ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף קשרי קהילה | היחידה ליידוע התושב בקהילה אגף קשרי קהילה

היחידה ליידוע התושב בקהילה

  • אודליה זיו

    מנהלת היחידה

מתוך אמונתם של ראש העיר ומנכ"ל העירייה בשיתוף ויידוע הציבור בכלל המיזמים המתקיימים בעיר ומתוך ההבנה כי התושב הינו שותף מרכזי ומשמעותי לתהליכים העירוניים המתבצעים במקום מגוריו – הוקמה בפברואר 2017 היחידה ליידוע התושב, כחלק מאגף קשרי קהילה.

היחידה אמונה על פעולות ליידוע הציבור בהליך אחיד, מסודר וקבוע – מול ובשיתוף עם יחידות תפעוליות מתוך העירייה ומחוצה לה – בהוצאת מנשרים, פליירים, מסרונים, שלטי חוצות, עדכונים שוטפים בממשק Waze וכל שאר האמצעים הנדרשים לפעולת יידוע התושב.

מטרת היחידה היא ריכוז כלל המידע מאגפי ומחלקות העירייה בנושא פעילויות שעתידות להתקיים בעיר. זאת לצורך הפצת אותו מידע, תוך מתן תשומת הלב לצורכי הציבור ולמען שיפור איכות חייו של התושב. כמו כן, יידוע הציבור מראש, באופן שקוף ומסודר, נועד למזער את חששותיו וליצור שיתוף פעולה של התושבים ומעורבות לטובת התנהלות רציפה ושוטפת של העבודות בעיר.