מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 178 26 . סעיף :16.4.4 המלצת הביקורת: מומלץ כי תהיה הקפדה על שמירת תיעוד גיבוש כל ההחלטות הנוגעות להצבת מצלמות במוסדות חינוך, וזאת על מנת שניתן יהיה לבצע מעקב ובקרה אחר עמידה בהוראות הנחיית רמו"ט והנחיות משרד החינוך בכל הנוגע לאישור הגורמים הרלוונטיים, בחינת החלופות האפשריות קביעת מטרת ההצבה וכדומה. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצת הביקורת והנושא מיושם. 27 . סעיף :16.4.5 המלצת הביקורת: מכיוון והעירייה מתקצבת, מתחזקת ומתקינה מצלמות ברוב מוסדות החינוך בעיר, ככל ומוסד חינוכי מבקש להתקין מצלמות נוספות ראוי כי הוא יידרש על ידי אגף החינוך לרכוש את המצלמות מהספק העירוני ולחברן למערכות העירוניות לצרכי שליטה, בקרה ומעקב וזאת לאחר שההצבה עברה בחי נה על ידי ועדת ההיגוי כנדרש. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצת הביקורת ותצא הנחייה של מנהלת אגף החינוך בנושא. 28 . סעיף :16.5.2 המלצת הביקורת: מומלץ כי בשל העובדה כי מנהלת המאגר היא האחראית החוקית על המידע הנאסף במאגר והשימוש בו, תקפיד מנהלת המאגר על שמירת תי עוד ורישום של כל הפניות לקבלת מידע ממאגר המידע של המצלמות במוסדות החינוך, ובכלל זאת הבקשה עצמה, האישורים שהתקבלו, הגורמים שטיפלו בשחזור המידע ושמירתו, מועד הצפייה בשחזורים וכדומה. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצת הביקורת והנושא מיושם. 29 . סעיפים 16.6.2.5 , 16.6.2.6 , 16.6.2.7 : המלצות הביקורת: הביקורת ממליצה כי תיערך בחינה בדבר מיקום המצלמות המוצבות בבית ספר עתיד והיקף השטחים הנצפים דרכן. יוער כי רק לאחר הגדרה ברורה של מטרת כל מצלמה ומצלמה ניתן יהיה לערוך בחינה זו בהתאם להנחיות משרד החינוך ולצורך בצילום שטחים מסוימים על פני אחרים. מומלץ כי מערכת המצלמות בבית הספר תיבדק על כל תכונותיה לרבות בחינת אפשרויות לשדרוגה והוספת מצלמות חדשות. מומלץ כי תיערך בדיקת תקינות לכלל המצלמות בבית ספר עתיד ואופן הצגתן במסך בחדר המנהל באופן שיאפשר לצפות בכולן במקביל. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצות הביקורת והן יטופלו במסגרת השיפוץ בבית הספר. 30 . סעיפים 16.6.3.4 , 16.6.3.5 : המלצות הביקורת: מומלץ כי האפשרות לשימוש בפונקציית הקלטת הקול במצלמות המוצבות בשטח בית הספר תופסק לאלתר באופן מיכוני, כך שלא תתאפשר הפעלתה. מומלץ כי תיערך בדיקה של כלל המצלמות הפנימיות המוצבות בשטח בית הספר אשר אינן בשימוש על מנת לוודא כי אינן מחוברות לגורם כלשהו, וכן על מנת לבחון את האפשרות להשתמש בהן במסגרת מערך המצלמות המשמש את בית הספר, בכפוף לקבלת האישורים מהגורמים הרלוונטיים.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==