מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 64 12 . גביית הוצאות מהבעלים בגין עבודות להסרת הסכנה חוק העזר החדש מאפשר לעירייה לבצע את העבודות להסרת הסכנה אף במבנים פרטיים, ולגבות את הוצאות הביצוע מהבעלים. סעיף 6 לחוק העזר מורה כי: הנחיה דומה מופיעה בסעיף 7 ו- 8 לחוק העזר (סכנה "תכופה" ו"מיידית"). לאמור, בכל 3 סוגי הסכנות חוק העזר מאפשר לעירייה לבצע בעצמה את העבודות להסרת הסכנה במבנים פרטיים, ולגבות את הוצאות הביצוע מהבעלים. כמו כן, מבצעת העירייה עבודות להסרת הסכנה במבנים בבעלות העי רייה. לצורך כך מנוהל בעירייה תב"ר בנושא מבנים מסוכנים (חשבון מס' 2042682750 ). לדברי מנהל תקציבי פיתוח, התב"ר האמור כולל טיפול בעיקר בסכנה מיידית, הן במבנים ציבוריים והן במבנים פרטיים. עם זאת, טיפול במבנים מסוכנים בבעלות העירייה (במיוחד כאשר אין מדובר בסכנה מיידי ת) יכול להתבצע גם מתב"רים אחרים, למשל בתב"ר המיועד למבני העירייה או לשיפוץ מוסדות חינוך. בשנת 2020 נרשמו בתב"ר מבנים מסוכנים (לפי תאריך רישום) הוצאות בגין עבודות בסך כ 450- אלפי . ₪ יצוין, כי חלק מההוצאות הללו הינן בגין מבני ציבור מסוכנים, וחלקן בגין מבנים פרטיים (אין הפרדה ביניהם בכרטיס). כאמור, בסיום של כל ביצוע עבודה במבנה מסוכן פרטי על ידי קבלן שהוזמן מטעם יחידת מבנים מסוכנים, יש צורך בגביית החזר ההוצאות מבעלי המבנה המסוכן. אין נהלים המסדירים את הנושא של גביית החזרים מבעלי מבנים מסוכנים עבור עבודות שבי צעה העירייה בנכסיהם לצורך הסרת הסכנה. בהתאם לחובה לגבות החזר מהבעלים בגין הוצאות העירייה, בשנת 2020 תוקצבו ההכנסות בגין תב"ר מבנים מסוכנים ב 200- אלפי ש"ח (לדברי מנהל תקציבי הפיתוח). בפועל, לא נרשמו כלל הכנסות מהבעלים באותה שנה. להלן מדגם מקרים בהם בוצעו עבודות עירוניות להסרת הסכנה. באף אחד מהם לא התקבלו החזרים מהבעלים. להלן פרטי התיקים הללו והסברי המחלקה לאי קבלת הכנסות מהבעלים:

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==