מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 102 הערות הביקורת 6.1.1 מ בדיקת הביקורת את שני הנהלים עלה כי אינם ערוכים בפורמט של נוהל עירוני הכולל מספר סידורי, מספר מהדורה, הגורמים העירוניים המאשרים וכדומה. 6.1.2 הביקורת בדקה האם נוהל המצלמות כולל את כל הפרמטרים שהומלץ כי יוגדרו במסגרת בתורת ההפעלה של המוקד הצופה ומצאה כי כל הפרמטרים הבאים אינם כלולים בנוהל העירוני: o נוהל המתא ר את אופן פעילות המוקדנים o רישום כל הדיווחים במערכת o בכל אירוע יש לציין את הפרטים הבאים: שעה, תאריך, הגורם המדווח, הגורם אליו הועברה הפנייה וסטטוס הטיפול o נוהל החלפת משמרת o תיק הפעלת מוקד צופה (רואה) o נוהל שת"פ עם משטרת ישראל o נוהל הפעלת סיור משולב/שיטור עירוני o נוהל דיווח אירוע, מדרג הדיווחים והפעלת הכוחות באירועים o נוהל סריקה במצלמות הכולל פירוט המצלמות, שטחים נצפים, משימה של כל מצלמה, הגדרת מצלמות ברזל וכו' 6.1.3 מנתוני הטבלה לעיל עולה, כי נוהל המצלמות אינו מסדיר את כל תהליכי העבודה אותם יש להסדיר בהתאם ל דרישות הקבועות בתורת ההפעלה, ובכלל זאת, הפרטים הנדרשים בתיעוד אירועים, נוהל החלפת משמרת, נוהל שת"פ עם משטרת ישראל ונוהל הפעלת סיור משולב/ שיטור עירוני וכדומה. 6.1.4 הביקורת תדגיש כי הנוהל אינו מסדיר את תהליכי העבודה הפנימיים של המוקד הצופה מלבד הטיפול בבקשה להעתקת צילומים ממאגר המידע של המצלמות. המלצות הביקורת 6.1.5 הביקורת ממליצה כי העירייה תערוך מחדש את נוהל המצלמות ונוהל מסירת מידע כך שיהיו ערוכים בפורמט של נוהל עירוני הכולל מספר סידורי ומהדורה, וכן כי יאושר ו וייחת מו על ידי הגורמים האמונים על אישור הנהלים בעירייה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==