מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 175 11 . סעיף :12.2.5 המלצת הביקורת: מומלץ כי העירייה תעדכן את רשימת אתרי המצלמות העירוניים המפורסמת באתר העירייה אחת לרבעון, וכן תכלול פירוט בדבר המועד האחרון בו עודכנה. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצת הביקורת והליקוי תוקן. 12 . סעיף :12.2.6 המלצת הביקורת: מומלץ כי הרשימה המפורסמת באתר תכלול פירוט בדבר כל הנתונים הנדרשים, בהתאם לקבוע בהנחיית רמו"ט. תגובת ראש העיר: הנושא ייבחן. 13 . סעיפים ,12.3.3 ,12.3.4 :12.3.5 המלצות הביקורת: הביקורת ממליצ ה כי העירייה תפעל בהתאם להנחיית רמו"ט בכל הנוגע להצבת השלטים ליידוע הציבור בדבר הצבת המצלמות, ובכלל זאת, תתאים את השלטים לתנאי השטח על מנת שיהיו ברורים וקריאים – הן מבחינת הגובה בו מוצבים והן מבחינת גודלם, וכן, תוסיף רישום של כתובת את האינטרנט העירוני על ג בי השלטים. מומלץ כי העירייה תקפיד על תחזוקת השלטים ליידוע הציבור אשר מוצבים בסמוך למצלמות, וזאת על מנת לוודא עמידה בהוראות הנחיית רמו"ט הנוגעות ליידוע הציבור. מומלץ כי ככל ובאתרים מסוימים מוצבות מספר מצלמות, ראוי כי בכניסה לאתרים אלו יוצב שלט ליידוע הציבור בדבר היות שטחו של האתר מצולם. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצות הביקורת והליקוי תוקן. 14 . סעיפים 13.1.3.1 , 13.1.3.2 , 13.1.3.3 : המלצות הביקורת: מומלץ כי העירייה תבחן את היקף המצלמות הנצפות בכל זמן נתון במוקד הצופה, וזאת אל מול האתרים והמצלמות הקיימים בשטח ומספר התצפיתנים במשמרת. מומלץ כי העירייה תבחן את הקצאת התקנים לתצפיתנים והגדרת תפקידם במהלך משמרת כתצפיתן באופן בו עבודתם תתמקד בעבודת המוקד הצופה ובצפייה במצל מות ולא בעבודת המוקד העירוני במקביל. מומלץ כי ייקבע מנגנון תיעוד מסודר של דיווחים המועברים בזמן אמת על ידי התצפיתנים באמצעות מערכת הקשר, גם במערכות הממוחשבות של המוקד העירוני. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצות הביקורת והנושא בטיפול. 15 . סעיף :14.2.3 המלצת הביקורת: הביקורת ממליצה כי העירייה תפעל מול הספק החדש למען עריכת תיקי AS MADE עבור כל האתרים בעיר בהם הותקנו מצלמות אבטחה, שבעבורם אין לעירייה תיקים מסודרים. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצת הביקורת והליקוי תוקן.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==