד משלוח הודעה/הוצאת צו או עד להסרת המפגע. תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים: " ב 8.12.2021 זמן התקן שונה ל 7 ימים קלנדריים. להמלצת הביקורת יעודכנו זמני תגובה שונים במסגרת כתיבת הנהלים למחלקה."

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==