מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 177 21 . סעיף :16.1.2 המלצת הביקורת: הביקורת ממליצה כי תיערך בחינה של כל המצלמות המוצבות בבתי הספר בעיר במסגרתה תוגד ר מטרת ההצבה מתוך שלוש המטרות שהוגדרו בהנחיות משרד החינוך – הגברת המוגנות, שמירה על רכוש בית הספר או שמירה על הביטחון. ראוי כי לאחר קביעת המטרות, תיבחן עמידה של כל אחת מהמצלמות בהוראות הרלבנטיות. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצת הביקורת והנושא מיושם. 22 . סעיף :16.2.2 המלצת הביקורת: מומלץ כי העירייה תפעל למען שיפור הידע ויכולת התפעול של מנהלי בתי הספר במערכות המצלמות השונות המותקנות בבתי הספר. ראוי כי הדרכות אלו יעשו באופן פרטני או בקבוצות קטנות בהתאם לסוג המערכת, שכן ישנן לפחות 5 מערכות מצלמות שונות אשר תפעו לן שונה. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצת הביקורת והליקוי תוקן. 23 . סעיפים 16.3.1.4 , 16.3.1.5 : המלצות הביקורת: הביקורת ממליצה כי תיערך בחינה של כל המצלמות שהוצבו בבתי הספר בעיר וזאת על מנת לבחון את נאותות הפעלתן לאור הפגיעה בזכות הפרטיות של התלמידים. ראוי כי בחינה זו תכלול בדיקה של חלופות אפשריות, הגבלת השימוש, וכן, הגדרת המטרות לשמן הוצבו המצלמות בהתאם לקבוע בהנח יות משרד החינוך. מומלץ כי העירייה תגדיר הנחיות ותהליכי עבודה מובנים בכל הנוגע לקבלת ההחלטה על הצבת מצלמות במוסדות חינוך בעיר. ראוי כי הנחיות אלו יכללו הגדרה של מטר ת ההצבה עבור כל מצלמה ומצלמה בהתאם לקבוע בהנחיות משרד החינוך, בחינת חלופות אפשריות להפחתת הפ גיעה בפרטיות התלמידים , מנגנון לאישור של הגורמים הרלבנטיים וכדומה. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצות הביקורת ו הן בוצעו. 24 . סעיפים 16.3.2.3 , 16.3.2.4 : המלצות הביקורת: מומלץ כי בעת קביעת מטרות הצבעת המצלמות במוסדות החינוך, תשת מש העירייה במונחים המוגדרים בהנחי ות משרד החינוך, שכן, לכל אחת מהמטרות הקבועות בהן כללים והוראות שונים. מומלץ כי העירייה תפעל בהתאם להנחיית רמו"ט והנחיות משרד החינוך ותבחן את כל החלופות האפשריות לצמצום הפגיעה בפרטיות, טרם קבלת החלטה בדבר הצבת מצלמות, בייחוד כאשר מדובר במוסדות חינוך בהם שו הים קטינים ובייחוד כאשר מדובר בהצבת מצלמות בעלות יכולות אנליטיות המגבירות את הפגיעה בפרטיות. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצות הביקורת והן בוצעו. 25 . סעיף :16.4.3 המלצת הביקורת: מומלץ כי העירייה תשלים התקנת מצלמות בכל מוסדות החינוך בעיר. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצת הביקורת.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==