מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 154 המלצות הביקורת 16.3.1.4 הביקורת ממליצה כי תיערך בחינה של כל המצלמות שהוצבו בבתי הספר בעיר וזאת על מנת לבחון את נאותות הפעלתן לאור הפגיעה בזכות הפרטיות של התלמידים. ראוי כי בחינה זו תכלול בדיקה של חלופות אפשריות, הגבלת השימוש, וכן, הגדרת המטרות לשמן הוצבו המצלמות בהתאם לקבוע בהנחיות משרד החינוך. 16.3.1.5 מומלץ כי העירייה תגדיר הנחיות ותהליכי עבודה מובנים בכל הנוגע לקבלת ההחלטה על הצבת מ צלמות במוסדות חינוך בעיר. ראוי כי הנחיות אלו יכללו הגדרה של מטרת ההצבה עבור כל מצלמה ומצלמה בהתאם לקבוע בהנחיות משרד החינוך , בחינת חלופות אפשריות להפחתת הפגיעה בפרטיות התלמידים, מנגנון לאישור של הגורמים הרלוונטיים וכדומה. תגובת מנהל אגף ביטחון ואכיפה: "סעיף 16.3.1.1 - הערת המבקר נכונה. סעיפים 16.3.1.4 ו- 16.3.1.5 - מקבל את המלצות הביקורת." תגובת סגן מנהל אגף מערכות מידע , מחשוב וחדשנות : "סעיף 16.3.1.1 - בחלק ממוסדות החינוך הותקנו מצלמות ביטחון בתחום הפנימי באופן עצמאי, ללא ידיעת אגף מערכות מיד ומח' שו"ב ולא על פי הנחייתם המקצועית. מצלמות אילו אינן מתוחזקות ע"י אגף מערכות מידע ומח' שו"ב ואגף מע' מידע אף התריעה על כך למס' גורמים עירוניים רמי דרג . סעיפים 16.3.1.3 ו- 16.3.1.4 – המלצה מקובלת ומיושמת . בתאריך 18.5.21 התקיימה ועדת היגוי , אשר אישרה פה אחד את הצבת המצלמות הקיימות. סעיף 16.3.1.5 – המלצה מקובלת ומיושמת. בכל וועדות ההיגוי אשר מתקיימות כיום, מוצג לוועדה תצ"א וסקר האתר אשר בו מופיעים מיקומי המצלמות, אזור הצילום, זווית הצילום, זמני הצילום ( 3 ימים עפ"י הנחיות חוזר מנכ"ל), מורשה הג ישה, ימי הפעילות של המצלמות, פרטי מנהל המאגר, מטרת הצבת המצלמות (הגברת המוגנות ותחושת הביטחון בקרב התלמידים וצוות ביה"ס, שמירה על הרכוש הקיים ומניעת מעשי ונדליזם וכו'..." תגובת מנהלת מחלקת תקשוב באגף החינוך : "סעיף 16.3.1.1 - הערה אשר לא מדברת על השנים האחרונות. "

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==