מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 43 o אביגיל 9 - מההודעה עולה לכאורה תיאור מצב של סכנה מיידית/ממשית, משום שהקיר "עלול להתמוטט לעבר מדרכת הול כי הרגל". למרות זאת אין סיווג של הסכנה כ"סכנה תכופה" או "מיידית" ולא ננקב התאריך לביצוע העבודות למניעת הסכנה. ממחלקת מבנים מסוכנים נמסר, כי ההודעה ניתנה "לפני חוק העזר ועדכון הנהלים....לפי הנהלים הישנים לא נקצב זמן לתיקון ולא היו הגדרות לסיווג הסכנה". הביק ורת מעירה, כי גם לפי חוק העזר הישן היה צורך לסווג את המפגע כ"סכנה" (סעיף 3 ) או "סכנה תכופה" (סעיף 4 ). עוד תעיר הביקורת כי נוהג בו לא ניקצב זמן לתיקון סכנה שהיא לכאורה מיידית וממשית אינו סביר. כמו כן אי קביעת מועד לביצוע העבודות לטיפול במפגע, סותר גם את הנח יות חוק העזר הקודם לפיו: "סבור ראש העירייה...כי בניין מהווה סכנה....רשאי הוא לדרוש בכתב מבעל הבניין לבצע את העבודות ... תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה ." לתגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים ראו לאחר הערות הביקורת בסעיף .8.4.1 o ביאליק 55-57 קיימת אי התאמה בין סווג המבנה כ"סכנת התמוטטות מיידית" לבין ההמלצה שנקבעה – תיקון תוך 60 יום מקבלת ההודעה. לדברי המחלקה, "קיר תומך עם הפרש מפלסים של עד מטר, מרוחק מהבניינים הסמוכים. במקרה של התמוטטות הקיר לא היה מסכן את הבניינים ב 2- צידי החלקה. במקרה יש לאפ שר לבעלי הבניין זמן להתארגן, לאתר קבלן ולבצע העבודה ( 60 יום זה זמן קצר).

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==