מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 126 מהשירות המשפטי, קיים צורך משמעותי וביטחוני בכל אחת מן המצלמות – בין אם לשם צפ ייה שוטפת על יד י תצפיתן ובין אם לשם תיעוד ובדיקת המצולם בעת הצורך, במסגרת הזמנים לשמירת המידע המצולם. " 14 התקשרות עם ספק מצלמות 14.1 כללי לצורך רכישת המצלמות והצבתן ברחבי העיר, פרסמה העירייה בשנת 2016 מכרז פומבי שמספרו 04/2016 ל" אספקה והתקנת מערכות טמ"ס ומערכות שליטה ובקרה, פריסת תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים בשטח מוניציפאלי של עיריית רמת גן ." במסגרת המכרז, התקשרה העירייה עם חבר ה א' (להלן: " הספק " ) בהסכם שנחתם בין הצדדים ביום 28.12.2016 (להלן: " ההסכם )" . ההסכם כולל 6 נספחים כדלקמן: ▪ נספח א' - נוסח ערבות ביצוע. ▪ נספח ב' - אישור ע ל קיום ביטוחים. ▪ נספח ג' - מפרט טכני (להלן: " המפרט הטכני .)" ▪ נספח ד' - הוראות בטיחות. ▪ נספח ה' - שמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים. ▪ נספח ו' - הצעת מחיר. סעיף 15.1 להסכם עם הספק קובע את תקופת ההתקשרות: " תקופת ההתקשרות להסכם זה הינה לתקופה של 36 חודשים כאשר במהלכם תוכל העירייה להוציא לספק הזמנות עבודה מעת לעת לביצוע עבודות באתרים שונים ברחבי העיר (אתר אחד או מספר אתרים במקביל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה). " לאחר סיום ההתקשרות עם הספק בשנת ,2019 הוארכה ההתקשרות עימו 3 פעמים נוספות:

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==