מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 153 סעיף 2.2 להנחיות משרד החינוך קובע את אופן קבלת ההחלטה על הצבת מצלמות במתחם הפנימי במוסד חינוך כאשר ההצבה נועדה להגברת המוגנות : 2.2.1 ההחלטה על הצבת מצלמות בתחום הפנימי של בית הספר לצורך הפעלתן בשעות הלימודים תהיה של מנהל המוסד החינוכי ותיעשה בכתב, לאחר שהוא ייוועץ במנהל המחוז או במי שמנהל המחוז קבע לעניין זה ... 2.2.2 המנהל ישקול את הצורך בהצבת המצלמה ובהפעלתה ככלי נוסף להגברת המוגנות בבית הספר ולאור התכליות המפורטות ב 2.1- לעיל, וישקול שימוש באמצעים חלופיים, כגון הצבת מורה תורן, כדי למנוע את הפגיעה הצפויה בפרטיות התלמידים. ההחלטה על הצבת מצל מות תתקבל רק כאשר מנהל בית הספר ישתכנע כי קיים צורך חיוני בתוספת זו כאמצעי נוסף ומסייע לנוכחות המורים התורנים ולתורנויות להגברת המוגנות. הערות הביקורת 16.3.1.1 מבדיקת הביקורת עולה כי לא נערכה בחינה של נאותות הפעלת המצלמות שהוצבו במוסדות החינוך בעיר טרם כניסת הנחי ות משרד החינוך לתוקף והתאמתן להנחיות משרד החינוך החדשות . 16.3.1.2 עוד עולה כי לא קיים מנגנון עירוני מסודר (כדוגמת ועדת היגוי) לבחינת הצרכים והתחליפים האפשריים טרם הצבת מצלמות אבטחה במוסדות החינוך בעיר , ועל כן לא ניתן היה לקבל תיעוד של ההחלטות שהתקבלו בדבר הצבת המצלמות במוסדות החינוך בעיר, (למעט לקרית החינוך החדשה אשר עדיין בשלבי הקמה - ראה הרחבה) . 16.3.1.3 מבדיקת הביקורת עולה כי לא נקבע עבור כל מצלמה ומצלמה המוצבת במוסדות החינוך מהי מטרת הצבתה האם לצורך מוגנות, שמירה על רכוש מוסד החינוך או שמירה על הביטחון. לסיווג זה כאמו ר חשיבות גם בהיבט של הגורם המאשר את הצבת המצלמות וגם בהיבט של שעות הפעילות, המיקום והשימוש בחומר המצולם.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==