מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 160 16.5 שחזור מידע מצולם המצלמות המוצבות במוסדות החינוך מאפשרות להתחקות אחר אירועים שהתרחשו לאחר שעות הלימודים, כאשר מנהלי בתי הספר לא צפו במצלמות בזמן אמת. ככלל, בהתאם לקבוע בהנחיות משרד החינוך, המידע המצולם על ידי המצלמות נשמר למשך 3 ימים בלבד, כאשר זהו פרק הזמן המאפשר שחזור מידע. כפי שנמסר לביקורת על ידי מנהלת המאגר , במקרה בו התרחש אירוע ויש צורך בשחזור סרטונים, בין אם לבקשת מנהל בית הספר ובין אם לבקשת גורם חיצוני כגון משטרת ישראל, פונים מנהלי בתי הספר ישירות אליה. מנהלת המאגר פונה לאגף מערכות מידע לצורך שחזור הסרטונים ושמירתם על גבי כונן נייד אשר נשמר בידי מנהל בית הספר עד לקבלת כל האישורים הדרושים ממבקש המידע. שחזור הסרטונים נעשה על ידי הצוות הטכני של אגף מערכות מידע או על ידי נציגי ספק המצלמ ות המעניק שירותים לעירייה במסגרת הסכם ההתקשרות עימו. להלן תרשים המציג את התהליך: הביקורת קיבלה מ סגן מנהל אגף מערכות מידע, מחשוב וחדשנות טבלה המפרטת את כל הבקשות לשחזור מידע מצולם מהמצלמות המוצבות בבתי הספר שהועברו אליו על ידי מנהלת המאגר. להלן טבלה המפרטת את מספרי הבקשות שהוגשו בשנים 2019-2021 : שנה מס' שחזורים 2019 4 2020 2 2021 7 סה"כ 13 בקשה לקבלת מידע פניית מנהל ביה"ס למנהלת המאגר שחזור המידע ושמירתו על כונן נייד ע"י אגף מערכות מידע קבלת האישורים הנדרשים לצפייה מתן אפשרות צפייה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==