מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 135 סעיף 8 (ג) לחוק הגנת הפרטיות קובע כי " בעל מאגר מידע חייב ברישום בפנקס ועל בעל המאגר לרשמו אם נתקי ים בו אחד מאלה: 1 ) מספר האנשים שמידע עליהם נמצא במאגר עולה על ;10,000 2 ) יש במאגר מידע רגיש; 3 ) המאגר כולל מידע על אנשים והמידע לא נמסר על ידיהם, מטעמם או בהסכמתם למאגר זה; 4 ) המאגר הוא של גוף ציבורי כהגדרתו בסעיף ;23 5 ) המאגר משמש לשירותי דיוור ישיר כאמור בסעיף ". 17 ג ▪ הג דרתו של " גוף ציבורי " על פי סעיף 23 לחוק הגנת הפרטיות: " משרדי הממשלה ומוסדות מדינה אחרים, רשות מקומית וגוף אחר הממלא תפקידים ציבוריים על פי דין "; על הרישום לכלול את זהות בעל מאגר המידע, המחזיק במאגר ומנהל המאגר, ומעניהם בישראל, מטרות הקמת מאגר המידע והמטרות שלהן נועד המידע וכן את סוגי המידע שייכללו במאגר. סעיף 17 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי: "בעל מאגר מידע, מחזיק במאגר מידע או מנהל מאגר מידע, כל אחד מהם אחראי לאבטחת המידע שבמאגר המידע." כלומר, החוק מטיל אחריות לאבטחת המידע במאגר על בעל מאגר המידע, מנהל מאגר המידע והמחזיק בו. אבטחת מידע מוגדרת בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות כהגנה על שלמות המידע ומניעת חשיפתו, העתקתו או שימוש בו שלא כדין. חלק ניכר מההקלטות ממצלמות המעקב נכנס לגדר "מאגר מידע" המתייחס למידע מזוהה או ניתן לזיהוי אודות אדם כמשמעותו בסעיף 7 לחוק הגנת הפ רטיות. להלן טבלה המפרטת את שם המאגר, מספרו, תאריך הרישום ומנהל המאגר, כפי שמופיעים בפנקס מאגרי המידע ובמסמכי הרישום של המאגרים : שם המאגר מס' המאגר תאריך רישום המאגר מנהל המאגר מצלמות מעקב וביטחון הציבור 700063293 28.3.2018 מנהלת המוקד העירוני בתי ספר - מערכת טלויזיה במעגל סגור 700064015 21.10.2018 מנהלת מח' תקשוב לשעבר מצלמות- אגף הנדסה 700063296 28.3.2018 מהנדסת העיר לשעבר

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==