מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2021 ניהול מערך הסעות תלמידים 196 9.4 . אומדן 9.4.1 . בכדי להעריך את היקף ההתקשרות ובכך להיערך באופן המיטבי מבחינה תקציבית נהוג לערוך אומדן עלויות במסגרת ההתקשרות, אשר יהווה בסיס להשוואה להצעות המחיר שיתקבלו לבחינת סבירות ההצעות וכדאיותן. 9.4.2 . בסעיף 11 (א) לתקנות המכרזים נקבע כי: "לפני תום המועד להגשת ההצעות יפקיד יושב - ראש הועדה או מי שהוא הסמיך בתיבת המכרזים האמורה בתקנה ,) 14 (א אומדן מפורט של ההוצאות או ההכנסות הכרוכות בחוזה המוצע". 9.4.3 . בסעיף 17 (ב) לתקנות המכרזים נקבע, בין היתר, כי: " ... תיפתח כל מעטפה וחבר הועדה יחתום בראשי תיבות על כל גליון או חוברת כרוכה שהוצאו מכל מעטפה, וכן יחתום על גבי האומדן". 9.4.4 . מבדיקת הביקורת עולה כי העירייה ערכה אומדן למכרז בתאריך 29.6.20 , יומיים לפ ני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז . 9.4.5 . האומדן כולל מחיר הערכת מחיר למסלולים השונים שפורסמו במסגרת המכרז. 9.4.6 . מסקירת האומדן עולה כי הוא נחתם על ידי יו"ר ועדת המכרזים בכל דף. 9.4.7 . בנוסף, האומדן נחתם בדף הראשון על ידי כל חברי ועדת המכרזים. 9.5 . הסכם התקשרות עם המסיעים 9.5.1 . לאחר בחירת המסיעים יש לעגן את ההתקשרות עם כל מסיע בהסכם חתום. 9.5.2 . יש לוודא, כי ההסכם חתום על ידי נציגי המסיע ונציגי העירייה. 9.5.3 . מבדיקת הביקורת נמצאו הסכמים חתומים עם כל המסיעים - תקין . 9.6 . ערבות ביצוע 9.6.1 . בהסכמי ההתקשרות עם ספקי המסיעים נקבע, בין היתר, כי כל מסיע ימציא לעירייה כתב ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח בסכום השווה ל 5% - מהיקף ההתקשרות השנתי המוערך, בתוקף ל 13 - חודשים ממועד חת י מת ההסכם. 9.6.2 . מבדיקת הביקורת עולה כי כל המסיעים הציגו ערבות בנקאית לטובת העירייה . במועד הביקורת כל ה ערבויו ת בתוקף.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==