ראשי | עושים עסקים | החברה הכלכלית לפיתוח רמת-גן | רישום למאגר היועצים - החברה הכלכלית החברה הכלכלית לפיתוח רמת-גן

רישום למאגר היועצים - החברה הכלכלית


החברה הכלכלית לפיתוח רמת-גן בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת אנשי מקצוע מתאימים, להציע מועמדותם להיכלל במאגר החברה למתן שירותים במקצועות התכנון השונים.

כללי:

 • מאגר זה מיועד לאפשר לחברה להפעיל יועצים בין היתר בהתאם לאמור בתקנה 5א' לתקנות חובת המכרזים.
 • מועמדים המעוניינים להיכלל במאגר באחד התחומים הכלולים בו יידרשו להירשם אליו באמצעות הדוא"ל תוך צירוף המסמכים הנדרשים בהתאם למפורט בהמשך.
 • יודגש כי אין בפרסום הודעה זו ובפתיחת המאגר בכדי לחייב את החברה להתקשר עם מי ממגישי המועמדות למתן שירות מסוים, או להגביל את סמכותה ושיקול דעתה בנושא.
 • עדכון המאגר ייעשה באופן שוטף לאורך השנה ולחברה תהא הזכות לשנות ו/או להוסיף קריטריונים לרישום למאגר, ובהתאם לכך לבקש מיועצים רשומים להגיש את מסמכיהם שוב לאישור.
 • החברה תהא רשאית לרענן את מאגר היועצים ו/או לצאת למכרז לקבלת הצעות בתחומים המפורטים במאגר זה שלא ע"פ הקבוע בהוראות מאגר זה, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת לגורמים אלו ואחרים, והכל בהתאם להוראות כל דין.

תחומי ייעוץ:


סדרי הרישום ואופן הגשת הבקשות

רישום למאגר יעשה על ידי מילוי טופס "בקשה להצטרף למאגר המתכננים". על המועמדים למלא את טופס הבקשה במלואו, ולצרף את המסמכים הנדרשים על פיו, כמפורט להלן. את טופס הבקשה, חתום על ידי המועמד, בצירוף המסמכים הנדרשים, יש לשלוח בדוא"ל אל [email protected].

בדיקת הבקשה לרישום למאגר מותנית בתשלום דמי בדיקה בסך 250 ש"ח. התשלום יכול להתבצע בשיק לפקודת החברה הכלכלית לפיתוח רמת-גן, או בהעברה בנקאית (לקבלת פרטי החשבון יש ליצור קשר באמצעות דוא"ל [email protected]). בקשה שלא ישולמו בגינה דמי בדיקה לא תיבחן.

תנאי סף לרישום במאגר המתכננים

 • ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון). יועץ שאינו בעל השכלה רלוונטית לתחום ייעוץ מסוים, אך הינו בעל ניסיון של לפחות 7 שנים באותו התחום, ינמק את בקשתו להיכלל בתחום כיועץ ועפ"י נימוקיו תחליט החברה האם לקבל את בקשתו להיכלל במאגר.
 • תואר אקדמי רלוונטי ו/או רישיונות לעיסוק במקצוע, הנדרשים על פי הדין. יועצים המחזיקים בתואר ממוסדות ההשכלה בחו"ל נדרשים להציג תעודת שקילות תואר מהוועדה להערכת תארים ודיפלומות אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.
 • אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 • תעודת עוסק מורשה.
 • רשימת ממליצים הכוללת 3 המלצות לפחות ביחס לפרויקטים בתחום הייעוץ המבוקש.
 • ביצוע שלושה פרויקטים בישראל בתחום הייעוץ המבוקש, במהלך שלוש השנים האחרונות.

המסמכים הנדרשים לצירוף לבקשה

המועמדים נדרשים לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:

 • קורות חיים.
 • העתק נאמן למקור של רישיון או העתק נאמן למקור של תעודה המעידה על תואר אקדמאי.
 • לתאגיד - פלט מידע מרשם החברות/שותפויות.
 • אישור על ניהול פנקסי חשבונות.
 • תעודת עוסק מורשה.
 • תעודות נוספות המעידות על השכלה וניסיון מקצועי רלוונטי.
 • חומר פרסומי המתאר את המשרד.
 • תיאור של שלושה פרויקטים שבוצעו במהלך שלוש השנים האחרונות, לשביעות רצון הלקוחות, בתחומים ובסדרי גודל בהם מעוניין המבקש לעבוד, כולל, אם רלוונטי, קבצי PDF המכילים הדמיות, תכניות ומצגות על גבי דיסק.
 • רשימת ממליצים ובה לפחות 3 המלצות, כאשר 2 מתוכן לפחות תהיינה בגין הפרויקטים המנויים בסעיף 8 לעיל.
 • טופס בקשה להצטרפות למאגר.
 • מסמך הצהרה על אמיתות המידע.

צירוף למאגר המתכננים

 • החברה תבדוק עמידה בתנאי סף, התאמה לתחום הייעוץ ותקינות המסמכים שנשלחו, ובאם יוחלט לאשר מועמדותו של מועמד, תשלח לו החברה הודעה על הכללתו במאגר.
 • לחברה שמורה הזכות שלא לאשר רישום מועמד למאגר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי גם באם המועמד עומד כנדרש בתנאי הסף המפורטים לעיל, והכל בהתאם להחלטת ועדת המכרזים וההתקשרויות של החברה. המועמד מוותר בזאת על כל טענה באשר להחלטות החברה כאמור.
 • לחברה שמורה זכות הברירה, כחלק מהליך בחירת מועמדים, לראיין מספר מועמדים מתוך המאגר.
 • במידה וייבחר יועץ מתוך המאגר, יידרש הוא למלא, בטרם ההתקשרות עימו וכתנאי סף להתקשרות זו, טופס פרטי ספק ולהציג את האישור הנדרשים במקור וכשהם בתוקף.
 • החברה תהא רשאית לפנות לכל גוף שקיבל ו/או מקבל שירותים מהמועמד, ולפנות לממליצים שפרטיהם צורפו על ידי המועמד בטופס הבקשה, לצורך קבלת המלצות.
 • תנאי לכל התקשרות עם יועץ או מתכנן מהמאגר תהיה הצהרתו על היעדר החשש לניגוד עניינים.


להורדת טופס בקשה להצטרפות למאגר >

להורדת מסמך הצהרה על אמיתות המידע >