מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 108 הערות הביקורת 9.1.1 הצבתן של 857 מצלמות אבטחה עד ליום 1.2.2021 נעשתה לאחר בחינת התכלית הראויה והמידתית, כך על פי גורמי המקצוע, אולם ללא תיעוד כתוב מראש ושלא באמצעות ועדה עירונית ייעודית . שאלת התכלית הראויה והמידתיות נבחנה באופן רציף בכל תקופת הצבתן של מצלמות האבטחה, תוך ביצוע התאמות נדרשות בהתאם לשינויים בשטח ובצרכים. בחודש מרץ 2021 התקיימה ישיבה באגף מערכות מידע בהשתתפות עו"ד מהשירות המשפטית. בישיבה זו ניתנו הסברים ופירוטים אודות הצבת המצלמות, פיזורן, רמת תחזוקתן, המעקב הנעשה אחריהן, היקף הצילומים המבוצע ועוד, וכן הוצגו מסכי המצלמות והוצג הצורך הביטחוני בהצבתן. מבדיקה מקיפה זו עלה כי אכן תכליתן של המצלמות הינה ראויה והצבתן והפעלתן נעשית באופן מידתי בהתאם למבחני המשנה של פסקת ההגבלה. הנ"ל מהווה ראיה לכך שהדברים נבחנו בטרם התקנת המצלמות, ובמהלך תקופת הצבתן. בהתאם לכך ניתנה חוות הדעת המשפטית אודות המצלמות המוצבות וכן הוחלט על קיומן של וועדות היגוי ייעודיות לבחינת המצלמות באופן עתידי, כמומלץ במדריך הגנת הפרטיות בעיר החכמה . 9.1.2 יצוין כי גם דיוני ועדת ההיגוי שנערכו בשנת 2021 לא פורסמו ל עיון הציבור . המלצת הביקורת 9.1.3 מומלץ כי העירייה תפעל בהתאם לקבוע בהנחיית רמו"ט ו תערוך דיון מתועד בו ועדה עירונית ייעודית לתחום המצלמות לאישור כל המצלמות הקיימות ודיון בכל מצלמה בנפרד בהיבטי הפגיעה בזכות הפרטיות תוך בחינה של ערכי התכלית הראויה והמידתיות , ובכלל זאת: o מהי המטרה העיקרית בהצבת המצלמה? o מהי מידת הצורך בהצבת המצלמה במקום הספצי פי לו היא מיועדת? o מהי התועלת שתיווצר בעקבות הצבת המצלמה? o מהן החלופות האפשריות ל הצב ת המצלמה במקום המיועד? o מהי מידת הפגיעה בפרטיות בהצבת המצלמה לעומת החלופות האפשריות? o באילו שעות יש להפעיל את המצלמה על מנת שהתכלית תגבר על הפגיעה בפרטיות? o בחינת מרחב הצילום והיכולות האנליטיות המינימאליות הנדרשות. o הגדרת משך זמן שמירת הצילומים הנדרש.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==