מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 127 סוג הוועדה תאריך התכנסות הוועדה תקופת הארכת ההסכם ועדת התקשרויות להארכת התקשרויות עקב התפשטות הקורונה 27.5.2020 עד 17.7.2021 29.10.2020 עד 12.9.2021 ועדת מכרזים 16.8.2021 עד סוף שנת 2021 במהלך שנת 2021 יצאה העירייה במכרז חדש ל" תחזוקה ניהול והפעלת מצלמות חיישנים ופתרונות בעיר חכמה " שמספרו 37/2021 . במכרז זכתה חברה ב'. ההתקשרות עם חברה ב' והפעילות לא נבדקו במסגרת ביקורת זו בשל העובדה שהפעילות החלה בשנת .2022 14.2 תכנון ו התקנה הביקורת בדקה את הפעילות בהתאם להסכם ולמיפרט הטכני שהיו בתוקף במהלך התקופה המבוקרת . המפרט הטכני המצורף להסכם הוא מסמך המהווה תוספת השלמה חשובה וחיונית ל הסכם עם הספק בכל הנוגע לתכנון הפרוייקטים בהיבטי התשתיות וההתקנה. חלק ב' למפרט הטכני קובע תהליך מובנה לביצוע פרוייקט באתר: ההסכם קובע כי על העירייה למסור לספק הנחיות באשר לשלבי הביצוע הנדרשים בהתאם לתהליך המובנה שלעיל. חלקו של הספק בתהליך התכנון הוא לבצע את התכנון הראשוני ולהגישו לעירייה כמסמך רישמי , וזאת לאחר ביצוע מיפוי של המצב הקיים בשטח בנוכחות נציגי ה עירייה. הגשת תיק תכנון מפורט בנוסף, כפופה לדרישת העירייה . על מנת לנהל את מערך המצלמות באופן נאות ולקבל החלטות נכונות , נדרש מידע מקיף ורחב ככל הניתן לגבי כל מצלמה ומצלמה המותקנת בשטח . המידע הבסיסי ההכרחי הוא מיפוי מלא ומדויק של כל רשת המצלמות, כאשר בלעדיו לא ניתן לדעת כיצד לטפל באירועים חריגים. כך למשל, ללא מידע מדויק על מיקום מצלמה תקולה, לא ניתן לקבל החלטות לביצוע הפעולות ההכרחיות לתיקונה , קל וחומר כשאין מידע על מיקומם של חיבורי החשמל והרשת שלה. לאחר ביצוע התכנון המפורט ובהתאם לבחינת המצב הקיים בשטח, על הספק לבצע את ההתקנה בהתאם לתוכניות והמפרטים הטכניים המצורפים להס כם ההתקשרות. בסיום כל פרויקט התקנה, על הקבלן להגיש לעירייה מסמכי תיעוד של הביצוע בפועל המרכזים את כל הנתונים והמידע באמצעות "תוכנית עדות" (להלן: " AS MADE .)" תכנון ראשוני תכנון מפורט ביצוע מסירה ובדיקות קבלה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==