מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2021 ניהול מערך הסעות תלמידים 185 ד. חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח – 1988 – (להלן: "חוק חינוך מיוחד" ) המגדיר את הזכאויות של ילדי החינוך המיוחד בכל הקשור לרישום והשמה בבתי ספר ייעודיים המתאימים לצרכיהם. ה. תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ול ליווי), התשנ"ה – 1995 – (להלן: " תקנות הסעה בטיחותית )" המגדירות את זכאותם של ילדי החינוך המיוחד לליווי בהסעה למוסד הלימוד וכללים לגבי זהותם של המלווים. ו. נוהל ההשתתפות של משרד החינוך בהעסקת מלווים בהסעות במסגרת 'חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות בעלי מוגבלות (להלן: " נוהל משרד החינוך .)" 1.8 . בהתאם להוראה 153 , נושא הפעלת מערך הסעות תלמידים למוסדות חינוך ביישוב מושת על הרשות האחראית, בין היתר, לאתר את הילדים הזכאים להסעות, להגדיר את מסלולי קווי ההסעות, להתקשר עם חברות ההסעה, לדאוג להימצאותם של מלווים בהסעות בהם מוסעים תלמידים זכאים ולפקח על ביצוע ההסעות בפועל, בהתאם לכללים שנקבעו ועל פי צורכי הילדים באופן המיטבי. מערכת ההיסעים אף נותנת מענה חשוב לתלמידי החינוך המיוחד, תוך התחשבות בסוגי הלקויות השונים הקיימים בחינוך המיוחד ומאפשרת לתלמידים אלו ללמוד בבתי ספר העונים על צ ורכיהם הייחודיים. על פי הוראות החוק והתקנות 1 רשות מקומית שבתחום שיפוטה גר ילד עם מוגבלות מגיל 3 עד גיל 21 , תדאג להסעתו ממקום מגוריו או ממקום סמוך לו למוסד חינוכי וממנו, לפי צרכיו ובהתחשב בסוג המגבלה שלו. במסגרת חובה זו נכללים ילדי החינוך המיוחד שזכאותם להס עה נקבעה על - ידי ועדת השמה לפי חוק החינוך המיוחד 2 , בין אם הושם במוסד לחינוך מיוחד כהגדרתו בחוק האמור ובין אם הושם במוסד חינוך מוכר אחר לפי אותו חוק. במסגרת ו עדות ההשמה 3 נקבעת זכאותם של תלמידי החינוך המיוחד, בין היתר, לסוג ההסעה (רכב רגיל, רכב עם מעלון וכד') וכן נקבע האם הילד זכאי למלווה צמוד, בהתאם לסוג הלקות ועל פי קריטריונים קבועים מראש. 1 חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד 1994- ותקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי), התשנ"ה 1995– 2 חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח .1988– 3 ועדת ההשמה דנה בזכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים, בעל לקות משמעותית, לחינוך מיוחד ולהשמה ברצף המסגרות החינוכיות הקיים במסגרת ההולמת את צרכיו ועדת שיבוץ מרכזת את הנתונים או דות אפשרויות הקליטה של תלמידים חדשים במסגרות החינוך המיוחד של אותה רשות ומשבצת את התלמידים למסגרות החינוך המיוחד על - פי החלטת ועדת ההשמה/הערר.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==