ראשי | שירותים באתר | ארנונה | הנחות בארנונה ארנונה

הנחות בארנונה

למידע בנוגע להנחה בארנונה לעסקים בעקבות משבר הקורונה >>

 

זכאים להנחות בארנונה


הוחלט להעניק את ההנחות המפורטות להלן מתוך ההנחות הקבועות כיום בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) – 1993 כפי נוסחן ביום קבלת החלטה זו.
ואלה ההנחות:


 

- הנחה לפי תקנה 2 על כל סעיפי המשנה שלה.
- הנחה לפי תקנה 7.
- הנחה לפי תקנה 12.
- הנחה לפי תקנה 13(א)(1).
- ההנחות הקבועות בפרק ה1 ו- ה2 לתקנות.
- נכסים הפטורים מארנונה עפ"י פקודת הפיטורין סעיף 4 ו – 5


כל ההוראות בתקנות הסדרים (הנחה מארנונה), לרבות דרך הגשתן וביטולן, יחולו על הנחות אלה.
ההנחות בפעם הראשונה יינתנו ממועד הגשת הבקשה בכתב לרשות ולא תאושרנה הנחות רטרואקטיביות.

ההנחה תינתן לאחר שתוכח הזכאות להנחת דעתה של הרשות ועם הצגת כל האישורים הדרושים המעידים על הזכאות להנחה.

זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים, עד יום 31 בדצמבר של אותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו יום ותיווסף ליתרת הארנונה.

לא תינתן הנחה אלא אם כן שולמה יתרת הארנונה הכללית ששולמה על הנכס בתשלום אחד מראש, בהוראת קבע או בהסדר תשלומים אחר להנחת דעתה של הרשות המקומית.


 

הנחות כלליות בארנונה למגורים


להלן הזכאים להנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על מחזיק בנכס, שיתקיימו לגביו התנאים כמפורט להלן בשנת הכספים הנוכחית:

 

בקשות לקבלת הנחה יש להגיש באמצעות הטפסים המקוונים - לכניסה לקישור לחצו כאן


 

1. הנחה לאזרחים ותיקים – אזרח ותיק זכאי להנחה מכוח חוק האזרחים הוותיקים ו/או תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג -1993 (להלן: "תקנות ההנחה") בשיעור של 30% מתשלומי ארנונה החלים על דירה המשמשת למגוריו, עד לשטח של 100 מ"ר הראשונים בלבד. בסעיף זה הגדרת אזרח ותיק הינה עפ"י הקבוע בחוק האזרחים הוותיקים.

* ההנחה תינתן לאזרח ותיק שסך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, אינו עולה על השכר הממוצע כהגדרתו בחוק האזרחים הוותיקים.

* גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, תינתן ההנחה רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה דירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע.

* ההנחה תינתן על פי בקשה בכתב חתומה ע"י המבקש, הכוללת את הפרטים לגבי הכנסותיו, והמסמכים הדרושים.

* אזרח ותיק המקבל לפי חוק הביטוח הלאומי אחת מקצבאות אלה: קצבת זקנה, קצבת שארים, קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה – הנחה שאינה עולה על 25% לגבי 100 מ"ר בלבד משטח הנכס. אם הוא מקבל גמלת הבטחת הכנסה, הנחה בשיעור עד 100% לגבי 100 מ"ר בלבד משטח הנכס.

* אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי- הנחה בשיעור עד 100% לגבי 100 מ"ר בלבד משטח הנכס, כפוף להמצאת מסמכים כנדרש.


 

2. נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף 127 לו לחוק הביטוח הלאומי אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור 75% ומעלה – זכאי להנחה בשיעור של 80%.

 

3. נכה אשר דרגת נכותו הרפואית המוכחת היא בשיעור של 90% ומעלה, או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור – זכאי להנחה בשיעור של 40%.

 

4. ילד נכה – כאשר בן או בת של מחזיק בנכס זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), תש"ע – 2010 או שהוא מעל גיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה- זכאי להנחה בשיעור של 33% לגבי 100 מ"ר משטח הנכס.

 

5. הזכאי לאחת הגמלאות המפורטות להלן זכאי להנחה בשיעור של 66% לגבי 70 מ"ר משטח הנכס.
עלה מספר בני המשפחה הגרים עם הזכאי על ארבעה – הנחה בשיעור של 66% מ- 90 מ"ר משטח הנכס.

א. גמלה כאסיר ציון או כבן משפחה של הרוג מלכות לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם , תשנ"ב- 1992.

ב. גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז – 1957.

ג. גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת גרמניה בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק הפדרלי לפיצויים (BEG ) מהשנים 1953-1965 , למי שהוכחה זכאותו כאמור , להנחת דעתה של הרשות המקומית (החל מיום 1.1.1996).

ד. גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת הולנד בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק הגמלאות ההולנדי לנפגעי רדיפות 1940-1945 (WUV) למי שהוכחה זכאותו כאמור , להנחת דעתה של הרשות המקומית (החל מיום 1.1.1996).

ה. גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת אוסטריה בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק האוסטרי לתמיכה בקורבנות (OFG) שנחקק בהקשר לחוק התגמולים עבור קורבנות המלחמה (סעיף 4 KOVG . ( 57

ו. גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי משנת 1954 בהקשר לקצבאות פצועים של הקורבנות האזרחיים של המלחמה 1945-1940.

 

6. הנחה בשיעור 100% תינתן לאסירי ציון בהתקיים התנאים הבאים:
אסיר ציון שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 17 ב' (ג') בהתאם לקבוע בחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 4) התשס"ג -2002 (חוק אסירי ציון) תוענק הנחה בשיעור 100% לגבי 100 מטר משטח דירת מגוריו בכפוף להמצאת אישור מהמוסד לביטוח לאומי על הכרה כאסיר ציון לפי סעיף 17 ב' (ג') לחוק אסירי ציון.

 

7. בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, תשי"ח –1958 זכאי להנחה בשיעור של 90% .

 

8. עולה - זכאי להנחה בשיעור של 90% לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס למשך שנה מתוך תקופה של עשרים וארבעה החודשים המתחילים ביום שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה.

 

9. זכאי לאחת הגמלאות המפורטות להלן זכאי להנחה בשיעור של 70% :


א. גמלה להבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א – 1980.

ב. תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום) התשל"ב – 1972.

ג. גמלת סיעוד , לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי.

 

10. חסיד אומות העולם לרבות בן זוגו או מי שהיה בן זוגו , היושב בישראל- זכאי להנחה בשיעור של 66%.
"חסיד אומות העולם" – מי שהוכר כחסיד אומות העולם בידי רשות הזיכרון "יד
ושם".

 

11. הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד- הוריות ,תשנ"ב –1992 זכאי להנחה בשיעור של 20% כמפורט בתקנה 2 (א) (10)

 

12. הנחה לחייל מילואים פעיל – תינתן בשיעור 5% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת כספים על מחזיק בנכס, שהוא חייל מילואים פעיל. לעניין זה , "חייל מילואים פעיל – חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח – 2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שנתן לו צבא הגנה לישראל, או באישור תקף שנתן לו צבא הגנה לישראל , על כך שהוא משרת מילואים פעיל.

 

13. הנחות לחיילים, מתנדבים בשירות הלאומי, נפגעי מלחמה ושוטרים ומשפחותיהם לפי פרק ה' 2 לתקנות ההנחה.
"חייל" - מי שמשרת שירות סדיר בצבא הגנה לישראל, לפי חוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו – 1986.13.1 הנחה בשיעור של 100% למחזיק שהוא –

א. חייל, בשרות חובה, כל עוד הוא חייל ועד תום ארבעה חודשים מיום שחרורו פטור עד 70 מ"ר.

ב.הורה של חייל המוכיח, להנחת דעתה של הרשות המקומית שבמקום מגוריו, כי פרנסתו הייתה על החייל סמוך לפני תחילת שירותו, וכי אין לו פרנסה למחייתו ואין הוא מסוגל להשיגה כל עוד הוא מצוי במצב האמור, ובתנאי שהחייל פטור מתשלום מארנונה לפי סעיף 1 א' פטור עד 70 מ"ר.13.2 הנחה בשיעור של 66% למחזיק שהוא –

א.נכה הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט – 1959 [נוסח משולב].

ב.נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד – 1954.

ג.זכאי לתגמולים לפי חוק המשטרה (נכים ונספים), תשמ"א – 1981.

ד.בן משפחה של חייל שנספה במערכה הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י – 1950.

ה.זכאי לתגמולים לפי חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תשמ"א – 1981.

ו.זכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל – 1970.

 

סייג לדירות גדולות – סעיף 13 לעיל.
המחזיק בנכס ששטחו עולה על 70 מטרים רבועים לא יהיה זכאי להנחה לפי תקנה 14 ה' לתקנות ההנחה, אלא לגבי 70 מטרים רבועים בלבד. עלה מספר בני משפחתו של המחזיק והגרים עמו על ארבעה – תינתן הנחה, כאמור, לגבי 90 מטרים רבועים בלבד.פטור על בתי עסק
מחזיק בבניין או בחלק ממנו שאינם משמשים למגורים בלבד (משמש הן למגורים והן לעסק יחדיו), שנתקיימו לגביו התנאים המפורטים בתקנה 14 (ה) (1) או (2) לתקנות ההנחה יהיה זכאי להנחה מארנונה בשיעורים שנקבעו בפסקאות האמורות בהתאמה, אם באותה שנת כספים לא היה חייב בתשלום מקדמה למס הכנסה לפי סעיפים 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה, ופקיד השומה נתן לו, על פי בקשתו, תעודה על כך. היה חייב בתשלום המקדמה, אך נקבע בשומה כי אין הוא חייב במס הכנסה לשנת הכספים הנדונה, תחזיר לו הרשות המקומית את סכום הארנונה ששילם על אותו נכס לאותה שנה (מובהר, כי ההנחה שתינתן תהא זהה להנחה שתינתן לדירת המגורים).
הנחות למחזיק שהוא נזקק - מחזיק שהוא נזקק רשאי לבקש הנחה מתשלום ארנונה כמפורט להלן:

א. בעל הכנסה חודשית ממוצעת שפורטה בתוספת הראשונה לתקנות ההנחה (כמצוין על גבי טופס הבקשה), לפי מספר הנפשות המתגוררות עמו בנכס – הנחה בשיעור שנקבע לפי טורי ההכנסה שבתוספת האמורה.

ב. "הכנסה " – הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים אתו, מכל מקור הכנסה שהוא , לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם , למעט:

* קצבה המשולמת לפי פרקים ד' וי"א לחוק הביטוח הלאומי וגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע – 2010.

* מחצית מהכנסתם החודשית של בן או בת המתגוררים עם המחזיק בנכס .

* דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו – בסכום שאינו עולה על דמי שכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו .

 

" הכנסה חודשית ממוצעת "

 

1. בשכיר – ממוצע ההכנסה החודשית בשלושת החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2018, ממקורות הכנסה כמפורט בסעיף 1 א' לטופס שבתוספת השנייה לתקנות ההנחה, וממקורות נוספים כמפורט בסעיף 1 ב' לטופס האמור.

2. בעצמאי – ממוצע, כאמור בפסקת משנה (1) שחושב על פי הכנסתו החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס הכנסה השנתית האחרונה שבידו, כשהיא מחולקת ב- 12 ומותאמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2018 , בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות כמפורט בסעיף 1 ב' לטופס 1 האמור שאינם כלולים בהודעת השומה .שיעור ההנחה הנקוב לגבי כל רמת הכנסה חודשית ממוצעת יהא שיעור ההנחה המרבי המצוין בטבלה, כפי שתעודכן מעת לעת . 

 

הנחות לעסקים זעירים

א. ועדת ההנחות שמינתה המועצה רשאית לתת הנחה למחזיק בעסק שנתקיימו לגביו כל הקריטריונים הבאים:

 

1. הוא בעל העסק ואין הוא בעל עסק נוסף.

2. שטחו של העסק אינו עולה על 75 מטרים רבועים .

3. הינו אזרח ותיק עפ"י הקבוע בחוק האזרחים הוותיקים.

4. הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 240,000 ₪. הסכום האמור יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הידוע בתחילתה של שנת כספים.

5. הוא זכאי להנחה מארנונה בעד דירת המגורים שבה הוא מחזיק.

ב. ההנחה שתינתן למי שזכאי לכך לפי סעיף א', תהיה עד השיעור שניתן לו באותה שנת כספים על דירת המגורים שבחזקתו, ותינתן לגבי 40 המטרים הרבועים הראשונים של שטח העסק.