מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2021 ניהול מערך הסעות תלמידים 186 בסעיף 2.4 להוראת 153 נקבע, בין היתר, כי: "א. המרחק המזערי בין מקום המגורים לבית הספר הקרוב ביותר המצדיק השתתפות בהוצאות ההסעה הוא כמפורט להלן: - לתלמידים מגן חובה ועד כיתה ד' (ועד בכלל): מ- 2 ק"מ - לתלמידים מכיתה ה' ומעלה: מ- 3 ק"מ. למען הסר ספק, המרחקים המצדיקים הסעה הם מרחקי הליכה בדרך עבירה להולכי רגל. ב. תלמידי החינוך המיוחד, החל מכיתות הגן של גילאי 3 ועד גיל ,21 הסובלים מהמוגבלויות המפורטות להלן, זכאים להסעה מאורגנת מיוחדת ללא קשר למרחק ... תלמידי החינוך המיוחד הסובלים מלקויות אחרות זכאים להסעה בהתאם לכללי הזכאות החלים על ילדי החינוך הרגיל". בסעיף 2 לתקנות הסעה בטיחותית נקבע, בין היתר, כי: " ... (ג) ילד נכה זכאי לליווי אם הוא אחד מאלה: )1( ילד חריג כאמור בתקנה () 1 (א ,)1 שאופיין בוועדת ההשמה כחולה נפש, כאוטיסט, כמי שסובל מהפרעות התנהגות קשות, כבעל פיגור עמוק (סיעודי), כבעל פיגור קשה או כבעל פיגור בינוני; )2( משותק מוחין או בעל נכות פיסית קשה; )3( נמצא זכאי לליווי על ידי ועדת חריגים שמינה לענין זה שר החינוך, התרבות והספורט". בהתאם לתקנות הסעה בטיחותית, על העירייה לדאוג להסעות מאורגנות לתלמידים הזכאים וכן לדאוג לעובד עירייה שיהיה מלווה בהסעות בהם ישנו ילד הזכאי לליווי (אלא אם כן ישנו מתנדב שאושר לכך בידי ארגון ציבורי). לצורך כך, עליה למפות את רשימת התלמידים הזכאים, מוסדות החינוך ומערכות הלימודים של התלמידים ולתכנן את המסלולים הנדרשים באופן שייתן מענה הולם לצורכי התלמידים, תו ך שימת דגש על ביצוע ההסעות באופן שמחד יאפשר מערך הסעות יעיל, איסוף כלל התלמידים בבוקר אל מוסדות הלימוד השונים בזמן ומאידך צמצום כלי הרכב המשתתפים בהסעות ככל האפשר בכדי לפעול בהתאם לעיקרון היעילות והחיסכון המתחייב בכספי ציבור. הריכוז והטיפול בנושא הסעות התל מידים הינו באחריות אגף החינוך בעירייה. מרכזת ההיסעים במחלקת החינוך אחראית הן על ריכוז התלמידים הזכאים ועריכת המסלולים והן על בדיקת ואישור החשבונות לתשלום לחברת ההסעות. העירייה התקשרה עם 11 חברות הסעות 4 שזכו במכרז שפרסמה העירייה ומבצעים 237 מסלולי הסעות. 4 בפועל העירייה חתמה הסכמי התקשרות עם 10 זוכים בלבד.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==