מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 176 16 . סעיפים 14.3.2.5 , 14.3.2.6 , 14.3.2.7 : ה מלצות הביקורת: הביקורת ממליצה כי תיערך בחינה של המצלמות המופיעות בדוח הבדיקות אל מול כל המצלמות העירוניות הנצפות במוקד העירוני, כך שתיבחן תקינותן של כל המצלמות על ידי התצפיתנים. מומלץ כי העירייה תקבע הנחיות ברורות בכל הנוגע לאופן בדיקת המצלמות, תדירות הבד יקה והיקפה, וכן תגדיר את דרכי הטיפול והגורמים אליהם יש לפנות במקרים בהם זוהתה מצלמה תקולה. מומלץ כי ייערכו מעקב ובקרה אחר דוח הבדיקות על מנת לבחון שהבדיקות מתב צעות בתדירות הנדרשת, וכן, על מנת לאתר מצלמות שהיו תקולות מספר ימים וטרם תוקנו בניגוד להסדר מול ה ספק. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצות הביקורת והן מיושמות במסגרת המכרז החדש. 17 . סעיפים 14.3.3.3 , 14.3.3.4 , 14.3.3.5 : המלצות הביקורת: מומלץ כי העירייה תעגן במסגרת הנוהל העירוני קריטריונים לסיווג התקלות במערך המצלמות בגין פונה המוקד הצופה לספק המצלמות. מומלץ כי העירייה תערוך רישום ותיעוד אחר הפניות לספק בגין תקלות, וזאת על מנת לערוך מעקב ובקרה נאותים אחר זמני הטיפול בתקלות בהתאם לקבוע בהסכם עם הספק. מומלץ כי העירייה תערוך רישום ותיעוד נפרד לביקורות שנערכו על ידי הספק, וזאת על מנת לוודא עמידתו בתנאי החוז ה בכל הנוגע לביקורות התקופתיות הנערכות בכל חצי שנה. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצות הביקורת והן מיושמות במסגרת המכרז החדש. 18 . סעיף :15.1.4 המלצת הביקורת: מומלץ להקפיד על עדכון של המאגרים העירוניים ומנהליהם בפנקס מאגרי המידע הממשלתי. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצת הביקורת והנושא מיושם. 19 . סעיף 15.2.4.2 : המלצת הביקורת: מומלץ כי העירייה תפעל בהתאם להמלצות מערך הסייבר הלאומי ותבצע שינוי של כל הסיסמאות בהן משתמשת לצורך הפעלת מערך המצלמות העירוני לסיסמאות מורכבות אשר אינן ניתנו לגילוי בקלות על ידי גורמים עוינים, וכן תאמץ מדיניות ניהול סיסמאות שתכלול סיסמאות אישיות ותקבע הנחיות בנוגע לתדירות שינויין. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצת הביקורת והנושא מיושם. 20 . סעיף :15.3.3 המלצת הביקורת: מומלץ כי העירייה תקפיד על ביצוע מעקב ובקרה נאותים אחר שליפות ואחזורי הסרטונים המתבצעים מהמערכת הממוחשבת, וזאת לאור ההרשאות שניתנו לעובדים שונים במוקד העירוני. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצת הביקורת והנושא מיושם.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==