מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 56 רחוב הסכנה שתוארה בחוות הדעת תאריך הודעה המועד שנקבע ליישום ההמלצה תעוד בקרה חוזרת בתיק תגובת מנהל המחלקה ביאליק 55-57 "הקיר נטוי לעבר שביל הכניסה...בסכנת התמוטטות מיידית" 20.1.21 20.3.21 – "הריסת קטע הקיר הנטוי והמתפורר" אין תגובת המחלקה: "יש תיעוד מצולם של ביקור במקום בתאריך 21.03.21 . התיעוד הועבר לביקורת". התייחסות הביקורת: הביקורת תעיר כי התמונה לא תויקה בתיק הנכס, וביקור כזה לא עודכן בגיליון התיקים המחלקתי . התמונה הועברה רק כתגובה לביקורת. הערת הביקורת 10.2 . הביקורת מעירה כי ב 60%- מהמקרים שנבדקו ( 14 מתוך 23 ), מחלקת מבנים מסוכנים לא תיעדה בדיקה חוזרת לאחר שחלף המועד האחרון להסרת הסכנה שצוין בהודעה לבעלים ובכ 40%- מהמקרים ( 10 מתוך 23 ) אף לא נטען כי נערכה בדיקה כזו תוך זמן סביר. המלצת הביקורת 10.3 . על מחלקת מבנים מסוכנים לבצע בדיקה חוזרת, כאשר חלף המועד האחרון להסרת הסכנה שצוין בהודעה לבעלים, ולתעד בדיקה זו. במידה שנמצא בעת הבדיקה החוזרת של המחלקה, כי הסכנה לא הוסרה, יש לפעול בדרכים חלופיות לצורך הסרת הסכנה . תגובת מחלקת מבנים מסוכנים: " המקרים אותם מתעדת הביקורת מתייחסים לתקופה שקדמה לעדכון נהלי המחלקה. כיום, לאחר הפצת מכתב לבעלים, מתואם מועד לבדיקה חוזרת – יום לאחר המועד שנקבע ליי שום הדרישה לתיקון. בדיקה זו מתבצעת במועדה, אלא אם ניתנה לבעלי הבניין ארכה להשלמת העבודות, או שנתקבל אישור מהנדס להשלמת העבודות טרם המועד שנקצב לסיום. " התייחסות הביקורת לתגובת מנהל המחלקה: א. חלק ניכר מהדוגמאות שהובאו הינן מתקופה שלאחר הקמת המחלקה ועדכון נהליה (לאחר מאי .)2020 ב. הדוגמאות בגין סכנות שאותרו לפני הקמת המחלקה החדשה, הינן דוגמאות של מבנים שסיכנו עוברי אורח, שחלקן סווגו כסכנה מיידית . הביקורת סבורה כי עניין עדכון הנהלים אינו רלוונטי. לדעת הביקורת אי ביצוע בדיקה חוזרת לסכנות שסווגו כסכנות מידיות או סכנות של התמוטטות ונפילות על עוברי אורח – אינו תקין.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==