מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2020 בצירוף הערות ראש העיר

מבקר העירייה 2020 דו”חשנתי בצירוף הערות ראש העיר עירייתרמת-גן רמת גן, ניסן תשפ”א 2021 מרץ

עיריית רמת גן תוכן העניינים דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 תוכן העניינים א. נושאי הביקורת (הערות ראש העיר בסיום כל נושא) אגף הנדסה אגרות בנייה והיטלי פיתוח ..................................................... ... ..... ....... ....... .... ..... 11 הקצאת שטחי פריקה וטעינה לאתר בנייה. .............................. ....... ..... ... ........ . ......... 65 אגף התשתיות היבטים בניהול פרויקט בניית אולם ספורט רמת - אפעל ............................................... 99 היבטים בניהול פרויקט הקמת מבנה משולב טיפת חל ב וגני ילדים ... ................... ........ 167 אגף נכסים ב יקורת מעקב סוגיות בחיוב היטלי השבחה ............. .......................................... ..... 219 מינהל כספי מיקסום הכנסות ממשרדי ממשלה בגין תקציבים בלתי רגילים ................ ................. .. 257 אגף רכש, התקשרויות, לוגיסטיקה וביטוח בדיקה בנושא מכרז לאספקה והתקנת מסכי תצוגה ............... ............................... ... 279 אגף מערכות מידע ומחשוב נאותות ניהול סיכוני סייבר והגנת הפרטיות במהלך משבר קורונה ....... .... ................... 313 אגף דוברות ומדיה היבטים בהתנהלות בנושאי פרסום ומדיה ............................ ........................ .......... 371 אגף שפ"ע היבטים תפעוליים וכספיים בשירותי הניקיון - אגף שפע ... ................... ........... ........... 421 חברות עירוניות ביקורת מעקב פרויקטים בביצוע החברה הכלכלית לפיתוח .................. ... .................. 439 כללי בחינת תהליכי עבודה במועצה הדתית רמת גן ...... ..... .................................... .......... 447 ב. הוראות החוק לנושא הביקורת .................................... .......... ...................... 535

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 אגרות בנייה והיטלי פיתוח 11 אגרות בנייה והיטלי פיתוח 1 . מבוא רקע 1.1 . חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965- (להלן: " החוק )" ותקנותיו, מסדירים את תחום התכנון והבנייה מהרמה הארצית עד לרמה המקומית, את ועדות הערר, ת ו כניות המתאר, שימור אתרים, סלילת דרכים, סידורים לנגישות נכים, סדרי הרישוי וכיוצא בזה . 1.2 . סעיף 145 א' לחוק קובע , בין היתר, כי כל פעולה הנדסית המנויה בחוק תבוצע רק לאחר קבלת היתר מרשות הרישוי, כדלקמן : .145 (א) לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו רשות הרישוי המקומית היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר: )1( התווייתה של דרך, סלילתה וסגירתה; )2( הקמתו של בנין, הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה לבנין קיים וכל תיקון בו, למעט שינוי פנימי בדירה; בפסקה זו – "שינוי פנימי" – שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבנין, אינו פוגע בחזיתו או במראהו או בשלד של הבנין או ברכוש משותף או בצנרת או ציוד אחר המשרתים גם דירות אחרות, אינו פוגע בזולת ואינו משנה את שטחה של הדירה למעט תוספת של שטח מרפסת שנסגרה כדין או את מספרן של יחידות הדיור; "דירה" – חדר או תא, א ו מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר; )3( כל עבודה אחרת בקרקע ובבנין וכל שימוש בהם שנקבעו בתקנות כעבודה או כשימוש הטעונים היתר כדי להבטיח ביצוע כל תכנית. 1.3 . החוק מציב תנאים נוספים לקבלת היתר בנייה, בין היתר, תש לום כל האגרות וההיטלים המתחייבים על פי חוק. תיקון מס' 101 לחוק קובע , בין היתר, כדלקמן : (ד)( )1 החליטה רשות רישוי מקומית כי הבקשה להיתר עומדת בתנאים האמורים בסעיף קטן (ב 1 ), וניתן אישור מאת מכון בקרה כאמור בסעיף קטן (ב 3 ), אם הוא נדרש, תיתן רשות הרישוי את ההיתר בתוך 15 ימי עבודה מיום קבלת אישור מכון הבקרה, או מיום ההחלטה כאמור, לפי העניין, ובלבד שהתמלאו לגבי הבקשה להיתר כל הדרישות לפי חוק זה, ושולמו האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים, למעט ארנונה, שיש לשלמם על פי כל חיקוק בשל הנכס נושא ההיתר (בסעיף קטן זה – ה חיובים), או ניתנו הערבויות המתאימות להבטחת תשלום החיובים, בכפוף להוראות כל דין; רשות הרישוי המקומית תשלח למבקש ההיתר את פירוט החיובים לא יאוחר מעשרה ימי עבודה מיום קבלת אישור מכון הבקרה, או מיום ההחלטה כאמור, לפי העניין; 1.4 . מחלקת אגרות בנייה והיטלי פיתוח באגף ההנדסה 1.4.1 . לפני הקמ ת מחלקת אגרות בנייה והיטלי פיתוח, האחריות על חישוב וגביית אגרות בנייה והיטלי פיתוח היתה מוטלת על מחלקת רישוי הבנייה באגף ההנדסה. 1.4.2 . לאחר דוח מבקר העירייה "חישוב אגרות בנייה והיטלי פיתוח" משנת 2015 , מונתה ביולי ,2016 עובדת ייעודית ה אחראית ל אגרות והיטלים במחלקת הרישוי.

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 אגרות בנייה והיטלי פיתוח 12 1.4.3 . מחלקת אגרות ב נייה והיטלי פיתוח הוקמה ב- 27.1.20 והינה אחראית על חישובי האגרות וההיטלים וביצוע חיובי גבייה. 1.4.4 . המחלקה אמונה על חישוב אגרות והיטלים להוצאת היתרי בנייה למבנים חדשים, תוספות בנייה, שימוש חורג ושינוי ייעוד. 1.4.5 . המחלקה אחראית על בדיקת תשלומי האגרות וההיטלים כנדרש לפני הנפקת היתר בנייה. 1.5 . אגרות בנייה 1.5.1 . סעיף 19 לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל - 1970 קובע דרישה לתשלום אגרות בנייה ואופן החישוב , כדלקמן : .19 בעד מתן היתר ישולמו האגרות שנקבעו בתוספת השלישית. . 19 א (א) סכומי אגרות הבניה המפורטים בתוספת השלישית יעודכנו ב 1- בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור השינוי במדד החדש לעומת המדד היסודי . 1.5.2 . שטח הבנייה לחישוב האגרות מחושב כשטח מוצע שמופיע בבקשה, השטח מתחלק למספר מרכיבים: שטח עיקרי , שטחי שירות (אחסנה, חניה, מבואות וחדרי מדרגות) ושטחים לא מקוריים. 1.5.3 . ב התאם לסעיף 1.00.7 ו- 1.00.8 לתוספת השלישית לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל 1970- יש לבחון מהי האגרה המתאימה בהתאם לעבודה נשוא ההיתר כמפרט בטבלה בסימן ד', כאשר נקבע שיעור מינ ימלי לאגרה. 1.5.4 . להלן הוראות סעיפים 1.00.7 ו- 1.00.8 לתוספת השלישית לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל 1970- , כדלקמן: ) 1.00.7 (א בעד כל עבודה או שימוש הטעונים היתר המפורטים בטורים א' ו - ב' בטבלה שבסימן ד', תשולם אגרה בשיעור הנקוב לצדם בטור ג'. (ב) חישוב האגרה ייערך על בסיס תכניות הבניה המצורפות להיתר ובהתאם לשיטות החישוב של שטחי הבניה המפורטות בסימן ב'; (ג) בהיתר לבנין חדש או לתוספת לבנין קיים, תשולם האגרה בהתאם לאחת החלופות המנויות בפרטים 1 ו- 2 לטבלה שבסימן ד', ולא תיווסף אגרה בשל בניה ל פי פרטים 3 עד 7 לטבלה האמורה, הנלווית לבנין או לתוספת כאמור, ובלבד שהיא כלולה בהיתר הבניה. 1.00.8 נקבע שיעור האגרה לפי יחידת חישוב של מידה או כמות, תחושב האגרה בהתאם להיקף העבודה, ובלבד שלא תפחת מ - 299.97 שקלים חדשים, ובהיתר לעבודה מצומצמת כמשמעותה בתקנות ע בודה מצומצמת 59.99 – שקלים חדשים.

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 אגרות בנייה והיטלי פיתוח 13 1.6 . היטלי פיתוח 1.6.1 . היטלי פיתוח הינם מס מוניציפלי מתוקף חוקי עזר ונועדו לממן הנחת תשתיות מוניציפליות. 1.6.2 . היטלי כבישים ומדרכות נגבים מכ ו ח חוק עזר לרמת גן (סלילת רחובות) התשס"ז - : 2007 1.6.3 . היטל תיעול נגבה מכח חוק עזר רמת גן (תיעול) התשס"ח : 2008- 1.6.4 . חיוב וגביית היטלי פיתוח בגין צנרת הולכת מים וצנרת הולכת ביוב הם באחריות תאגיד המים. 1.6.5 . בחישוב היטלי פיתוח קיימת הבחנה בין נכסי מגורים ונכסים אחרים: 1.6.5.1 . נכסי מגורים - חישוב ההיטלים הוא לפי שטח הבניין המוכפל בתעריף המפורסם. סעיף 3 (א) לחוק עזר לסלילת רחובות קובע , בין היתר, כדלקמן: 1.6.5.2 . נכס אחר (עסקים, מסחר, תעשיה וכו') - חישוב ההיטלים הוא לפי נפח הבניין המוכפל בתעריף המפורסם. סעיף 4 (א) לחוק עזר סלילת רחובות קובע , בין היתר, כדלקמן : 1.7 . מערכות מידע 1.7.1 . מחלקת אגרות והיטלים פועלת עם תוכנת מערכת מידע "קומפלוט" – לניהול הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 אגרות בנייה והיטלי פיתוח 14 1.8 . תהליך בקשות היתרי בנייה 1.8.1 . יזם/ מבקש הבקשה מגיש בקשה להיתר בנייה, הבקשה נבחנת בעמידה בתנאי הסף, נפתח תיק בקשה במערכת המחשוב והפקת שובר לתשלום פ י קדון. 1.8.2 . בודקי התוכניות בודקים את התוכניות והדרישות ומגישים אותם לוועדה לתכנון ובנייה. 1.8.3 . אם ישנו אישור לתוכנית בוועדה, מהנדסי הרישוי מחשבים את השטחים והנפחים לצורך חיוב באגרות בנייה והיטלי פיתוח ומתבצע מילוי טופס "החתמת מחלקות". 1.8.4 . מחלקת אגרות בנייה והיטלי פיתוח אחראית על חישוב האגרות והפקת השובר לתשלום. 1.8.5 . מבקש היתר הבנייה משלם את השובר ומעבירו למחלקת רישוי לשם הפקת היתר בנייה. 1.9 . דוח מבקר העירייה משנת 2015 בנושא "חישוב אגרות בנייה והיטלי פיתוח" 1.9.1 . בשנת 2015 ערך מבקר העירייה דוח ביקורת בנושא " חישוב אגרות בנייה והיטלי פיתוח". 1.9.2 . הביקורת מציינת כי קיים שיפור מהותי ביחס לממצאים שעלו בדוח הביקורת משנת .2015 1.9.3 . בוצעו פעולות באגף ההנדסה לשיפור מערך גביית אגרות בנייה והיטלי פיתוח . הביקורת מציינת לחיוב את מקצועיותן של בעלות התפקידים במחלק ת אגרות בנייה והיטלי פיתוח. . 2 . מטרת הביקורת 2.1 . בחינה של פעילות העירייה בנושא אגרות בנייה והיטלי פיתוח ובכלל זה : ▪ קיומם של נהלי עבודה ו תהליכי העבודה. ▪ תהליכי פיקוח ובקרה. ▪ עמידה בהוראות חוק רלוונטיות. ▪ נאותות המדיניות בנושא . ▪ בחינת החשיפות בתהליכים השונים וקיום כללי בקרה נאותים בתחום.

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 אגרות בנייה והיטלי פיתוח 15 3 . מתודולוגיה 3.1 . במסגרת הביקורת נבדקו ונבחנו הנושאים הבאים: ▪ קיומם של נהלי עבודה . ▪ התאמת הפעילות להוראות החוק . ▪ בחינת מערכות המידע . ▪ תהליכי חישובי האגרות וההיטלים . ▪ בחינת הטיפול בתשלומי האגרות וההיטלים. ▪ ניהול ורישום ממוחשב של הבקשות המוגשות . ▪ התאמת המסמכ י ם המתועדים בתיקי הבניה ביחס לדרישות . ▪ נאותות תיעוד המסמכים . ▪ קיומם של תהליכי פיקוח ובקרה . 3.2 . הביקורת כללה מפגשים ושיחות , בין היתר, עם נושאי המשרה הבאים: ▪ מהנדסת העיר ▪ סגנית מנהלת אגף ההנדסה למ נהל וארגון ▪ מנהלת מחלקת אגרות בנייה והיטלי פיתוח ▪ עובדת מחלקת אגרות בנייה והיטלים 3.3 . הביקורת ביצעה ניתוח ממוכן של רשומות והצלבת נתונים מבסיסי הנתונים השונים ב מערכות המידע הקיימות . בכלל זה: הביקורת ביצעה ניתוח לקבצי י הנתונים ממערכת הקומפלוט , ניתוח כל הבקשות להיתרים . 3.4 . כמו כן, נסקרו נהלי עבודה קיימים , נסקרו פסקי דין ומסמכי מדיניות בנושא אגרות בנייה והיטלים לאורך השנים. 3.5 . בגין רשומות חריגות ומדגמים שבוצעו על ידי הביקורת, הוצגו מסמכים ואסמכתאות לבדיקת נאותות התהליכים שנבדקו. הביקורת נערכה בחודשים יולי – 2020 דצמבר 2020 הביקו רת התבססה על בדיקות מדגמיות ואין הכרח שתחשוף כל ליקוי אם קיים. תגובות מהנדסת העיר ותגובות מנהלת מחלקת אגרות והיטלים שולבו בסעיפי הדוח השונים. הביקורת מודה על שיתוף הפעולה.

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 אגרות בנייה והיטלי פיתוח 16 4 . ממצאים עיקריים פיקוח, בקרה ומ נהל תקין 4.1 . בקשות ללא תשלום פיקדון (סעיף )5 4.1.1 . מהביקורת עולה כי ב- 6 בקשות לתמ"א 38 שהוגשו במשרדי העירייה (מתוך מדגם של 17 תיקים המהווים – )35% בגינם לא נגבה הפיקדון על חשבון אגרת הבניה (בהתאם ל נהלי הטיפול בבקשה להיתר בניה לפי תיקון 101 לחוק התכנון והבניה) . תשלום פקדון נדרש לגבות מכל יזם המגיש בקשה להיתר במסגרת תמ"א ,38 כתנאי לקליטת הבקשה . 4.1.2 . יודגש, כי חוסר הגביה עלה לראשונה על ידי הביקורת. אין במחלקה תהליך פיקוח ובקרה וללא התראה ממוחשבת, זאת במטרה למנוע מקרים של אי גביית כספים מיזמים כנדרש בהוראות. 4.1.3 . ב- 19 בקשות (מתוך מדגם של 28 תיקים המהווים )67% בהם שולם הפ י קדון אך לא נסרק מסמך תיעוד התשלום ולא עודכן במערכת הממוחשבת קומפלוט , בניגוד לנדרש. הוצג לביקורת על ידי מנהלת מחלקת אגרות בנייה והיטלים , כי לאור הער ות הביקורת תוקנו הליקויים. 4.2 . חריגות בנייה (סעיף )6 4.2.1 . בביקורת עלו חמישה מקרים מתו ך שישה אשר לא נמצא בהם חיוב עבור חריגות בשטחי בנייה שאותרו. 4.2.2 . לאור סקירת הביקורת, בוצעה בדיקה מעמיקה אשר העלתה כי מ חודש יולי 2018 ועד למועד הביקורת, מחלקת הפיקוח לא מצרפת לדוחות המשפטיים חיובים לאגרות והיטלים בגין חריגות הבנייה שנמצאו. 4.2.3 . סך העלות של אגרת חריגות הבנייה שלא נגבתה עומדת על 102,070 .₪ 4.2.4 . בנוסף לעלות האגרה שלא נגבתה יש סבירות גבוהה לכפל אגרה כקנס ולכן הסכום הצפוי להתקבל בעקבות הביקורת עומד על כ 204,000 .₪ 4.3 . חידוש היתר בנייה ללא תשלומי אגרות בנייה (סעיף )7 4.3.1 . מהביקורת עלו שני מקרים (מתוך מדגם של 10 מקרים המהווים )20% לא נמצאו דוחות פיקוח לתיעוד שאכן העבודות בשטח התחילו.

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 אגרות בנייה והיטלי פיתוח 17 4.3.2 . לביקורת נמסר כי החל משנת 2019 לכל אתר יש אירוע "אישור תחילת עבודה" (מספר אירוע 2003 ו- 2005 ), שמוזן לפי אסמכתאות. 4.4 . תשלום אגרות לאחר ניפוק היתר בנייה (סעיף )8 4.4.1 . נמצאו 2 מקרים (מתוך 10 מקרים שנדגמו המהווים 20% ) בהם הונפקו היתרי בנייה לפני תשלום האגרות , בניגוד לנדרש בהוראות העירייה ובשונה מיתר המקרים בהם כתנאי להפקת היתר בניה נדרש היזם לשלם את האגרות וההיטלים. 4.4.2 . ניפוק היתר בניה לפני תשלום אגרות והיטלים מקטין את היכולת של העירייה לפקח ולבקר אחר קבלת האגרות וההיטלים. 4.5 . הנפקת היתר בנייה ללא תשלום אגרה (סעיף )9 4.5.1 . מהביקורת עולה כי מקרה אחד (מתוך מדגם של 12 מקרים המהווים )8% הונפק היתר בנייה ללא תשלום אגרת בנייה. 4.6 . טבלת שטחים לא אחידה לצורך חישוב אגרות (סעיף )10 4.6.1 . מחלקת אגרות והיטלים מקבלת את טבלת השטחים מבודקי התוכניות להכנת חישוב אגרות והיטלים. 4.6.2 . בודקי התוכניות ממלאים את טבלת השטחים בטבלה לא אחידה כך שנוצרים מצבים בהם הבודקים לא מסמנים את כל הפרמטרים הנדרשים (לדוגמא מספר יחידות דיור) . 4.6.3 . טבלת שטחים לא אחידה מקשה על הבדיקות המבוצעות במחלקה של השוואת טבלת השטחים הרשומה לטבלת השטחים שהוזנה בוועדה וכן לצורך חישוב האגרות וההיטלים. 4.7 . חישוב אגרות והיטלים ללא הפרשי הצמדה (סעיף .)11 4.7.1 . מהביקורת עלו שני מקרים (מתוך 6 מקרים שנדגמו המהווים 33% ) בהם נמצאו תשלומי אגרות היתרי בנייה ללא חישובי הפרשי הצמדה, בניגוד לנדרש ברגולציה.

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 אגרות בנייה והיטלי פיתוח 18 4.8 . בדיקת קביעת שטח ונפח לחיוב היטלים (סעיף )12 4.8.1 . במערכת ה"קומפלוט" קיים שדה המציין נפח להזנה אך נתוני הנפח של נכסים לא מוזנים למערכת על ידי הבודקים , בשונה ובאופן לא אחיד מנכסים המחויבים לפי מ"ר . 4.8.2 . נתוני הנפחים נרשמים בצורה ידנית בלבד בטבלת השטחים ומועברים למחלקת אגרות והיטלים בטבלת השטחים הידנית . 4.8.3 . במדגם שביצעה הביקורת ב 7 מקרים, נמצא כי בכולם חישוב ההיטלים בוצע על פי נפחים כנדרש . 4.9 . סיווג שגוי של בקשות במערכת ה"קומפלוט" (סעיף )13 4.9.1 . מהביקורת עלו שני מקרים (מתוך מדגם של 10 מקרים שנדגמו המהווים )20% בהם נרשם סיווג שגוי לבקשה במערכת . 4.9.2 . סיווג לא נכון של הבקשה, מקשה על המעקב והבדיקה האם יש צורך בתשלום אגרות. 4.10 . בדיקת שטחי בנייה לחיוב אגרות והיטלים (סעיף )14 4.10.1 . מהביקורת עלו שני מקרים (מתוך מדגם של 10 מקרים המהווים )20% בהם חישוב השטחים בטבלת השטחים במערכת ה"קומפלוט", לא תאם לחישוב השטחים בשובר התשלום לאגרה. 4.10.2 . בנוסף לא נמצאה חתימה של הבו דק על טבלת השטחים לאישור הבדיקה באחד מהמקרים (לא היה בנוהל בתקופת הבקשה) . 4.11 . הזנת מספר יחידות דיור שגויות במערכת ה"קומפלוט" (סעיף )15 4.11.1 . מסקירת הביקורת עולה כי נמצאו שלושה מקרים בהם הוזנו מספר יחידות דיור שגויות במערכת ה"קומפלוט". 4.11.2 . הונפק היתר הבנייה עם מספר היחידות השגוי ותוקן לאחר מכן עם גילוי הטעות. 4.12 . סכומי אגרות והיטלים שליליים (סעיף )16 4.12.1 . נמצאו 2 מקרים (מתוך מדגם של 10 מקרים שנדגמו המהווים )20% בהם הופקו תשלומי אגרות בסכום שלילי .

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 אגרות בנייה והיטלי פיתוח 19 4.12.2 . באחד מהמקרים, מחלקה אחרת שאינה מחלקת אגרות והיטלים, הפיקה קיזוז ואגרה שלילית , נמסר לביקורת כי ככל הנראה מדובר בקיזוזים בגין תשלומים עודפים של היזמים בנושאים אחרים(כגון היטלי השבחה) . 4.13 . חיוב כפול / שגוי באגרות בנייה (סעיף )17 4.13.1 . בתחשיב האגרות של העירייה נקבע, שאגרת הבנייה מורכבת משני רכיבים: האחד אגרת בנייה חדשה או תוספת בנייה לפי סעיף 1.00.100 בסך .₪ 948.80 השני "כל עבודה הטעונה היתר" לפי סעיף 1.00.800 בסך 299.64 ש"ח. 4.13.2 . האגרה המינימלית שנקבעה בתקנות התכנון והבניה הינה אגרת מינימום אך אינה מתווספת לסכום הכולל כפי שקבעה העירייה ברכיב הגביה השני. 4.13.3 . בדוח הביקורת הקודם לשנת 2015 "חישוב אגרות בנייה והיטלי פיתוח" צוין כי "בהתאם לתקנות, גובה אגרות הבנייה נקבע כמכפלת שטחי הבנייה המאושרים בתעריף אגרות הבנייה המעו דכן או אגרת המינימום ה גבוה ביניהם . " 4.13.4 . דוח הביקורת הקודם קבע בין היתר כי בוצע חיוב נוסף של אגרת המינימום על חיוב אגרת הבנייה באופן לא תקין. 4.13.5 . מסקירת הביקורת עולה, כי למרות הערת הביקורת משנת 2015 , העירייה המשיכה לחייב את היזמים באופן כפול, שגוי ובניגוד להמלצת מבקר העירייה . 4.13.6 . מהביקורת עלה מקרה (בקשה מספר 2016036 ) בו בוצעה גבייה של אגרת מינימום וכן גבייה עבור אגרת בנייה על פי שטחי הבנייה המאושרים . 4.13.7 . הועבר לביקורת כי הוחלט על ידי מהנדסת העיר וסגן מנהל מהנדסת העיר על הפסקת הגבייה עבור שני הרכיבים ביחד בתאריך 12.7.2020 . 4.13.8 . מסקירת הביקורת עולה כי מאז התאריך 12.7.2020 בו הוחלט על הפסקת גבייה בעבור שני הרכיבים, לא נמצאו מקרים נוספים של גביה כפולה. 4.13.9 . כאמור התביעה שהוגשה הינה תביעה ייצוגית היות ומדובר בסכום קטן יחסית לכל מי ששילם וניתן להניח כי רוב המשלמים כלל לא מודעים לנזק וזכויותיהם לקבלת החזר. 4.13.10 . התביעה הגישה הערכה של מספר ההיתרים בגינם שולמה אגרה כפולה והעמידה את התביעה על הערכה של 1,500,000 ₪ לכל ל מבקשי ההיתרים לתקופה של שנתיים לפחות. 4.13.11 . בתאריך 25.11.2020 הוגשו סיכומים של הצדדים וטרם התקבל פסק דין.

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 אגרות בנייה והיטלי פיתוח 20 4.14 . חשבון פרופורמה (סעיף )18 4.14.1 . מהביק ורת עולה כי מחלקת אגרות והיטלים לא מוסרת ליזם חשבון פרופורמה (טופס קיים במערכת) הכולל את אופן תחשיב האגרות וההיטלים. 4.14.2 . הוצג לביקורת, כי בעבר נהגו למסור חשבון פורפורמה כאמור ליזם ובשנים האחרונות נוהל זה הופסק . 4.14.3 . נמסר לביקורת כי כיום כאשר ישנה דרישה לחשבון פרופורמה על ידי מבקשי הבקשה, מוציאים שובר לתשלום הכולל הדפסת המילים עליו "לעיון בלבד" . 4.15 . הרשאות לביצוע פעולות במערכת "קומפלוט" (סעיף )19 4.15.1 . מהביקורת עולה כי נמצאו הרשאות עודפות ל- 378 עובדים לביצוע אירוע הפקת אגרות והיטלים בעוד ההרשאה לאירוע זה מותרת ל- 3 עובדים בלבד . 4.15.2 . מ הביקורת עולה כי ישנם הרשאות עודפות ל- 38 עובדים לביצוע אירוע תשלום אגרות והיטלים בעוד רק 3 עובדים בעלי סמכות לביצוע פעולה זו . 4.16 . מערכת מידע "קומפלוט" (סעיף )20 4.16.1 . נדרשים פיתוחים להתאמ ת תוכנת הקומפלוט לנהלי העבודה והפיקוח הנדרשים במחלקת אגרות והיטלי פיתוח . 4.16.2 . הדוחות שניתן להפיק ממערכת הקומפלוט בנושא כספים וחיובים - הינו רק בפורמט Pdf סגור שלא ניתן להשתמש בו לצורך ביצוע פועלות פיקוח ובקרה וביצוע חישובים והצלבה לקבצים אחרים. כיום מקובל, כי כל הק בצ ים שנדרש להפיק ממערכת הנדסית וכספית יהיו בפורמט אקסל פתוח. 4.16.3 . השיפורים הנדרשים במערכת ה"קומפלוט": ▪ בעת הוספת התראה על פיקדון שלא שולם, נדרשת הוספת פעולת חסימה להמשך הפעולות בתיק ולא רק התראה. (תוך כדי הוספת אפשרות של נטרול בקשות מטעם עיריית רמת גן ,שלא נדרשת לשלם) ▪ הוספת שדה למילוי נפחים בדוחות אקסל מהמערכת, בעת חישוב היטלי פיתוח בנכסים שאינם למגורים. ▪ הפקת דוחות מהמ ערכת כיום מוגבלת בבחירת הנתונים , נד רשת הגדלת הנתונים הזמינים בע ת הפקת דוחות מהמערכת.

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 אגרות בנייה והיטלי פיתוח 21 4.17 . טבלת שטחים לא סרוקה במערכת ה"קומפלוט" (סעיף )21 4.17.1 . מהביקורת עלו שני מקרים ( מתוך מדגם של 10 מקרים שנדגמו המהווים 20% ), בהם נמצא כי טבלת השטחים לא היתה סרוקה במערכת ה"קומפלוט" בניגוד לנדרש בנהלים . 4.18 . חתימה על "גרמוש ק ות" לאחר תשלום (סעיף )23 4.18.1 . עד למועד הביקורת מחלקת אגרות והיטלים לא חתמה על "גרמוש קות" לאחר ביצוע התשלום. 4.18.2 . חתימה על ה"גרמ ושק ות" מונעת אפשרות של שינוי הגרמושקה לאחר הו ו עדה. 4.18.3 . הוצגו לביקורת דוגמאות לחתימות שטרם אושרו כפתרון להערת הביקורת וכן האפשרות למעבר לחתימה אלקטרונית. 4.19 . נ הלי עבודה (סעיף )24 4.19.1 . מחלקת אגרות והיטלים פועלת בהתאם לנוהל עבודה פנימי קיים . 4.19.2 . במהלך הביקורת, מנהלת מחלקת אגרות והיטלים הכינה עם יועץ חיצוני נוהל חדש עם שיפורים נדרשים . למועד הביקורת הנוהל החדש טרם אושר ו טרם החלו לעבוד על פיו.

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 אגרות בנייה והיטלי פיתוח 22 פירוט הממצאים פיקוח, בקרה ומ נהל תקין 5 . בקשות ללא תשלום פ י קדון 5.1 . בהתאם לנהלי טיפול בבקשה להיתר ברשות הרישוי של מינהל התכנון לפי תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, ישנו תשלום מוקדם (פיקדון) על חשבון אגרת הבנייה המהווה תנאי לקליטת בקשה להיתר בנייה . הפיקדון נקבע לפי סוג הבקשה: • בקשות חדשות להריסה או חיזוק – עלות קבועה . ₪ 32.75 למ"ר • בקשות לשינויים ללא תוספת שטח – עלות קבועה .₪ 61 • בקשות לשינויים עם תוספת שטחים – עלות קבועה .₪ 304 5.2 . להלן העתק ההוראה על פי הנחיות לרשות הרישוי - טיפול בבקשה להיתר ברשות הרישוי: 5.3 . על פי נוהל פנימי של הכנת חשבון אגרות והיטלים , לאחר קבלת תשלום הפיקדון , יש לסרוק את הקבלה ולבצע רישום במערכת המידע קומפלוט. 5.4 . להלן העתק ההוראה על פי הנוהל הפנימי: הערת הביקורת 5.5 . מהביקורת עולה כי 6 בקשות לתמ"א ( 38 מתוך מדגם של 17 תיקים המהווים , )35% שהוגשו במשרדי העירייה – לא נגבה הפיקדון על חשבון אגרת הבניה (בהתאם לנהלי הטיפול בבקשה להיתר בניה לפי תיקון 101 לחוק התכנון והבניה), הנדרש לגבות מכל יזם המגיש בקשה להיתר במסגרת תמ"א 38 , כתנאי לקליטת הבקשה.

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 אגרות בנייה והיטלי פיתוח 23 5.6 . להלן פירוט המקרים בהם הוגשו בקשות ולא שולם פיקדון על חשבון אגרת הבניה כנדרש בנהלים: מספר בקשה תיק בניין\ת.ז. תיאור הבקשה שנת הבקשה 201700671 19571002 שינויים 2017 201900536 3532000 בקשה להיתר 2019 201900617 7134005 מעלון 2019 20200585 6142102 בנין מגורים מגדל 2020 202000601 7070001 בקשה להיתר 2020 202000610 14313003 מעלית 2020 5.7 . הביקורת מעירה כי חוסר הגבייה עלה לראשונה על ידי הביקורת. אין במחלקה תהליך פיקוח ובקרה וללא התראה ממוחשבת, זאת במטרה למנוע מקרים של אי גביית כספים מיזמים כנדרש בהוראות. 5.8 . מהביקורת עולה כי 19 בקשות ( מתוך מדגם של 28 תיקים המהווים )67% בהם שולם הפיקדון אך לא נסרק מסמך תיעוד התשלום ולא עודכן אירוע "תשלום" במערכת הממוחשבת קומפלוט, בניגוד לנדרש. הסריקה והעדכון בוצעו רק לאחר הערת הביקורת בתאריך 28.12.20 . 5.9 . להלן פירוט המקרים בהם שולם הפיקדון אך לא נסרק התשלום ולא עודכן במערכת הקומפלוט : מספר בקשה תיק בניין\ת"ז תיאור הבקשה שנת הגשה 201700892 19604001 חדר על הגג 2017 201701146 145011562 בקשה להיתר 2017 201800001 767001 תמ"א 38 הריסה ובניה 2018 201700890 6329000 חדר על הגג 2017 201700762 8605768 בניין מגורים משותף ח 2017 201700514 8674000 תמ"א 38 הריסה ובניה 2017 201700499 2848000 תמ"א 38 הריסה ובניה 2017 201700513 2819000 תמ"א 38 הריסה ובניה 2017 201800607 353000 תמ"א 38 הריסה ובניה 2018 201800611 13099000 תמ"א 38 הריסה ובניה 2018 201800604 12540000 תמ"א 38 הריסה ובניה 2018 201800853 6235060 בנין מגורים צמוד קרק 2018 201800005 13023115 תמ"א 38 הריסה ובניה 2018 201800063 2676000 תמ"א 38 הריסה ובניה 2018 201800342 61762012 בקשה להיתר 2018 201800415 9152132 חדר על הגג 2018 201800477 8647684 תמ"א 38 הריסה ובניה 2018 201800478 8647685 תמ"א 38 הריסה ובניה 2018 201900133 8603779 בניין מגורים משותף ח 2019

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 אגרות בנייה והיטלי פיתוח 24 המלצו ת הביקורת 5.10 . יש לעגן נהלי עבודה כתובים ומחייבים לכלל הפעילויות בתחום הכספים. 5.11 . יש להקפיד על סריקת קבלת תשלום הפיקדון ורישומו במערכת. 5.12 . יצירת התראה במערכת אשר לא מאפשרת המשך טיפול בתיק ללא תשלום הפיקדון בתקופת חודש מיום הגשת הבקשה . תגובת מנהלת מחלקת אגרות והיטלים : "מקרה 201700671 - בעקבות הביקורת הנושא נבדק ושולם פיקדון ב - 31/12/20 . מקרה 201900536 - בקשה ללא פעילות, הוספה התראה "לא לטפל ללא תשלום פיקדון" . מקרה 201900617 - בקשה ללא פעילות, ישנה התראה מה - 23/11 "לא לטפל ללא תשלום פיקדון". מקרים 202000585 , 202000601 - אין פעולות בבקשה , ישנ ה התראה מתאריך .17/9 מקרה 202000610 - הבקשה נסגרה, היתה הפקה לפיקדון ולא היתה פעילות". " במקרים בהם שולם הפיקדון אך לא נסרק במערכת הקומפלוט, נמצאו בבד יקה בארכיב המסמכים וברישוי זמין כל הקבלות, סריקת הקבלות הינה באחריות הקולטות ולא מתבצעת במחלקת אגרות והיטלים ". תגובת מהנדסת העיר: • " בקשה 201700671 - מדובר בבקשה משנת 2017 מתקופת מהנדסת העיר הקודמת שאכן לא שולם הפ י קדון על פי נוהל תקין של בודק הבקשה ולכן גייסנו כוח אדם מקצועי . לאור ממצאי הביקורת, נוסיף ונאמר שבמסגרת נוהל עבודה אם כעבור שלושה חודשים מיום פתיחת הבקשה, לא משולם הפיקדון, נשלחת הודעה לעורך הבקשה על סגירת הבקשה. בבקשות הבודדות מהשנים – 2019 ,2020 בהן לא נמצאה קבלה על פיקדון ניתן לראות כי הבקשה נפתחה, לא שולם פ י קדון, הטיפול נעצר והבקשה נסגרה. • מקבלת את המלצות הביקורת".

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 אגרות בנייה והיטלי פיתוח 25 6 . חריגות בנייה 6.1 . סעיף 6 (א) לחוק עזר לסלילת רחובות קובע : 6.2 . מחלקת הפיקוח על הבנייה ממונה על איתור וטיפול בחריגות בנייה ברחבי העיר. 6.3 . חריגות הבנייה שאותרו מתועדות ע"י פקחי המחלקה במערכת הקומפלוט עם פתיחת תיק עבירת בנייה ורישום פרטי החריגה. מחלקת הפיקוח על הבנייה מבצעת חקירה ועל פי ממצאיה מתקבלת החלטה לסגירת התיק או העברתו למחלקה המשפטית לצורך הגשת תביעה. 6.4 . לאחר ההחלטה על הגשת תביעה, יש צורך בחיוב באגרות והיטלי פיתוח בגין חריגות בשטחי בנייה שאותרו . הערו ת הביקורת 6.5 . במדגם שביצעה הביקורת עלו 5 בקשות מתוך 6 אשר לא נמצא בה ם חיוב עבור חריגות בשטחי בנייה שאותרו. 6.6 . להלן הבקשות שנבדקו: מספר בקשה חיוב באגרות והיטלים נוספים תאריך האירוע סוג העבירה 20150270 לא קיים חיוב 2.5.17 שימוש חורג 20150187 קיים חיוב 25.7.18 בנייה בסטייה מהיתר 20160298 לא קיים חיוב 13.3.18 שימוש חורג 20170301 לא קיים חיוב 4.4.19 תלונות\ בניה ללא היתר 20190036 לא קיים חיוב 7.2.19 שימוש חורג 202000010 לא קיים חיוב 26.4.20 שימוש חורג 6.7 . לאור סקירת הביקורת, בוצעה בדיקה מעמיקה אשר העלתה כי מחו דש יולי 2018 ועד למועד הביקורת , מחלקת הפיקוח לא מצרפת לדוחות המשפטיים חיובים לאגרות והיטלים בגין חריגות הבנייה שנמצאו. 6.8 . סך העלות של אגרת חריגות הבנייה שלא נגבתה עומדת על 102,070 .₪ 6.9 . חישוב סך העלות בוצע כסך המטרים החורגים כפול העלות למ"ר: 3,129.07 32.62 * = 102,070 6.10 . בנוסף לעלות האגרה שלא נגבתה יש סבירות גבוהה לכפל אגרה כקנס ולכן הסכום הצפוי להתקבל בעקבות הביקורת עומד על כ 204,000 .₪

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 אגרות בנייה והיטלי פיתוח 26 6.11 . להלן מצורף פירוט חריגות הבנייה כולל שטחים בגינם לא בוצעה גבייה: תיק פיקוח תאריך הארוע תאור העבירה שטח עיקרי שטח שירות 20160334 15/05/2019 תלונות 62 20170209 11/03/2020 בניה ללא היתר 106.38 20170277 15/05/2019 תלונות 30.8 20180098 06/12/2018 בניה ללא היתר 14.3 10.64 20180117 15/05/2019 תלונות 19.42 20180118 31/12/2018 בניה ללא היתר 35.2 20180122 14/01/2019 בניה ללא היתר 47.53 20180130 07/06/2020 תלונות 37.44 20180148 09/12/2018 בניה ללא היתר 33 20180154 01/06/2020 בניה ללא היתר 23 20180168 24/06/2020 תלונות 6.36 20180191 29/07/2019 תלונות 15.49 20180196 08/06/2020 תלונות 44 20180200 23/06/2020 תלונות 54 20180212 01/11/2018 בניה ללא היתר 30 20180232 25/07/2019 בניה ללא היתר 14.4 20190002 04/04/2019 פניות - פנימי 33.54 20190018 15/05/2019 בניה ללא היתר 12.5 20190019 19/05/2019 בניה ללא היתר 15 20190051 06/02/2020 תלונות/בניה בסטיה מהיתר 50.47 20190057 08/07/2020 תלונות/בניה בסטיה מהיתר 99.06 20190063 26/05/2019 תלונות/בניה ללא היתר 35.99 20190071 16/06/2019 פניות - פנימי 98.5 20190075 03/05/2020 תלונות 34.89 20190080 02/10/2019 תלונות/בניה ללא היתר 84.3 20190085 30/07/2019 תלונות 7.5 20190088 23/04/2020 תלונות 24.62 20190097 17/12/2019 בניה ללא היתר 1.82 20190116 19/12/2019 תלונות 16.4 20190125 04/05/2020 תלונות 65 20190152 23/04/2020 תלונות/בניה ללא היתר 12.7 20190167 10/09/2020 תלונות 5 20190200 23/04/2020 תלונות 102 20190214 10/09/2020 תלונות 9.34 20190249 23/04/2020 תלונות 3.54 20190259 17/12/2019 תלונות 20.43 20190261 30/12/2019 תלונות/בניה ללא היתר 17.07 20190281 02/01/2020 תלונות 19.23 20190303 26/11/2020 בניה ללא היתר 18

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 אגרות בנייה והיטלי פיתוח 27 תיק פיקוח תאריך הארוע תאור העבירה שטח עיקרי שטח שירות 20190309 02/01/2020 תלונות 10.45 20190316 10/06/2020 תלונות 21.13 20190370 26/04/2020 תלונות 5 20200037 12/07/2020 בניה ללא היתר 74.52 20200039 08/11/2020 תלונות/בניה בסטיה מהיתר 66 20200053 26/11/2020 בניה ללא היתר 33 20200071 26/11/2020 בניה ללא היתר 14 20200090 14/06/2020 תלונות 6.81 20200091 09/07/2020 תלונות 6.98 20200097 12/07/2020 תלונות 11 20200148 16/06/2020 בניה ללא היתר 15.46 20200151 24/06/2020 בריכת שחיה 65 20200159 30/06/2020 בניה ללא היתר 3.72 20200166 22/06/2020 בניה ללא היתר 34.27 20200203 04/01/2021 תלונות 18.7 20200207 10/09/2020 בניה ללא היתר 26.42 20200257 16/09/2020 בניה ללא היתר 26 20200261 27/10/2020 תלונות 64 20200262 27/10/2020 תלונות 28 20200263 21/10/2020 בניה ללא היתר 27 20200265 21/10/2020 תלונות 19 20200266 04/02/2021 תלונות 61.2 20200269 26/11/2020 בניה ללא היתר 17.39 20200272 26/11/2020 בניה ללא היתר 9.31 20200274 16/09/2020 תלונות 6 20200275 17/09/2020 תלונות/בניה ללא היתר 6 20200276 17/09/2020 תלונות/בניה ללא היתר 6.4 20200286 17/12/2020 תלונות 100 20200301 27/10/2020 בניה ללא היתר 41.94 20200305 08/11/2020 תלונות 35.7 20200307 10/09/2020 תלונות 50.4 20200308 08/11/2020 תלונות 31 20200323 02/11/2020 בניה ללא היתר 27.44 20200325 02/11/2020 בניה ללא היתר 23.26 20200336 10/09/2020 תלונות 10.78 20200342 02/11/2020 בניה ללא היתר 36.95 20200344 10/09/2020 בניה ללא היתר 17.01 20200352 10/09/2020 תלונות 17.7 20200360 08/11/2020 תלונות 100 20200363 26/11/2020 בניה ללא היתר 15.52 20200367 26/11/2020 בניה ללא היתר 22.62 20200368 21/10/2020 בניה ללא היתר 34.92 20200371 26/11/2020 בניה ללא היתר 18.04

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 אגרות בנייה והיטלי פיתוח 28 תיק פיקוח תאריך הארוע תאור העבירה שטח עיקרי שטח שירות 20200378 27/10/2020 בניה ללא היתר 11 20200381 21/10/2020 בניה ללא היתר 34 20200382 26/11/2020 בניה ללא היתר 10.83 20200394 09/11/2020 בניה ללא היתר 27.06 20200401 26/11/2020 בניה ללא היתר 28.52 20200403 04/01/2021 בניה ללא היתר 57 20200407 27/10/2020 בניה ללא היתר 33 20200450 06/01/2021 בניה ללא היתר 19.84 20200511 17/12/2020 בניה ללא היתר 33.12 20200514 04/02/2021 בניה ללא היתר 21.16 45.52 20200517 04/01/2021 בניה ללא היתר 10.26 20200532 04/01/2021 בניה ללא היתר 43.47 20200547 04/01/2021 בניה ללא היתר 14.36 20200549 04/02/2021 בניה ללא היתר 14.39 13.93 20200553 04/02/2021 בניה ללא היתר 38.94 20200556 04/02/2021 בניה ללא היתר 35.77 3058.98 70.09 המלצו ת הביקורת 6.12 . בעת איתור חריגת בנייה בשטח, יתעד המפקח את שטח החריגה שמצא בדוחות הפיקוח ובתיק חריגת הבנייה במערכת הקומפלוט וידווח למחלק ת אגרות בנייה והיטלי פיתוח על ממצאיו. 6.13 . המחלקה תפעל מול הגורם האחראי במחלקת הגבייה לביצוע חישוב של היטלי הפיתוח הנדרשים, חיוב במערכת הגבייה וכן הפקת שובר לתשלום היטלי פיתוח. 6.14 . לאחר קבלת המקרים של חריגות בנייה מאגף ההנדסה, השירות המשפטי יפעל לגביית האגרות. תגובת מנהלת מחלקת אגרות והיטלים: "תיקי ח ריגות הבנייה במדגם שבוצע הינם שינוי יעוד ולא כוללים שטחים חורגים בגינם היתה אמורה להיות מבוצעת גבייה, בעקבות הב יקורת בשיתוף עם ס/מהנדסת העיר לענייני אכיפת חוק התכנון והבניה אנחנו מטפלים בממשק עבודה חדש לחיוב אגרות והיטלים בגין חריגות הבניה."

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 אגרות בנייה והיטלי פיתוח 29 תגובת מהנדסת העיר: "עד 2019 מחלקת הפיקוח העבירה באופן שוטף כפל אגרות למחלקה המשפטית שלא עשתה שימוש נכון ולא גבתה את הכספים. ועכשיו לאור המלצת הביקורת ועל פי הנחייתי מתגבש נוהל כפל אגרה בתאום עמי ועם הפיקוח על הבנייה, המחלקה המשפטית ומחלקת אגרות והיטלים. " 7 . חידוש היתר בנייה ללא תשלומי אגרות בנייה 7.1 . על פי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) נקבע כי: 7.2 . בעת בקשה לחידוש היתר בנייה, יש דרישה לתשלום אגרות בנייה בסך 10% מסכום האגרה , אלא אם כן החלו בעבודות ואז אין דרישה לתשלום אגרה. 7.3 . להלן מצורפת חוות דעת היועצת המשפטית בנושא חידוש ההיתר : 7.4 . ישנה דרישה לביקורת שטח על ידי הפיקוח, לבדיקה האם אכן העבודות בשטח התחילו. הערו ת הביקורת 7.5 . מהביקורת עול ה כי בשני מקרים (מתוך מדגם של 10 מקרים המהווים )20% לא נמצאו דוחות פיקוח לתיעוד שאכן העבודות בשטח התחילו. 7.6 . ב בקשה מספר 201700944 לא נמצא דוח תחילת עבודה או אירוע, לא נמצאו דוחות פיקוח בשטח שמוכיחות שאכן העבודות בשטח התחילו ואין צורך בתשלום אגרה. 7.7 . בדראפט הישיבה נרשם כי מבקש החידוש הודיע מתי התחיל בבנייה אך לא נמצאו אסמכתאות לכך וההיתר נמסר ישירות למבקש הבקשה על ידי מפקח הבנייה.

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 אגרות בנייה והיטלי פיתוח 30 7.8 . להלן צילום של הבקשה המקורית : 7.9 . בקשה מספר 201700976 (מתקופת מהנדסת העיר הקודמת) לא נמצאו אסמכתאות לדוחות פיקוח כי אכן התחילה הבנייה ואין צורך בתשלום אגרת בנייה. 7.10 . להלן צילום הבקשה במערכת: 7.11 . נמצאה הערה בלבד של בודק התוכניות שההיתר שמחודש תואם לבנוי למעט קומת המרתף. 7.12 . נמסר לביקורת כי החל משנת 2019 לכל אתר יש אירוע "אישור תחילת עבודה" (מספר אירוע 2003 ו- 2004 ), שמוזן לפי אסמכתאות. המלצות הביקורת 7.13 . יש להקפיד על בדיקה שאכן רשום במערכת אירוע "אישור תחילת עבודה" . 7.14 . יש להקפיד על מעקב ביצוע פיקוח ותיעוד בשטח לתחילת עבודות. 7.15 . הוספת קיום דוח מהפיקוח כתנאי להעלאה לו ו עדה לחידוש היתר . תגובת מנהלת מחלקת אגרות והיטלים : " כיום נערכת בדיקה על ידי שאכן קיים דוח מהפיקוח לגבי תחילת העבודה לפני מסירת ההיתר, עם זאת האחריות לבדיקת דוח פיקוח הינה באחריות הבודקים כתנאי לשיבוץ בוועדה ולא באחריות מחלקת אגרות והיטלים. "

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 אגרות בנייה והיטלי פיתוח 31 תגובת מהנדסת העיר: " בשל מחסור בכוח אדם שהיה בעבר, הסתמכו על הצהרת המבקש באם החלו העבודות או לא, היום מצבת כוח אדם של אגף הפיקוח על הבנייה גדלה ובדרך לקבלת הסמכה כוועדה עצמאית . בכל בקשה יוצא מפקח ו רק לאחר קבלת דוח המפקח , מעלים את הבקשה לוועדה."

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 אגרות בנייה והיטלי פיתוח 32 8 . תשלום אגרות לאחר ניפוק היתר בנייה 8.1 . מגיש הבקשה / היזם נדרש לשלם את הסכום ה נקוב בשובר התשלום בקופת העירייה, לאחר מכן עליו למסור את הקבלה לאחראי אגרות והיטלים לעדכון במערכת לפני הפקת היתר בנייה. 8.2 . באחריות מהנדס הרישוי לסרוק את קבלת התשלום במערכת ה"קומפלוט". 8.3 . להלן ההוראות מנוהל פנימי - הכנת חשבון אגרות והיטלים: 8.4 . סעיף 19 לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל 1970 קובע כי יש לשלם את אגרת הבנייה על מנת לקבל את ההיתר. אגרות 19. בעד מתן היתר ישולמו האגרות שנקבעו בתוספת השלישית . הערו ת הביקורת 8.5 . מהביקורת עולה כי בשני מקרים (מתוך 10 מקרים שנבדקו המהווים )20% הית ר הבנייה הופק לפני תשלום האגרות, בניגוד לנדרש בהוראות העירייה ובשונה מיתר המקרים בהם כתנאי להפקת היתר בניה נדרש היזם לשלם את האגרות וההיטלים. 8.6 . ניפוק היתר בניה לפני תשלום אגרות והיטלים מקטין את היכולת של העירייה לפקח ולבקר אחר קבלת האגרות וההיטלים. 8.7 . מקרה ראשון - בקשה מספר 20190166 , הופק שובר לתשלום אגרה בתאריך ,7.8.19 היתר בנייה נמסר בתאריך 14.8.19 , תשלום האגרה בוצע כשבועיים לאחר ההיתר בתאריך .28.8.19 8.8 . נמסר לביקורת לאחר בדיקת המקרה, כי התשלום בוצע בתאריך 8.8.19 על פי מסמכי הבנק אך הקבלה הופקה בטעות סופר רק בתאריך 28.8.10 כ- 20 יום לאחר ביצוע התשלום.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==