מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 149 המלצת הביקורת 16.1.2 הביקורת ממליצה כי תיערך ב חינה של כל המצלמות המוצבות בבתי הספר בעיר במסגרתה תוגדר מטרת ההצבה מתוך שלוש המטרות שהוגדרו בהנחיות משרד החינוך - הגברת המוגנות, שמירה על רכוש בית הספר או שמירה על הביטחון. ראוי כי לאחר קביעת המטרות, תיבחן עמידה של כל אחת מהמצלמות בהוראות הרלוונטיות . תגובת מנהלת מחלקת תקשוב באגף החינוך : " מנהלת מחלקת תקשוב לא קובעת את מיקום המצלמות, אלא אגף בטחון ואגף מערכות מידע - מדובר בשיקול דעת מקצועי טכני. מה שאין למנהלת המחלקה שאחריותה היא טכנו - פדגוגית." תגובת מנהל אגף ביטחון ואכיפה: "מקבל את המלצ ת הביקורת." תגובת סגן מנהל אגף מערכות מידע , מחשוב וחדשנות : " המלצה מקובלת ומיושמת. בתאריך ,18.5.21 התקיימה ועדת היגוי, אשר אישרה פה אחד את הצבת המצלמות הקיימות. " 16.2 ניהול מאגר מידע סעיף 19 (א) לתקנות הגנת הפרטיות קובע כי " החובות החלות בתקנות אלה על בעל מאגר מידע, יחולו גם על מנהל המאגר... " סעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות מגדיר כי "מנהל מאגר" הינו " מנהל פעיל של גוף שבבעלותו או בהחזקתו מאגר מידע או מי שמנהל כאמור הסמיכו לענין זה . " על מנהל מאגר מידע מוטלת אחריות רבה לאבטחת המידע במאגר המידע עליו הוא אמון . מנהל המאגר חשוף לתביעות על פי חוק הגנת הפרטיות במידה והמאגר אינו מנוהל על פי התקנות. להלן החובות החלות על מנהל מאגר מידע על פי חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו: • שימוש במידע רק למטרה לשמה הוא נמסר ; • רישום מאגר המידע בפנקס מאגרי המידע הממשלתי ; • אבטחת המידע;

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==