מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 20 חשבות בינוי ציבורי חשבות האגף מ נהלת את כרטיס תב"ר מבנים מסוכנים וכרטיסי הספקים של המחלקה. מחלקת גבייה – אגף ה כספים לפי חוק העזר בנושא מבנים מסוכנים, העירייה יכולה לבצע עבודות להסרת הסכנה במקום הבעלים, ולגבות מבעלי המבנה את הוצאות הביצוע. המחלקה מבצעת את העבודות הללו באמצעות קבלנים חיצוניים. בסיום של כל ביצוע עבודה עירונית במבנה מסוכן, יש צורך בגביית החזר ההוצאות מבעלי המבנה המסוכן, ככל שמדובר במבנה שאינו עירוני. לפיכך על המחלקה לסכם את חשבונות הקבלנים והספקים שעבדו מטעמה להסרת הסכנה, לחשב תקורה ולהעביר למחלקת גבייה לצורך גביית ההחזר מהבעלים. השירות המשפטי השירות מספק ייעוץ משפטי למחלקת מבנים מסוכנים ובכלל זה שקילת הגשת כתבי אישום. הערות הביקורת 5.2 . מחלקת מבנים מסוכנים היא חלק מאגף בינוי ציבורי ומנהלה כפוף למנהל אגף בינוי ציבורי. הביקורת ביקשה את חוות הדעת של השירות המשפטי, לגבי המבנה הארגוני הקיים, בו הואצלו סמכויות ראש העיר לעניין החוק למנהל אגף בינוי ציבורי, שמנהל מחלקת מבנים מסוכנים כפוף לו. בחוות הדעת של השירות המשפטי נכתב כי לא נפל פגם בחלוקת הסמכויות והאצלת התפקידים הקיימת. "יחד עם זאת, לנוכח העובדה כי למהנדסת העיר אחריות מקצועית נרחבת בנושא מבנים מסוכנים, נכון יותר יהיה שהאחריות בתחום תהיה ברורה ומפורשת בידי מהנדסת העיר, והיא זו שתוכל להאציל מס מכויות בצורה ישירה למהנדסים" (מנהל אגף בינוי ציבורי ומנהל מחלקת מבנים מסוכנים). ולסיכום: "לא נפל פגם במבנה הארגוני הנוכחי. יחד עם זאת, ניתן לפעול לשינויו כך שהאחריות הבלעדית בתחום תהיה בידי מהנדסת העיר". 5.3 . חשבות אגף בינוי ציבורי אחראית על ההיבטים הכספיים והתקציביים של מחלקת מבנים מסוכנים. מהביקורת עולה כי אין למחלקה מידע על גביית אגרות וקבלת החזרים מבעלי המבנים המסוכנים. חשבות אגף הנדסה היא האחראית על גביית אגרות עבור המחלקה. מחלקת גבייה באגף הכספים אחראית ע ל ההכנסות מבעלי נכסים בגין עבודות במבנים מסוכנים. הביקורת סבורה, כי אין הצדקה לפיצול הסמכויות בין החשבות של שתי היחידות בנושא זה ולביזור המידע בדבר ההכנסות וההוצאות בגין מבנים מסוכנים.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==